Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (anglų k. - Information Systems and Cyber Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2021-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450610

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Šios studijų programos tikslas — rengti informacijos sistemų ir kibernetinės saugos specialistus, suteikiant jiems fundamentaliųjų ir taikomųjų informatikos inžinerijos žinių, ugdant gebėjimus, būtinus saugių informacijos sistemų analizei, projektavimui, kūrimui ir priežiūrai.
Studijų rezultatai:
1.1. Žinos pagrindines informacijos sistemų inžinerijos koncepcijas bei sąvokas, suvoks galimas taikymo sritis ir žinos dalyko aprėptį.
1.2. Gebės taikyti fundamentines algoritmų teorijos ir duomenų struktūrų, tiesinės algebros ir matematinės analizės, diskrečiosios matematikos, sistemų teorijos, statistikos žinias informacijos sistemų inžinerijoje.
1.3. Žinos naujausius saugumo komponentus, bazinę struktūrą, vertinimo kriterijus ir administravimo pagrindus, efektyvias ugniasienės (angl. Firewall) koncepcijas, architektūrą (paketų filtrus, stateful packet inspection, proxy), turinio skenavimą (antivirusai), gebės aptikti įsilaužimus ir vykdyti prevenciją, taikyti (IDS, IPS) sistemas. Gebės pritaikyti saugos priemones tinklo architektūrai, tuneliavimo (L2TP ir PPTP, IPSEC aspektai), internetines taikomąsias programas (angl. Web Application), efektyvias ugniasienes (angl. Firewall) ir kitas saugumo užtikrinimo priemones tinkle.
1.4. Žinos ir gebės taikyti praktikoje nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo metodikas, išmanys kibernetinės saugos teisinį reglamentavimą, informacinės saugos vadybą ir saugos rizikos valdymą.
2.1. Gebės atlikti tiriamąjį ir analitinį darbą specifikuojant kompiuterizuojamoje dalykinėje srityje vykstančius procesus, vartotojo reikalavimus, projektuojant, programuojant ir diegiant saugias informacijos sistemas.
3.1. Gebės analizuoti bei formalizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir technologiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, kurti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti saugias informacijos sistemas, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti.
3.2. Gebės suprasti ir analizuoti informacijos sistemų dalykinę sritį; kūrimo, projektavimo, perprojektavimo (reinžinerijos ir atvirkštinės inžinerijos) ir realizavimo, procesus, gebės taikyti metodus ir priemones, efektyviai eksploatuoti informacijos sistemų techninę ir programinę įrangą.
3.3. Gebės suprojektuoti saugią kompiuterinę infrastruktūrą ir saugiai programuoti.
3.4. Gebės identifikuoti nekorektiško programavimo spragas, bendros atakų klasės DoS, DDoS, failų prieigas, lokalaus / nutolusio kodo vykdymus, buferio perpildymą, WEB saugumo spragas (OWASP TOP 10), gebės vykdyti taikomosios programinės įrangos (PĮ) atsitiktinių atvejų testavimą (angl. fuzz testing), žinos Burp Suite. Supras WEB komponentų saugumą – formas, sesijų valdymą, slapukus (angl. cookies), autentifikacijos konfigūraciją. Žinos operacinės sistemos (OS) saugos kontekstą, sukčiavimų apsimetant tinkle (angl. phishing), sesijų valdymo, pakartojimo atakų (angl. replay attack) subtilybes. Gebės nagrinėti spragas PHP, Java aplikacijose, užtikrinti saugą standžiuosiuose vidiniuose serveriuose.
3.5. Gebės atlikti rankinį ir pusiau automatinį sistemų ir PĮ testavimą identifikuojant saugumo spragas bei pažeidžiamumus. Gebės naudoti naujausius metodus ir įrankius proaktyviam spragų aptikimui, tarp jų ir apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) taikymą.
3.6. Gebės analizuoti IT srities problemas, pasiūlyti ir taikyti saugius (IT kibernetiniu aspektu) informacijos sistemų sprendimus praktikoje.
3.7. Gebės suprasti kompiuterių architektūrą, taikyti programavimo kalbas, informacijos pateikimo internete technologijas, gebės projektuoti informacinių sistemų architektūrą ir duomenų bazes, kurti informacines sistemas ne tik tradicinėms, bet ir mobiliosioms technologijoms.
4.1. Gebės savarankiškai ir komandoje organizuoti IT procesus, vadovauti jiems. Gebės projektuoti, kurti ir diegti saugius kompiuterių tinklus, išmanys kibernetinės saugos teisinį reglamentą, gebės taikyti etinio įsilaužimo metodikas praktikoje.
4.2. Bus plačios erudicijos, gebės kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius.
4.3. Gebės efektyviai bendrauti, bus taktiški, mandagūs, kruopštūs ir sąžiningi.
5.1. Mokės atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, gebės palaikyti ir tobulinti savo profesinę kompetenciją informacijos sistemų ir kibernetinės saugos srityse mokydamiesi visą gyvenimą.
5.2. Bus pasirengę gilinti žinias antros pakopos studijose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškų užduočių atlikimas, mokomoji praktika. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta mažomis grupėmis (iki 20 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą, uždavinių sprendimą, grupinių užduočių vykdymą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Dalykų aprašuose numatytas tam tikros formos studijų tikrinimas per semestrą, pvz., kontroliniai darbai, namų darbai, rašto darbai, kolokviumai, referatai, testai. Įprasta egzaminų forma yra atsakymas raštu. Žodžiu ir raštu vykdomo galutinio studijų pasiekimų vertinimo žodinė dalis akademinio kamieninio padalinio sprendimu gali būti įrašoma. Tokie įrašai, egzaminų užduočių darbai bei studijų rašto darbai saugomi 6 mėnesius nuo galutinio studijų rezultatų įvertinimo paskelbimo dienos. Jei dalyko studijų pasiekimų įvertinimas yra sukauptas pažymys, turi būti saugomos studijuojančiųjų atliktos sukaupto vertinimo užduotys (jei jos pagal savo esmę gali būti saugomos). Rašto darbai, įkelti į informacinę Universiteto studijų rašto darbų duomenų bazę, yra saugomi nuolatos, kaip numatyta VU Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmų teorija ir duomenų struktūros
Informacinių sistemų saugos pagrindai
Kompiuterių architektūra
Programavimo įvadas
Aukštoji matematika
IT procesai pagal ITIL metodiką
Kibernetinės saugos teisinis reglamentavimas
Programavimo kalbos ir objektinis programavimas
Operacinės sistemos ir jų sauga
Reikalavimų IS analizė ir specifikavimas
Geografinės informacinės sistemos
Kompiuterinė grafika
Diskrečioji matematika kompiuterių moksle
Duomenų saugumas ir kriptografija
Informacijos pateikimo internete technologijos
Informacijos sistemos ir duomenų bazės
Mobiliųjų įrenginių programavimo technologijos
Komandiniu darbu grindžiamas informacinių sistemų kūrimas
Kompiuterių tinklai ir jų sauga
Elektroniniai atsiskaitymai ir jų sauga
Grafiniai veiklos procesų modeliai
Etiško įsilaužimo technologijos
Informacinės saugos vadyba ir rizikos valdymas
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos
Virtualios sistemos ir jų sauga
Saugios kompiuterinės infrastruktūros projektavimas
Sistemų teorija
Statistika
Dirbtinio intelekto pagrindai
Kursinis darbas
Duomenų gavybos technologijos
Informacinių sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas
Skaitmeninio turinio teisminė (Forensic) analizė ir kenksmingos PĮ analizė
Mokomoji praktika
Bakalauro baigiamasis darbas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kibernetinės saugos specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, poreikis šiuo metu yra ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje. Neabejotina, kad ateityje poreikis bus gerokai didesnis. Šios srities specialistų poreikis augs dėl: 1) didėjančios duomenų ir informacijos apsaugos teisinės aplinkos griežtinimo ES ir kitose pasaulio šalyse; 2) elektroninių nusikaltimų skaičiaus didėjimo ir stambėjimo; 3) tarptautinių įmonių ir valstybių noro apsisaugoti nuo ekonominio šnipinėjimo; 4) elektroninio karo tarp valstybių grėsmės.
Informacijos sistemų saugos technologijas išmanantys specialistai galės sėkmingai konkuruoti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinėje darbo rinkoje. Lietuvoje įsitvirtina „nutolusios darbo vietos“ koncepcija, kuri užtikrina galimybę nuotoliniu būdu dirbti tarptautinėms įmonėms, bet tam reikia specifinių žinių. Tarptautinės įmonės labai vertina specialistus, kurie turi reikiamos specializacijos įgūdžių, įrodančių specialisto kompetencijas. Ši studijų programa leistų studentams įgyti žinių ir išsiugdyti gebėjimų, kurie reikalingi sertifikatams (pvz., ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) ir kt.) gauti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pagal Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymą (2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1428) Kibernetinio saugumo politiką formuoja, jos įgyvendinimą organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos formuojant kibernetinio saugumo politiką dalyvauja tiek, kiek šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms atlikti reikia nustatyti viešojo administravimo subjektų, valdančių valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir elektroninės informacijos prie globos paslaugų teikėjų veiklos teisinį reguliavimą. Studijų programos absolventai galės dirbti specialistais ir konsultantais minėtose institucijose, taip pat įvairaus dydžio verslo ir valstybinėse organizacijose informacinių sistemų saugos specialistais, informacinių sistemų analitikais arba architektais, programuotojais, informacinių sistemų testuotojais, duomenų bazių administratoriais, informacinių sistemų projektų vadovais, informacijos saugumo analitikais, saugumo valdymo specialistais ar vadovais, organizacijos IT saugumo auditoriais, gebės imtis verslo iniciatyvų, teikti konsultacijas ar atlikti tiriamąjį saugių informacinių sistemų kūrimo ir valdymo darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas magistrantūros studijose.