Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas (anglų k. - Marine Electrical and Electronic Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Laivų elektromechanikas, inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-27

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadovaujančio lygmens inžinierių – laivų elektromechaniką, kuris taikydamas technologijų, ekonominių, socialinių, aplinkos bei gamtos mokslų žinias gebėtų eksploatuoti neriboto galingumo laivų elektromechaninę, elektronikos ir jėgainių ir pagalbinių mechanizmų valdymo įrangą, atlikti tarnybos veiklos tyrimus ir analizuoti rezultatus profesiniu ir ekonominiu požiūriu, vykdyti veiklos kontrolę, laikantis nacionalinių ir tarptautinių bendrosios bei jūrų teisės aktų, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijų, nacionalinių klasifikacinių bendrovių bei Tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimų, kokybės standartų, saugios laivybos reikalavimų.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus laivų jėgainių ir mechanizmų veikimo pagrindams suprasti
2. Turėti pagrindinių laivų energetinių įrenginių eksploatavimo žinių, svarbių dirbant praktiškai
3. Žinoti jūrų laivavedybos ir jūrų krovinių logistikos problemas ir jų inžinerinių sprendimų kontekstą
4. Taikyti savo žinias ir supratimą laivų energetinių įrenginių problemoms išspręsti parinkdamas tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą
5. Suprasti projektavimo metodikas ir taikyti jas atliekant laivo mechanizmų projektavimo darbus.
6. Rasti reikiamą profesinę informaciją inžineriniams uždaviniams spręsti bei atlikti eksperimentus su įranga, naudojama jūrų inžinerijoje, apdoroti rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
7. Derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas laivų energetinių įrenginių eksploatavimo metu atsirandančias problemas ir parinkti tinkamus inžinerinius sprendimus ir priemones
8. Suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos organizavimo principus ir taikyti profesinėje veikloje pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
9. Spręsti laivo mechaninės tarnybos uždavinius savarankiškai ir komandoje, mokėti bendrauti gimtąja ir anglų kalba su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
10. Laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejų analizė, problemų sprendimas, modeliavimas, kompiuterizuotas mokymas, individualūs arba komandiniai projektai, laboratoriniai darbai, praktikumai mechaninėse dirbtuvėse, savarankiškas darbas, realių darbo jūroje ir laivo mašinų skyriuje situacijų imitavimas treniruokliuose ir praktinių įgūdžių demonstravimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, egzaminas raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slenkstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studijos baigiamos kvalifikaciniu egzaminu ir viešu baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai/moduliai:
Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas; Jūrinė anglų kalba.
Studijų krypties dalykai/moduliai:
• Inžinerinė ir kompiuterinė grafika,
• Transporto informacinės technologijos,
• Taikomoji fizika,
• Taikomoji matematika,
• Jūrinė anglų kalba,
• Matematiniai inžinerijos pagrindai
• Taikomoji chemija,
• Darbo, civilinė ir aplinkos sauga,
• Jūrų teisė,
• Termodinamika,
• Jūreivystės pagrindai,
• Konstrukcinių medžiagų technologija ir medžiagotyra,
• Elektriniai matavimai,
• Laivų navigacijos ir ryšio sistemos,
• Mechanika,
• Mašinų detalės,
• Laivų kompiuteriniai tinklai,
• Laivo pagalbiniai mechanizmai ir krovos įranga,
• Laivų aukštos įtampos įranga,
• Elektros technologijos,
• Elektronikos ir automatikos pagrindai,
• Galios elektronikos pagrindai,
• Laivų elektros ir galios perdavimo įranga,
• Laivo teorija,
• Laivų navigacijos ir ryšio sistemos,
• Mašinų skyriaus resursų valdymas,
• Laivų elektros mašinos,
• Laivų jėgainių automatinės sistemos,
• Laivų elektros įrangos eksploatavimas,
• Laivų jėgainių automatinės sistemos,
• Vadybos ir ekonomikos pagrindai,
• Jūrų teisė,
• Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (JRAB, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (JRAB A-VI/6-2),
• Specialusis gaisrų gesinimas (JRAB A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (JRAB A-VI/4),
• Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (JRAB A-VI/2-1)
Praktika
• Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika,
• Laivų elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika
• Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
• Filosofija ir etika,
• Sociologija,
• Politologija;
• Baigiamoji laivų elektros įrangos techninio aptarnavimo profesinės veiklos praktika;
• Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika
• Kūno kultūra;
• Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai tarptautinius standartus atitinkanti ir vienintelė jūrų inžinerijos studijų krypties koleginių studijų programa šalyje, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir laivų elektromechaniko inžinieriaus kvalifikacija.
Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sukaupus 12 mėnesių bendro praktinio stažo, iš kurių 6 mėnesius sudaro darbo jūroje stažas, ir pateikus galiojančius specialiuosius liudijimus apie baigtas mokymo programas: Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios elementariosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės, Specialaus gaisrų gesinimo; Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais, Pirmosios medicinos pagalbos teikimo, Mašinų skyriaus resursų valdymo.
Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti laivų motoristo kvalifikaciją.
Studentai, sėkmingai baigę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursus, įgyja atsargos karininko laipsnį su kovinės dalies vado kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta inžinieriaus kvalifikacija suteikia galimybę užimti elektromechaniko pareigas, o turint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą darbo jūroje stažą laive elektromechaniko neriboto eigos variklių galingumo įvairios paskirties laivuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę studijuoti antrosios pakopos studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.