Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo ir taikomoji informatika (anglų k. - Business and Applied Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6281BX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai): Parengti aukštos kvalifikacijos taikomosios informatikos specialistus, sugebančius integraliai suprasti verslo informacinio, komunikacinio ir technologinio aprūpinimo uždavinius, susijusius su šiuolaikinių informacinių sistemų ir informatikos mokslo pažangos klausimais, pasirengusius projektuoti, kurti, valdyti verslo programinę įrangą, suformuojant žinias ir gebėjimus apie naujausių technologijų taikymo perspektyvas, žinių visuomenėje vykstančius naujus ir savitus informacinius technologinius procesus, naujus verslo valdymo būdus e. erdvėje, šiuolaikinių informacinių, ryšių technologijų ir intelektualių sistemų įtaką verslo modeliams ir organizavimui.

Studijų rezultatai:
1. Gebės nagrinėti naujas taikomosios informatikos ir verslo informacijos sistemų mokslo teorijas ir sprendimų svarbą, iškylančias problemas ir pasaulines tendencijas.
2. Mokės sudaryti mokslinių tyrimų planą, kritiškai vertins IKT taikymo situacijas.
3. Gebės taikyti bei vertinti informatikos mokslo laimėjimų taikymus versle, pasitelks mokslinių tyrimų metodologijas mokslinio tiriamojo darbo organizavimui ir atlikimui.
4. Gebės atpažinti ir analizuoti naujas taikomosios informatikos mokslo problemas bei pasiūlyti jų sprendimo strategijas, holistinį požiūrį, darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, tinkamumą naudoti, įtaką aplinkai.
5. Išugdys įgūdžius stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio fizines ar kitas VPĮ savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai užrašyti bei dokumentuoti.
6. Gebės taikyti tinkamus kokybinius ir kiekybinius IRT rinkos tyrimų būdus, sudaryti tyrimų planus bei įvertinti situaciją, pasitelkus specialiomis tyrimų rezultatų analizės metodikomis.
7. Gebės formuluoti tyrimo problemą, objektą, tikslą, uždavinius, hipotezės taikomus tyrimo metodus, vertinant bei kurios organizacijos veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą.
8. Žinos pasirinktos problemos atskleidžiančius teorinius tyrimus ir gebės atrinkti jas išsprendžiančias idėjas.
9. Gebės analizuoti pasirinkta tema pasaulyje atliktus tyrimus; vertinti ir interpretuoti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties darbus, analizuoti gautus empirinio tyrimo rezultatus, pagrįsti jų patikimumą; vaizdžiai pristatyti tyrimų kiekybinę ir kokybinę informaciją, su argumentais ir komentarais.
10. Gebės parengti baigiamojo darbo struktūrą, pagrįsti naudojamą tyrimų metodiką.
11. Demonstruos žinias ir supratimą informacinių sistemų ir technologinių platformų srityje ir gebės spręsti šios srities problemas.
12. Mokės kurti žmogaus ir kompiuterio sąveikos komponentes, kompiuterinę grafiką ir vartotojų sąsajas.
13. Žinos ir gebės suprasti naujausių technologijų taikymo perspektyvas, žinių visuomenėje vykstančius naujus ir savitus informacinius technologinius procesus.
14. Gebės kurti naujus verslo valdymo būdus e. erdvėje, šiuolaikinių informacinių, ryšių technologijų ir intelektualių sistemų komponentes, verslo modelius.
15. Gebės projektuoti ir kurti informacinį, programinį, technologinį verslo procesų aprūpinimą, intelektualias verslo valdymo sistemas (VVS), numatant kokios informatikos ir technologijų, žinių valdymo komponentės gali įsijungti į realizavimą skirtingų sąveikos modelių: verslas - verslui, verslas - vartotojui, vartotojas - vartotojui, valstybės institucijos - verslui.
16. Gebės taikyti šiuolaikinius būdus kritiškiems analitiniams sprendimams priimti, vertinti verslo informatikos programinio aprūpinimo strategijas, projektavimo būdus, e. verslo modelių realizavimo platformas, konkurencinio vystymo sąlygas.
17. Išugdyti praktiniai įgūdžiai, vertinant verslo informatikos žinių ir gebėjimų poreikių plėtrą artimesnėje ir tolimesnėje perspektyvoje, elektroninės komercijos taikymo galimybes, parenkant ir įvertinant elektroninės komercijos priemones bei jų adaptavimą naujose tinklinėse struktūrose.
18. Žinos šiuolaikinę programinę įrangą, gebės modeliuoti konkrečios verslo srities valdymo procesus bei realizuoti jų modelius moderniomis IRT.
19. Gebės eksploatuoti duomenų bazių, informacines ir tinklines verslo sistemas, konsultuoti informatikos ir technologijų klausimais.
20. Gebės analizuoti informacinių ir komunikacinių technologijų įtaką verslo valdymui, kurti programinius komponentus projektuos e. paslaugas , vertins verslo valdymo įmonių vidinių ir išorinių, administracinių ir funkcinių procesų pasikeitimus.
21. Gebės vertinti verslo gamybos procesus, suprasti darnaus vystymo reikalavimus bei būdus jiems pasiekti, bus įvaldę kompiuterizuotas priemones gamybiniams procesams stebėti, valdyti bei priimti tinkamus sprendimus.
22. Gebės atlikti saugaus darbo būdų įvertinimą, vesti automatizuotą aplinkos rodiklių monitoringą ir diegti monitoringo stebėsenos sistemas, atlikti prognozes, vertinimus ir pateikti siūlymus.
23. Gebės projektuoti kompleksines verslo valdymo sistemas, pasitelkti instrumentus (strategijas, planus, informacines sistemas) darniam gamybos procesų ir įmonių darbui, tarptautiniam bendradarbiavimui.
24. Gebės realizuoti žinių bazių, žinių portalų, dirbtinio intelekto daugiaagentinių sistemų priemones.
25. Supras verslo intelektikos svarbą verslo valdyme, duomenų saugyklų ir žinių išgavimo, analizės, imitacinio modeliavimo, prognozavimo įrankius, kurie svarbūs verslo įmonių vadovams, gebės pateikti intelektualių paslaugų teikimo e. versle modelius, organizacijos žinių valdymo sistemas ir technologijas.
26. Gebės vykdyti e. Marketingą, numatyti vartotojų bei valdžios poreikius, ekonomikos valdymo būdus, kurti reklamą verslui, prekei, technologinei krypčiai, pasitelkti e. Finansines sistemas, išskirstytų duomenų saugyklų analizės metodus, verslo sprendimų paramos sistemas.
27. Gebės pasiūlyti kaip vystyti IS artimesnėje ir tolimesnėje perspektyvoje, elektroninės komercijos priemones, parenkant ir įvertinant elektroninės komercijos vystymo prielaidas bei jų galimybių adaptavimą įtinklintojeįmonių veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas individualiai ir grupėmis, į praktinius įgūdžius orientuotas mokymasis, taip pat į studentus orientuotas mokymas, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą, savarankiškas studentų darbas, pagrįstas problemų sprendimu, mokymas pagrįstas moksliniais tyrimais ir mokymas naudojant laboratorinę praktiką. Taikomi įvairūs patirtinio mokymosi metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinama aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija.

Specializacijos:
Nenumatyta

Studento pasirinkimai:
Galimybė pasirinkti dalykus už 6 kreditus

Studijų programos skiriamieji bruožai:
„Dvigubas diplomas“.