Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto saugaus eismo inžinerija (anglų k. - Traffic Safety Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Studijų krypties šaka

Saugaus eismo inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-08-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai): parengti sausumos transporto saugaus eismo ir valdymo specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, transporto inžinerijos pagrindų, inžinerinių projektų valdymo bei vadybos žinių, ugdant gebėjimą kūrybiškai spręsti sistemos valdytojas – transporto priemonė – kelias – eismo aplinka problemas, holistiškai vertinti kuriamų ir diegiamų eismo saugos užtikrinimo ir valdymo priemonių poveikį transporto infrastruktūrai, visuomenei ir aplinkai, integruoti pažangias darnaus transporto principais paremtas technologijas, lavinti kritinį mąstymą, gilinti ir pertiekti asmenines žinias ir mokytis visą gyvenimą taikant naujas transporto technologijas.
Studijų rezultatai:
o Gamtos mokslų ir matematikos pagrindų žinios, sausumos transporto inžinerijos studijų krypties fundamentinių pagrindų supratimas.
o Sausumos transporto inžinerijos studijų krypties esminių teorinių ir taikomųjų pagrindų žinios ir supratimas.
o Nuosekliai susietos pagrindinės sausumos transporto inžinerijos žinios.
o Platesnio daugiadalykio inžinerijos konteksto žinios ir kitų mokslo krypčių metodų bei procesų pritaikymo geba.
o Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
o Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, analizuoti ir vertinti jų duomenis, pateikti išvadas.
o Darbo su įranga, naudojama sausumos transporto inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžiai.
o Geba taikyti savo žinias ir supratimą sausumos transporto eismo saugos ir valdymo problemoms formuluoti ir spręsti pasirenkant tinkamus metodus.
o Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius, jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
o Geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus sausumos transporto inžinerijos studijų kryptyje.
o Geba ir įgūdžiai taikyti sausumos transporto inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą apie eismo saugą ir valdymą kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
o Projektavimo metodikų supratimas ir geba jas taikyti.
o Geba projektuoti ir modernizuoti sistemas ir jų elementus, susijusius su eismo sauga ir valdymu.
o Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams transporto saugumo sprendimams įgyvendinti.
o Sausumos transporto priemonių, kelių ir jų elementų konstrukcijų ir funkcijų žinios, jų taikymo gebėjimai.
o Inžinerinės veiklos etinių, aplinkosauginių ir komercinių aplinkybių įvertinimas ir supratimas.
o Inžinerinės veiklos organizavimo principų, darbo ir gaisrinės saugos svarbos ir pagrindinių reikalavimų bei inžinerinės veiklos grandžių sąveikos supratimas.
o Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje.
o Mokėjimas bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
o Holistinis inžinerinių sprendimų poveikio visuomenei ir aplinkai supratimas, profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų laikymasis, atsakomybės už inžinerinę veiklą supratimas.
o Projektų valdymo ir verslo aspektų išmanymas, technologinių sprendimų sąsajų su jų ekonominiais padariniais supratimas.
o Individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbos suvokimas ir jam pasirengimas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatoma naudoti šias mokymo ir mokymosi formas: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultacijos, taikant interaktyvias priemones; atvejų analizę; individualias savarankiško darbo užduotis; namų darbus; kompiuterizuotas užduotis; diskusijas; pristatymų rengimą. Praktiniai gebėjimai bus suteikiami pratybų metu, atliekant kursinius darbus/projektus, kompleksinius projektus, praktines užduotis, kurių metu bus taikomi individualaus ir grupinio darbo metodai, komandinis darbas su atitinkamais atsiskaitymais, taip pat per baigiamojo darbo rengimo dalykus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus; tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai ir kita); žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa); grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, analizė, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba visiškai atvirus klausimus ir kita.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika: Bendrojo universitetinio lavinimo dalykų dalis – 15 kreditų (Fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai – 6 kreditai, Humanitarinių, socialinių ar meno studijų dalykai – 9 kreditai), Studijų krypties dalykų dalis – 171 kreditas (Bendrieji teoriniai pagrindų dalykai – 63 kreditai, Pagrindiniai studijų krypties dalykai - 66 kreditai, Socialinių mokslų dalykai – 12 kreditų, Profesinės praktikos – 15 kreditų, Baigiamojo projekto/darbo – 15 kreditų), Studijų programos specializacijos dalis – 54 kreditai (Specializacijos dalykai – 48 kreditai, Laisvai pasirenkami dalykai – 6 kreditai).
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Darni kelio aplinka, Bendrasis geležinkelių kursas, Sausumos transporto priemonių inžinerija, Mechanizmų ir mašinų teorija, Transporto priemonių mechanika, Transporto įrenginių projektavimas, Transporto aplinkosauga, Kelių inžinerijos pagrindai, Specifinių krovinių vežimo technologija, Andragogika, Eismo dalyvių psichologija, Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija, Transporto priemonių dinamika, Judumo valdymo pagrindai, Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos, Geležinkelių inžinerijos pagrindai.
Specializacijos dalykai: Intelektinės eismo valdymo sistemos, Automobilių teorija, Automobilių teorija (kursinis projektas), Automobilių elektroninės valdymo sistemos, Eismo organizavimo pagrindai, Automobilių saugos sistemų projektavimas ir techninė priežiūra (KS), Vairuotojų elgsena ir jos formavimas, Automobilių aktyvioji ir pasyvioji sauga, Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, Kelių eismo įvykių analizė, Eismo reglamentavimas, Transporto srautų teorija, Geležinkelio stočių ir terminalų veiklos technologijos, Bėginio transporto riedmenų inžinerija, Geležinkelio stočių projektavimas (KP), Traukinių eismo organizavimo principai (KP), Traukinių eismo organizavimo principai, Keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais technologijos (KS), Bėginio transporto automatikos įrenginiai ir sistemos, Tarptautiniai vežimai geležinkeliais, Geležinkelio eismo sauga, Riedmenų traukos teorija, Bėginio transporto komercinė veikla ir valdymo technologijos, Krovos įrenginiai ir technologijos.
Specializacijos: Automobilių transporto eismo sauga; Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Studento pasirinkimai: galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus, galima pasirinkti kitos krypties dalykus, galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai: Transporto saugaus eismo inžinerijos programa yra vienintelė Lietuvoje I pakopos studijų programa, ruošianti specialistus Transporto inžinerijos krypties Saugaus eismo inžinerijos šakoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Transporto saugaus eismo inžinerijos absolventai galės sėkmingai dirbti įmonėse, organizuojančiose eismą, užsiimančiose vairuotojų ir transporto priemonių kontrole, prižiūrinčiose ir audituojančiose kelius, projektuojančiose, diegiančiose ir prižiūrinčiose inžinerines saugaus eismo priemones:
o Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos – Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrius, Saugaus eismo skyrius ir regionų departamentai;
o VĮ „Regitra“ (10 filialų šalyje) – Egzaminų metodikos, Transporto priemonių registracijos metodikos ir identifikavimo skyriai;
o techninės apžiūros įmonių asociacijoje „Transeksta“ ir jos steigėjuose – 10 techninės apžiūros centruose visoje šalyje bei konsultacinėje įmonėje UAB „Transporto studijos“;
o transporto infrastruktūros inžinerinių sprendimų bei saugumo sistemų diegimu užsiimančiose įmonėse – UAB „Fima“, UAB „Eismo valdymo sistemos“, UAB „Viltechna“ ir kt.
Šios studijų programos absolventai bus pageidaujamais specialistais ir ekspertais draudimo bei kitose įmonėse ar įstaigose, kelių policijos tarnyboje, savivaldybių eismo organizavimo skyriuose, vairuotojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo centruose visoje šalyje.
Bėginio transporto saugos ir valdymo specialistų reikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir ministerijos padaliniams (Valstybinei geležinkelio inspekcijai), AB „Lietuvos geležinkeliai” ir kt. Bėginio transporto saugos ir valdymo specialistų reikia įmonėms, kurios naudoja geležinkelio transportą gamybos tikslams ir poreikiams – UAB „Transachema“, AB „Lifosa“, AB „ORLEN Lietuva“, jūrų krovinių kompanijoms – UAB „Bega“, AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, LKAB „Klaipėdos Smeltė“, logistikos įmonėms – UAB „Schenker“, UAB „Intermodal container service“, UAB „AAA Intermodal“, UAB „Hoptrans projects“ ir kt. Būsimų absolventų profesinės veiklos gebėjimai apims vežimų procesų valdymo, prekinių ir komercinių darbų organizavimo bei stočių veiklos technologijų kūrimo sritis.
Tolesnių studijų galimybės: pabaigę Transporto saugaus eismo inžinerijos bakalauro studijų programą absolventai gali tęsti studijas magistrantūroje.