Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Miško darbuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Forest worker

Valstybinis kodas

A102401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-12-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: miško dauginamosios medžiagos auginimo, miško atkūrimo ir įveisimo, medynų formavimo, miško apsaugos, medienos ir nemedieninės produkcijos ruošos darbai.
Tipinės darbo priemonės: miško dauginamoji medžiaga, mechanizmai, įrankiai ir padargai skirti sodmenų išauginimui, miško atkūrimui ir įveisimui, želdinių ir žėlinių priežiūrai ir apsaugai, medynų ugdymui ir apsaugai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, būdingas individualus ar komandinis darbas.
Papildoma informacija: miško darbuotojas savo veikloje vadovaujasi miško darbų saugos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, kitais miško darbus reglamentuojančiais dokumentais. Jis veiklą atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, priima sprendimus dėl vykdomos veiklos, prižiūri jam pavaldžių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų darbą. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, įmonėse, atliekančiose miškų ūkio darbus, medienos ruošos darbus atliekančiose įmonėse, miško medelynuose, savivaldybės įmonėse ar vykdyti individualią miškų ūkio veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Auginti miško dauginamąją medžiagą miškui ir plantaciniams želdiniams.
2. Įveisti ir atkurti mišką.
3. Taikyti modernias miško auginimo ir formavimo priemones.
4. Nustatyti miško taksacinius rodiklius.
5. Ugdyti medynus.
6. Vykdyti pagrindinius miško kirtimus.
7. Taikyti modernias medienos ruošos technologijas.
8. Transportuoti medieną iš kirtaviečių.
9. Vykdyti nemedieninės produkcijos ruošos darbus.
10. Vykdyti pagamintos produkcijos apskaitą.
11. Saugoti biologinę miško įvairovę.
12. Taikyti apsaugos priemones nuo ligų, kenkėjų ir žvėrių pažeidimų.
13. Vykdyti priešgaisrinę miškų apsaugą.
14. Vykdyti miško objektų priežiūros darbus ir saugoti produkciją.
15. Valdyti TR1 kategorijos traktorius.
16. Prižiūrėti TR1 kategorijos traktorius.
17. Valdyti TR2 kategorijos traktorius.
18. Prižiūrėti TR2 kategorijos traktorius.
Specializacijos „SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Valdyti SM kategorijos savaeiges miško ūkio mašinas.
2. Prižiūrėti SM kategorijos savaeiges miško ūkio mašinas.