Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Adaptuota vidurinio ugdymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

31101

Valstybinis kodas

307001002

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Įgyjamas išsilavinimas

Nėra duomenų

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Mokymo kalba

Nėra duomenų

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo pavadinimas, lygmens kodas, pažymėjimo kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Aprašymo santrauka

Adaptuota vidurinio ugdymo programa - valstybiniams vidurinio išsilavinimo standartams neprilygstanti dvejų metų ugdymo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių turinčių asmenų gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui. Programa skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems bendrojo lavininimo mokyklose visiškos integracijos forma (bendrojo lavinimo klasėse).

Mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą priimami specialiųjų poreikių turintys asmenys, baigę adaptuotą pagrindinio ugdymo programą (ugdymo turinio sudedamosios dalys: dalykai, dalykų grupės, privalomieji ir pasirenkamieji dalykai yra tokie patys, kaip pagrindinio ugdymo programos).
Specialiųjų poreikų mokinys dalyko mokytis išplėstiniu kursu neprivalo.
Baigę šią programą mokiniai, neprivalo laikyti brandos egzaminų.

Programos trukmė 2 metai.

Specialiųjų poreikių turinčio asmens mokymąsi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą gali organizuoti bendrojo lavinimo ir profesinė mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą, tačiau specialiųjų poreikių turintis asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, priimamas tik į tą III pakopos profesinio mokymo programą, kuriai vykdyti pakanka adaptuotos bendrojo lavinimo dalyko programos žinių ir gebėjimų, jeigu jo pasiekimai leidžia tęsti mokymąsi ir įgyti kvalifikaciją.
Vyresnio kaip 21 metų specialiųjų poreikių turinčio asmens mokymąsi pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą gali organizuoti mokykla, vykdanti suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą.