Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Proceso ir paslaugų dizainas (anglų k. - Process and Service Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6630

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

VDK Kūrybinių industrijų dizainas BA 2015.pdf

Valstybinis kodas

6531PX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas — parengti aukštos
kvalifikacijos kūrybinių paslaugų dizaino
specialistą: išmanantį darbui reikalingus
dizaino, vizualinės raiškos principus,
etapus, paremtus kultūros, meno bei
dizaino istorinės raidos žiniomis,
aktualijomis ir galimomis ateities
vystymosi tendencijomis; gebantį
analizuoti ir reflektuoti lokalius ir
globalius socialinius, kultūros, dizaino
srities kontekstus ir reiškinius; gebantį
pagrįsti dizaino eksperimentus; rengti
dizaino strategiją, projektuoti inovaciją
ir/ar procesą ir/ar paslaugą; gebantį
įgalinti dizainą kaip įrankį įvairioms
problemoms formuluoti ir spręsti; gebantį
organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą
dirbant nacionaliniame ir tarptautiniame
kontekste, dirbti tarpdisciplinėse
komandose, taikyti antreprenerystės
įgūdžius, atsižvelgiant į visuomenės
poreikius bei prisiimantį atsakomybę už
profesinės veiklos rezultatus;gebantį
įvertinti ir komunikuoti savo profesinės
veiklos rezultatus, savarankiškai tobulėti.
Studijų rezultatai:
A1. Išmano dizaino teoriją, tendencijas,
principus, sąvokas, raišką ir praktiškai
taiko šias žinias inovatyvių kūrybinių
paslaugų kūrimui; geba reflektuoti
lokalius ir globalius socialinius,
kultūros ir dizaino srities reiškinius.
A2. Išmano įvairias su būsima profesine
veikla susijusias verslo aplinkas, geba
jose veikti, rengiant kūrybinių industrijų
projektus.
B1. Geba rinkti ir analizuoti dizaino ir
kitų sričių tyrimų duomenis
konkrečioms ir kompleksinėms
problemoms identifikuoti, spręsti;
pagrįsti galimą tyrimo pridėtinę vertę,
formuluoti tyrimo išvadas.
B2. Geba nustatyti dizaino sprendimo
kontekstus, tikslinius paslaugos
vartotojus bei įvertinti jų poreikius.
B3. Geba profesionaliai parengti tyrimo
ataskaitą, vizualiai pristatančią tyrimo
procesą, pateikiant ir įvertinant
numatomus paslaugos scenarijus.
C1. Geba pagrįsti dizaino
eksperimentus; rengti dizaino strategiją,
projektuoti inovaciją ir/ar procesą ir/ar
paslaugą, realizuoti visus rezultatams
pasiekti reikalingus dizaino proceso
etapus.
C2. Suvokia kūrybinių projektų
specifiką ir iššūkius, geba jungti meną,
kultūrą ir ekonomines veiklas, kuriant
kūrybinio verslo idėjas, formuojant ir
imantis lyderystės tarpdisciplininėse
komandose.
C3. Įgudęs analizuoti vizualios
komunikacijos kontekstą ir naujausius
reiškinius, kūrybiškai taikyti
technologijas idėjų raiškai, darbo
proceso turinio ar projektuojamos
paslaugos komunikacijai.
D1.Geba tikslingai jungti įvairių
disciplinų specialistus, kontekstus,
užtikrinant sklandų bendradarbiavimą,
imtis atsakomybės už savo ir/arba
komandos veiklos kokybę, suvokiant
moralinę atsakomybę už savo veiklos
rezultatus, tinkamai įvertinti kuriamo
produkto ar paslaugos kultūrinę,
socialinę, ekonominę vertę.
D2. Geba komunikuoti, naudojant
vizualų ir tekstinį naratyvą ir kitus
komunikacijos įrankius atsižvelgiant į
organizacijos struktūrą ir jos darbo
kultūros specifiką.
E1. Gebėjimas kritiškai, reflektyviai
analizuoti savo veiklą, planuoti
ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos
tikslus, jų strategiškai siekti atnaujinant
savo žinias ir gebėjimus, savarankiškai
priimti sprendimus; suvokti dizaino
veiklos kultūrinę, socialinę, ekonominę
naudą ir poveikį.
E2. Geba originaliai, efektyviai ir
atsakingai komunikuoti skirtingoms
tikslinėms auditorijoms - verslo
partneriams, klientams, visuomenei
savo profesinę veiklą, pildyti savo darbų
portfolio, atsižvelgiant į vietinį ir
globalų kontekstą, raidos perspektyvas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatais grindžiamos
Kūrybinių industrijų dizaino studijų
programos mokymo ir mokymosi
veiklos yra orientuotos į studento
saviraišką, savarankišką mokymą ir
mokymąsi visą gyvenimą. Studijų
procese diegiami inovatyvūs studijų
organizavimo ir veiklos metodai.
Studijų procesas realizuojamas derinant
įvairias mokymo ir mokymosi formas
(paskaitos, seminarai, praktiniai
užsiėmimai, projektinis darbas,
demonstravimas, diskusijos, komandinis
darbas, individualus darbas,
savarankiškas darbas, pristatomasis
pokalbis, situacijos analizė, dokumentų,
analogų, literatūros šaltinių analizė,
refleksija).Studijos yra orientuojamos į
bendravimo ir bendradarbiavimo,
savarankiškos praktinės veiklos,
komandinio darbo, kritinio ir kūrybinio
mąstymo skatinimo diegimą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tikrinamieji testai, egzaminas,
diferencijuota įskaita, tarpinė peržiūra,
galutinė peržiūra ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į meno istoriją; Kompozicija ir
spalvotyra; Vizualinė raiška I; Vizualinė
raiška II; Dizaino metodai; Kūrybinės
industrijos I; Specialybinė užsienio
kalba; Projektų pristatymo pagrindai;
Komunikacija; Grafinis dizainas;
Kūrybinis rašymas ir naratyvo režisūros
pagrindai; Kūrybinės industrijos II;
Dizaino istorija; Verslo vadybos
pagrindai; Projektinis rašymas ir finansų
paieška; Dizaino antropologija; Proceso
ir paslaugų dizainas I; Į žmogų
integruotas interakcijos dizainas;
Kūrybinių industrijų dizaino projektas I;
Intelektinės nuosavybės teisė;
Antreprenerystė; Verslumo pagrindai/
Tarpkultūrinė komunikacija; Socialinių
inovacijų vadyba; Proceso ir paslaugų
dizainas II; Kūrybinių industrijų dizaino
projektas II; Mokomoji kūrybinė
praktika; Specialybės įgūdžių lavinimo
praktika; Meno filosofija/Kūrėjo
psichologija; Ryšiai su visuomene;
Proceso ir paslaugų dizainas III;
Kūrybinių industrijų dizaino projektas
III; Dizaino ir inovacijų vadyba;
Globalių tendencijų analizė; Leidinių
dizainas; Specialybinio rašymo
praktika; Individualių studijų praktika;
Priešdiplominė praktika; Baigiamasis
darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti
pasirenkamuosius dalykus. Taip pat
studentai gali laisvai rinktis praktikų
atlikimo vietas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši programa yra skirta dizaino,
antreprenerystės ir vizualinės
komunikacijos žinių ir gebėjimų
ugdymui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai baigę Proceso ir paslaugų
dizaino studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
gebėjimus taikyti įgytas žinias ir
įgūdžius savo individualioje kūrybinėjepraktinėje,savo paties ar kitų
inicijuotoje projektinėje veikloje,
įvairiuose start-up‘uose, gali teikti
dizaino paslaugas - rengti dizaino
strategiją, projektuoti inovaciją ir/ar
procesą ir/ar paslaugą įvairiose
kūrybinių industrijų srityse,dizaino
studijose, kūrybinėse reklamos
agentūrose, dizaino ir reklamos
studijose bei kitose panašiose veiklos
srityse, profesionaliai pristatyti savo
kūrybą, dalyvauti dizaino konkursuose
ir parodose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai baigę Proceso ir paslaugų
dizaino studijų programą ir įgijęs menų
profesinio bakalauro laipsnį turi
galimybę siekti magistro laipsnio
Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos
parengimo ir atnaujinimo datos:
parengta 2014 m. rugpjūčio 1 d.;
atnaujinta 2018 m. vasario 28 d.