Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įmonių ir įstaigų vadyba (anglų k. - Office Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Studijų krypties šaka

Įstaigų administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Įmonių ir įstaigų administravimas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX081

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai)
Studijų programos Įmonių ir įstaigų vadyba tikslas – suteikti galimybę studentams įgyti žinių ir gebėjimų projektuoti, planuoti, organizuoti, koordinuoti, vertinti ir vystyti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti žmonių išteklius ir informaciją, kūrybiškai ir kritiškai taikyti tyrimų metodus ir priemones sprendžiant profesinės veiklos problemas, nuolat tobulėti prisitaikant prie besikeičiančios globalios aplinkos
Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs studijas, absolventas:

1. Žino pagrindines vadybos teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias įmones / įstaigas kaip savitą socialinę-ekonominę sistemą, taiko jas nustatydamas ir spręsdamas kompleksines profesinės veiklos problemas

2. Išmano finansų, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, žmonių išteklių vadybos, organizacijos vadybos procesų valdymo pagrindus, geba juos taikyti praktinėje veikloje, vadovaudamasis socialinės atsakomybės ir etikos principais

3. Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, rinkti, sisteminti, analizuoti duomenis, formuluoti išvadas ir kryptingai panaudoti sukauptą informaciją įmonės / įstaigos padalinio veiklos problemoms spręsti

4. Geba planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, teikti siūlymus veiklos tobulinimo klausimais

5. Geba valdyti informaciją, dokumentus ir kitus įmonės / įstaigos veiklos procesus, naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis (biuro technika) ir informacinėmis sistemomis

6. Geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmonių išteklių vadybos metodus ir priemones

7. Geba formuoti ir palaikyti įmonės / įstaigos įvaizdį, vadovaudamasis profesinės etikos principais

8. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis, perteikti informaciją, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su įvairių sričių specialistais ir kitais asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis

9. Geba dirbti individualiai ir komandoje daugiakultūrinėje darbo aplinkoje, nustatyti problemas ir priimti sprendimus

10. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui

11. Geba kūrybiškai dirbti komandoje, prisiimdamas atsakomybę už savo ir komandos veiklos kokybę, rezultatus kintančioje globalioje aplinkoje
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 131 kreditas (su praktikomis): Bendravimo psichologija, Ekonomika, Statistika, Taikomoji matematika, Teisė, Vadyba, Apskaita ir finansai, Biuro įrangos valdymas, Profesinė etika, Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.), Projektų valdymas, Rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.), Dokumentų valdymas, Kursinis darbas, Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Žmonių išteklių vadyba, Aplinkos ir žmonių sauga, Kūrybinės industrijos, Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.), Baigiamasis darbas ir kt.
Gilinimasis kryptyje (15 kreditų): Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija, Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas, Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas.
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (25 kreditai): Informacinės technologijos, Filosofija / Sociologija, Specialybės kalba, Specialybės užsienio kalba, Užsienio II kalba (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k.).
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).
Praktikų trukmė – 22 savaitės: Profesinė pažintinė (4 sav.), Dokumentų valdymo (4 sav.), Žmonių išteklių vadybos (6 sav.), Baigiamoji (8 sav.) praktikos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti:
1. Dalykus lietuvių arba anglų kalbomis: Verslo administravimas (lietuvių k. / anglų k.), Krizių valdymas (lietuvių k. / anglų k.), Verslumas ir lyderystė (lietuvių k. / anglų k.).
2. Užsienio II kalbą (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k.).
3. Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykus: Filosofija / Sociologija.
4. Dalykų, skirtų gilinimuisi kryptyje, alternatyvas: Karjeros valdymas / Vidinė ir išorinė komunikacija, Komandinis darbas / Viešųjų pirkimų administravimas, Įmonės valdymo sistemos / Personalo valdymo dokumentavimas.
5. Laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojami įmonių ir įstaigų vadybos aspektai, galima gilintis dviem kryptimis: į žmonių išteklių vadybą arba įmonių ir įstaigų administravimą; yra didelės studijų dalykų pasirinkimo (49 kr.), kartu ir atitinkamo studijų individualizavimo galimybės; didelis praktikoms skiriamas studijų laikas (33 kr., t. y. 22 savaitės).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, administratoriumi, personalo vadybininku, įmonės atstovu įvairiose įstaigose, įmonėse, kurti savo įmonę
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros vadybos, verslo ir kitų krypčių studijas.