Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija ir pilietinis ugdymas (anglų k. - History and Civic Education)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-33

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6181MX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.1.

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-07-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotą istorijos ir pilietinio ugdymo pedagogą, gebantį dirbti pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas.
Studijų rezultatai:
Įvykdę studijų programą Istorija ir pilietinis ugdymas absolventai:
įgis žinių ir supratimą apie Pasaulio istorijos politinius, socialinius, ekonominius bei kultūrinius procesus, remdamiesi istoriografijos pasiekimais bei gebės juos taikyti praktikoje;
išmanys Lietuvos istorijos politinius, socialinius, ekonominius, kultūrinius procesus ir gebės perteikti žinias apie juos Pasaulio istorijos kontekste;
žinos visuomenės raidos dėsningumus, visuomenės saugumo sampratą šiuolaikinių grėsmių kontekste, Lietuvos politinės sistemos ypatumus;
išmanys pilietinės visuomenės pagrindus, pilietiškumo bruožus, pilietinio ugdymo proceso tikslus ir ypatumus;
gebės rinkti, sisteminti dokumentinę ir kitą medžiagą, ją tirti ir interpretuoti, naudojantis pagrindiniais istorijos mokslų metodologiniais principais studijų metu bei toliau mokantis visą gyvenimą;
gebės kurti struktūruotą tekstą Lietuvos bei Pasaulio istorijos temomis ir pateikti jį tikslinėms visuomenės grupėms;
gebės praktiškai taikyti dalyko pedagogo bendrąsias ir profesines kompetencijas bei projektuoti savo profesinę karjerą;
gebės bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, su Lietuvos valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovais. Atsakingai sieks mokinių kompetencijų plėtotės, bus įgijęs nuostatą nuolat tobulėti profesinėje srityje;
gebės įsiklausyti į komandos narių nuomonę ir perteikti savo idėjas atliekant dalykines užduotis, dalyvaujant projektinėje veikloje;
gebės kritiškai mąstyti ir kūrybiškai taikyti inovacijas profesinėje veikloje. Susiformuos vertybines orientacijas ir jų pagrindu vertins įvairius visuomeninius reiškinius. Taikys įgytas bendrąsias kompetencijas aktyviai dalyvaudamas visuomeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, įtraukiamosios paskaitos, seminarai, audio ir video medžiagos naudojimas, interaktyvus mokymasis, situacijų modeliavimas, diskusijos, dialogai dalykinėmis temomis, dalykinės informacijos paieška, rinkimas ir apdorojimas, medžiagos analizavimas ir referavimas, aplanko rengimas, darbas porose ir grupėse, kolektyvinis idėjų kūrimas, savarankiškas darbas, literatūros analizė, istorijos šaltinių analizė, tekstų analizė, kritiškas skaitymas ir klausymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, praktinės užduotys, mokymasis iš kitų, rašto darbai, lyginamasis esė, projektinis darbas, praktikos, pasirengimas koliokviumui, egzaminui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu (E) arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu (SAD). Galutinį balą sudaro nustatytos kaupiamojo vertinimo sudėtinės dalys (lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teorinė pedagoginių studijų krypties dalykų apimtis yra 30 ECTS.
Pedagoginių praktikų apimtis – 30 ECTS kreditų.
Pagrindinės studijos krypties (istorijos) dalykų apimtis – 90 ECTS.
Gretutinės studijų krypties (pilietinio ugdymo) dalykų apimtis – 90 ECTS.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Nėra
Studijų programos skiriamieji bruožai
Studijų programa yra jungtinė Lietuvos Edukologijos universiteto ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Istorijos ir pilietinio ugdymo studijų programos bakalaurai galės dirbti istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojais Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Taip pat formaliojo švietimo ir neformaliojo švietimo įstaigose, profesinėse mokyklose bei šaulių būrelių vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Istorijos ir pilietinio ugdymo bakalauro studijų programą galės studijas tęsti antros pakopos LEU ir kitų Lietuvos universitetų humanitarinių ir socialinių mokslų magistrantūrose bei LKA antros pakopos visuomenės saugumo krypties magistro studijose.