Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinės technologijos (anglų k. - Graphic technologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai) – rengti grafinių technologijų profesinius bakalaurus, turinčius žinių ir gebėjimų, reikalingų grafinių produktų kūrimo ir gamybos specialistams, gebantiems savo žinias ir įgūdžius taikyti leidybos ir spaudos technologiniuose procesuose – kuriant grafinių produktų projektus, maketus, ruošiant tekstinę bei grafinę informaciją, atliekant techninį leidinio parengimą spausdinimui arba publikavimui kitose medijose; parenkant tinkamas medžiagas, apskaičiuojant gamybos sąnaudas, planuojant bei organizuojant techologinius procesus, vertinant procesų ir produktų kokybę.
Studijų rezultatai:
1. projektus, maketus, taikant specialias kompiuterinės grafikos programas.
2. Parengs tekstinę informaciją bei vektorinės ar taškinės grafikos iliustracijas spausdinimui arba publikavimui elektroninėse medijose.
3. Pritaikys techninio leidinio parengimo ir redagavimo reikalavimus, leidybos ir spaudos procesų standartus; iškels kūrybiškas sprendimų idėjas ir jas įgyvendins.
4. Parengs grafikos produktą spausdinimui įvertinant spaudos būdą, įrenginių technines galimybes bei medžiagų technologines savybes.
5. Parengs ir publikuos elektroninius leidinius.
6. Suprojektuos grafinių produktų spausdinimo ir pospaudybinio apdirbimo procesus.
7. Įvertins grafinių procesų ir produktų kokybę.
8. Parinks medžiagas, apskaičiuos sąnaudas.
9. Suplanuos, organizuos ir valdys grafinių produktų kūrimo ir gamybos procesus leidyklose, spaudos ir elektroninių medijų įmonėse.
10. Komunikuos su rinkos dalyviais, dirbs komandoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, individualios ir grupi-nės užduotys, jų rezultatų pristatymas, diskusijos, praktika, kursiniai ir baigiamojo darbo projektai, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento mokymo ir mokymosi rezultatai vertinami naudojant kaupiamojo vertinimo sistemą. Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimties balų kriterinė skalė, susieta su studijų rezultatų pasiekimų lygmeniu. Galutinis pažymys susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzamino arba projekto įvertinimo dalių. Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo ir nešališkumo principais.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis – 15 kreditų (Filosofija, Specialybės kalbos kultūra, Užsienio kalba). Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis – 135 kreditai (Matematika, Fizika, Chemija, Informacinės technologijos, Grafinis dizainas, Kompiuterinė grafika, Inžinerinė grafika, Automatikos pagrindai, Žmogaus sauga, Leidybos technologijos, Grafinių medijų technologijos, Spaudos medžiagos, Rinkodaros pagrindai, Techninis leidinio parengimas, Teisės pagrindai, Ekonomika, Vadyba, Grafinių technologijų įvadas). Gilesnėms tos pačios krypties studijoms skirtų dalykų apimtis – 21 kreditas (Grafinio produkto kūrimas – 9 kr., Spaudos technologijos – 9 kr., Pospaudiminės ir apdailos technologijos – 3 kr.).
Praktikos:
1. Įvadinė specialybės praktika (6 kr.)
2. Technologinė praktika (6 kr.)
3. Gamybinė-technologinė praktika (9 kr.)
4. Baigiamoji praktika (9 kr.).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų).

Studento pasirinkimai: studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Grafinių technologijų studijų programoje arba kitose studijų programose dėstomų dalykų. Grafinių technologijų studijų programoje siūlomi 6 pasirenkamieji dalykai, kurių apimtis po 3 kreditus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Grafinių technologijų studijų programa yra unikali kolegijų sektoriuje – vienintelė tokio pobūdžio programa, rengianti technologijos specialistus medijų sektoriui – spaustuvėms, leidykloms, reklamos, skaitmeninės spaudos ar e-leidybos įmonėms.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai dirba įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse medijų verslo įmonėse: dizaino, reklamos, žiniasklaidos, tradicinės ir elektroninės leidybos įmonėse, spaustuvėse, interneto portalų, laikraščių ir žurnalų redakcijose, spaudos įrangos ir medžiagų tiekimo bei aptarnavimo kompanijose. Dalis absolventų sėkmingai kuria ir plėtoja savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės: baigus šią studijų programą, absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose jų nustatyta tvarka.