Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lenkų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Licencjat

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

Nėra duomenų

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Baigęs 1 pakopos Ekonomikos krypties studijas absolventas gali dirbti įmonėse, organizacijose ir įstaigose (viešosiose, privačiose ar nevyriausybinėse) ekonomistu, vadybininku, apskaitininku, finansininku, administracijos specialistu tiek šalyje, tiek ir užsienyje. Taip pat yra pasiruošęs vykdyti individualią veiklą. Šios krypties absolventas panaudoja gebėjimus, būtinus ekonomisto profesijai plačiąją prasme verslo organizacijų veikloje, viešosiose ir savivaldybių įstaigose, valdžios ir savivaldos administracijos padaliniuose, institucijose, įgyvendinančiose ekonominę ir socialinę politiką ūkio subjektų aplinkoje. Absolventas turi ekonomikos pagrindų teorinių žinių bei gebėjimų naudoti ekonominės analizės priemones tiriant šiuolaikinėjė ekonomikoje vykstančius procesus. Gali tiksliai formuluoti ekonomikos problemas ir spręsti jas dirbdamas individualiai ir grupėjė. Supranta pokyčius, vykstančius įmonių ir finansų įstaigų veikloje, tiek namų ūkiuose, tiek bet kokio lygio valstybinės valdžios organuose.
Yra pasiruošęs tęsti ekonomikos studijas magistrantūroje.
Absolventas turi išsamių ekonomikos ir susijusių disciplinų srities žinių (finansai, atskaitomybė, valdymas, teisė) bei moka profesinę terminologiją lietuvių kalba. Įgytas studijų metu žinias panaudoja formuluodamas praktines išvadas bei analizuodamas įvairias ekonomines problemas. Turi išsamių žinių ir gebėjimų bet kokio tipo įmonių, įstaigų ir organizacijų finansų ir atskaitomybės srityje. Gali savarankiškai sudaryti finansinę ataskaitą bei atlikti jos analizę. Turi gebėjimų atlikti ūkinės veiklos analizę, investicinių projektų efektyvumo vertinimą bei pasirinkti optimalią investavimo į materialųjį turtą ir vertybinius popierius kryptį. Gali atpažinti, diagnozuoti ir spręsti problemas, iškylančias valdant finansinius, žmogiškuosius ir materialinius išteklius. Turi B2 lygio anglų arba rusų kalbos mokėjimo įgūdžių. Tai leidžia jam laisvai judėti Europos socialinėje ir ekonominėje erdvėje.
Studijų rezultatai:
1. turi pagrindinių bendrų žinių ekonomikos ir susijusių mokslų srityje, žino pagrindines ekonomikos kategorijas bei ekonomikos tyrimo metodus ir priemones bei pagrindinę literatūrą,
2. taiko mikroekonomikos ir makroekonomikos kategorijas, geba jas apibūdinti bei išmano jų tarpusavio priklausomybę,
3. turi žinių apie šiuolaikinio pasaulio valdymoo modelius ir ekonomines sistemas bei supranta valstybės ir rinkos santykius,
4. išmano pagrindines ekonominės veiklos taisykles realioje srityje bei reguliavimo srityje,
5. turi elementarių žinių apie ekonominės politikos, ypač makroekonominės ir fiskalinės, pinigų politikos, valiutų kurso, ekonomikos augimo ir darbo vietų politikos tikslus ir priemones,
6. turi žinių apie pagrindines ekonominės veiklos vykdymo rūšis ir formas bei jų mechanizmus,
7. turi žinių apie institucijas ir organizacijas, veikiančias nacionaliniu ir tarptautiniu mastu,
8. geba interpretuoti pagrindinių ekonominių kategorijų tarpusavio priklausomybę,
9. mato, stebi bei sugeba logiškai argumentuoti ir interpretuoti ekonominius reiškinius,
10. renka ir apdoroja ekonominę informaciją bei panaudoja pagrindines teorines žinias ekonominės veiklos reiškinių, priežasčių ir pasekmių analizei,
11. geba prognozuoti konkrečius ekonominius procesus ir reiškinius,
12. panaudoja įgytas žinias socialinių-ekonominių priklausomybių aprašymui,
13. geba praktikoje panaudoti žinias, sprendžiant paprastas mikroekonominkos ir makroekonomikos problemas bei formuojant savo nuomonę ekonominiais ir socialiniais klausimais,
14. analizuoja konkrečių ekonominių problemų sprendimą ir dalyvauja priimant sprendimus šioje srityje,
15. pasižymi gebėjimais analizuoti ir prognozuoti ūkio subjektų elgesį bei jų socialinius ir ekonominius padarinius,
16. gali racionaliai valdyti ribotus ekonominius išteklius,
17. mato ir sugeba formuluoti sudėtingas ekonomines problemas, atsižvelgiant į daugelį socialinių ir ekonominių sąlygų,
18. panaudoja teorijos kategorijas, analizuodamas valstybės ir rinkos tarpusavio santykius,
19. pasižymi gebėjimais analizuoti ir prognozuoti pasirinktų ekonominių dydžių ir standartų lygį ir dinamiką,
20. bando spręsti problemas atitinkamų ekonomikos teorijos srities metodų ir priemonių pagalba,
21. savarankiškai renka, apdoroja, analizuoja, interpretuoja statistikos duomenis ir rinkos informaciją,
22. sugeba įgyvendinti paprastus tyrimų uždavinius bei formuluoti išvadas remdamasis tyrimais,
23. sėkmingai bendrauja su savo srities specialistais šiuolaikine ekonomine metakalba,
24. geba savarankiškai kelti kvalifikaciją,
25. geba priimti sprendimus ir organizuoti darbą grupuje,
26. supranta ekonominius tekstus,
27. turi gebėjimų rengti rašomuosius darbus naudodamasis ekonomikos kategorijomis bei dalyko literatūra,
28. formuluoja nuomones apie šiuolaikines ekonominio ir teisinio pobūdžio problemas,
29. pasisakymuose žodžiu teisingai vartoja ekonomikos kategorijas,
30. geba sukurti paprastą modelį bei savarankiškai interpretuoti,
31. geba savarankiškai analizuoti ir interpretuoti esamus ekonominius reiškinius ir procesus panaudodamas šiems tikslams kiekybinius metodus ir priemones,
32. turi kalbos įgūdžių mokslo ir mokslinių disciplinų, būdingų ekonomikai, srityje, remiantis B2 EKMOS (anglų kalba arba rusų kalba) lygiui nustatytais reikalavimais,
33. žino savo žinių ir įgūdžių lygį bei moka pagrįsti tolesnio mokymosi būtinumą,
34. nustato savo vystymosi ir mokymosi kryptis, priimdamas profesinius iššūkius ekonomikos srityje, ypač ekonominės veiklos vykdymo srityje,
35. yra pasiruošęs aktyviai dalyvauti verslo grupėse, organizacijose ir įstaigose,
36. gali dirbti grupėje, atlikdamas joje įvairius vaidmenis, parodydamas atsakomybę už savo ir kitų darbą,
37. yra kreatyvus ir verslus ekonominės veiklos srityje,
38. turi atsakingumo jausmą už priimamus sprendimus, kartu suvokdamas jų rezultatus ir padarinius,
39. teisingai identifikuoja ir sprendžia etines ir moralines dilemas, susijusias su ekonomine ir neekonomine veikla,
40. pasižymi gebėjimais priimti sprendimus svarbiais socialiniais ir pasaulėžiūros klausimais,
41. yra pasirengęs atlikti tyrimus ekonominių ir socialinių problemų srityje ir savarankiškai ieškoti šių problemų sprendimo,
42. yra pasirengęs bendrauti su aplinka darbo vietoje ir už jos ribų bei dalintis savo žiniomis naudojant skirtingas informacijos teikimo priemones,
43. yra pasirengęs lanksčiai judėti darbo rinkoje ir supranta mobilumo poreikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitose ir pratybose taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, pvz. e-learningas.
Į studentus orientuotas savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, darbu kolektyve, kur išryškėja probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą dalyvaujant mokslinėje veikloje. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitų metu siekiama sukurti diskusinę aplinką, per pratybas ir rašant diplominį darbą studentas yra skatinamas formuluoti savo tezes ir išvadas, siekiamas dėstytojo ir studento dialogas, vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Jis susideda iš praktinių pratybų vertinimo bei teorinių žinių vertinimo egzamino metu. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į studentų aktyvumą pratybų metu, atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Prieš laikant egzaminą studentas privalo teigiamai išlaikyti pratybų įskaitą. Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 2 iki 5. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų, egzamino ir pratybų pažymiai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrų dalykų modulis sudaro 24 ECTS kreditus:
Užsienio kalba, Ekonomikos istorija, Informacinės technologijos, Kūno kultūra, Specialybės kalba, Lenkų kalba, Intelektinės nuosavybės apsauga,
Pagrindiniai studijų dalykai sudaro 64 ECTS kreditus:
Matematika, Aprašomoji statistika, Ekonometrija I, Mikroekonomika, Makroekonomika I, Vadyba, Apskaita, Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Teisė,
Studijų krypties dalykai sudaro 42 ECTS kreditus:
Socialinė ir ekonominė politika, Ekonominė analizė, Viešieji finansai, Finansų rinka, Europos integracijos politika, Erdvinė ekonomika, Šiuolaikinė darbo rinka, Ūkis ir aplinka, Marketingas, Investicinių projektų vertinimo metodai;
Bakalauro baigiamojo darbo rengimas ir gynimas sudaro 13 ECTS kreditus:
Diplominio darbo rengimo seminaras,
Diplominis seminaras (4, 5, 6 semestras)
4 savačių praktika sudaro 4 ECTS kreditus;
Pasirenkamųjų dalykų modulis sudaro 37 ECTS kreditus.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamųjų dalykų modulis sudaro 37 ECTS kreditus, studentas gali pasirinkti vieną iš dalykų:
Ekonomika ir regioninė politika arba Viešojo sektoriaus ekonomika, Finansų apskaita arba Valdymo apskaita, Verslo teorija arba Maisto ūkio ekonomika, Nekilnojamo turto ekonomika arba Raidos Ekonomika, Apskaitos informacinė sistema arba Finansinio tarpininkavimo sistema, E-verslas arba Verslo derybos, Verslo lyderystė arba Projektų valdymas, Ekonomikos globalizacija arba Ekonominė geografija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota skatinti verslumą šiuolaikiniame ūkyje, profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, platų bendrųjų gebėjimų, etinių ir vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties ekonomistui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Studijų programa vykdoma užsienio kalba – lenkų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę ekonomikos programos absolventui vykdyti savarankišką ūkinę veiklą, dirbti darbą įmonės valdymo srityje, įvairiose valstybinėse ir nevalstybinėse įmonėse tiek vidaus, tiek tarptautinėje rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę programą absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos mokslo krypties magistratūroje.