Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gamybos ir logistikos vadyba (anglų k. - Production and Logistic Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX095

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai)
Studijų programos Gamybos ir logistikos vadyba tikslas – suteikti galimybę studentams įgyti žinių apie gamybos ir gamybos logistikos procesų planavimą, organizavimą ir koordinavimą bei įgūdžius, leidžiančius konstruktyviai taikyti šias žinias profesinėje veikloje, valdyti personalą, materialiuosius, informacijos išteklius ir srautus, spręsti teorines ir praktines profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje veikloje bei sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs studijas, absolventas:

1. Žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias, naujausiomis mokslo įžvalgomis ir / ar praktine veikla grindžiamas žinias planuodamas, organizuodamas, vykdydamas ir vertindamas gamybos ir gamybos logistikos procesus, spręsdamas kompleksines gamybos verslo problemas

2. Žino ir taiko verslui reikšmingas gamybos ir gamybos logistikos, verslo sistemų valdymo, informacinių technologijų, inžinerinės ir kompiuterinės grafikos, medžiagų inžinerijos, gamybos technologijų, personalo vadybos žinias, socialinės atsakomybės ir etikos principus

3. Geba rinkti, sisteminti ir valdyti duomenis bei informaciją, vykdydamas gamybos ir gamybos logistikos procesus bei spręsdamas gamybos verslo problemas

4. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas įvairius tyrimo metodus, bei analizuoja ir interpretuoja tyrimo rezultatus

5. Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti gamybos ir gamybos logistikos procesus, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones

6. Geba analizuoti, vertinti ir valdyti gamybos ir gamybos logistikos personalo, materialiuosius bei informacijos išteklius

7. Geba vertinti gamybos bei gamybos logistikos veiklos kokybę ir spręsti iškilusias kompleksines gamybos verslo ir inovacijų diegimo problemas, teikti siūlymus procesų valdymo tobulinimo klausimais

8. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su partneriais, klientais ir bendradarbiais, diskutuoti ir derėtis gamybos ir gamybos logistikos veiklos klausimais lietuvių bei užsienio kalbomis

9. Geba dirbti individualiai ir komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos ir gamybos logistikos veiklą, rezultatus ir kokybę, vadovautis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu

10. Geba savarankiškai analizuoti problemas, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja gamybos ir gamybos logistikos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai

11. Suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, ekskursijos, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 136 kreditai (su praktikomis): Bendravimo psichologija, Ekonomika, Statistika, Taikomoji matematika, Teisė, Vadyba, Apskaita ir finansai, Gamybos logistika, Inžinerijos pagrindai, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Medžiagų inžinerija, Personalo vadyba, Rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Valdymo apskaita, Gamybos technologijos, Gamybos valdymas, Kursinis darbas, Sandėlių valdymas, Verslo valdymo sistemos, Aplinkos ir žmonių sauga, Kokybės vadyba ir kt.
Gilinimasis kryptyje (15 kreditų): Gamybos verslo organizavimas / Gamybos įmonės logistika; Gamybos procesų valdymas / Tiekimo grandinės valdymas; Inovacijų vadyba / Projektų valdymas.

Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (20 kreditų): Informacinės technologijos, Specialybės užsienio kalba, Specialybės kalba, Užsienio II kalba (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k. / Švedų k.), Filosofija / Sociologija.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).

Praktikų trukmė – 24 savaitės: Profesinė pažintinė (4 sav.), Gamybos valdymo (6 sav.), Gamybos logistikos procesų (6 sav.), Baigiamoji (8 sav.) praktikos.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti:
1. Užsienio II kalbą (Anglų k. / Vokiečių k. / Rusų k. / Švedų k.).
2. Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykus: Filosofija / Sociologija.
3. Dalykų, skirtų gilinimuisi kryptyje, alternatyvas: Gamybos verslo organizavimas / Gamybos įmonės logistika; Gamybos procesų valdymas / Tiekimo grandinės valdymas; Inovacijų vadyba / Projektų valdymas.
4. Laisvai pasirenkamus dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai unikali studijų programa Lietuvoje. Studijuojant gilinamasi ne tik į gamybos vadybos, bet ir į gamybos logistikos aspektus; yra didelės studijų dalykų pasirinkimo (31 kreditai), kartu ir atitinkamo studijų individualizavimo galimybės; didesnis nei įprastai praktikoms skiriamas studijų laikas (36 kreditai, t. y. 24 savaitės).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Gamybos ir logistikos vadybos studijų programą ir įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventai galės pasirinkti profesinės veiklos galimybes tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos šalyse įvairaus dydžio gamybos ir gamybos logistikos, sandėlių ir pan. įmonėse, kurti savo gamybos verslo įmonę ir kt. Absolventai galės dirbti gamybos vadybos ir gamybos logistikos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Absolventai galės tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal vadybos, verslo studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.