Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos (anglų k. - Applied Systems of Finance and Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-24

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ tikslas – rengti specialistus, gebančius suprasti, analizuoti finansų procesus, finansų valdymo ir jų apskaitos principus, gebančius taikyti informacines technologijas ir programas kaupiant, apdorojant ir analizuojant finansinius duomenis bei valdant finansinius procesus verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:

Studentas, baigęs studijų programą:
Žinos verslo vadybos pagrindus, metodus ir funkcijas, verslo organizavimo principus, verslo nuosavybės organizavimo formas ir jo plėtros teisinius aspektus ir gebės parinkti ir finansiškai pagrįsti tinkamus sprendimus.
Žinos pagrindines ekonomikos teorijas, supras rinkos dalyvių elgseną, gebės paaiškinti ekonomikos kaip bendros sistemos funkcionavimą.
Supras verslo operacijų apskaitos procesus.
Žinos apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą.
Išmanys finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus.
Mokės atlikti įmonės finansinę analizę, prognozuoti veiklos rodiklius, valdyti įmonės finansus.
Gebės taikyti finansų valdymo principus, analizuoti finansinių procesų privalumus ir trūkumus, siūlyti naujoves.
Gebės sudaryti įmonių finansines ataskaitas, pasirengti atlikti auditą ir atlikti pagrindinius audito testus, mokės tvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius.
Gebės identifikuoti finansines rizikas, sudaryti ir valdyti investicijų portfelius.
Išmanys įmonių informacijos apdorojimo technologijas ir jų taikymą, finansinių informacijos sistemų architektūrą, rinkodaros ir valdymo IS.
Gebės taikyti įgytus įgūdžius profesinės praktikos metu.
Gebės tinkamai planuoti savo mokymosi ir darbo veiklą, derinti ją su komandos narių veikla, kritiškai įvertinti savo ir komandos narių indėlį bendroje veikloje ir pasiektuose rezultatuose.
Gebės naudoti įvairias priemones informacijai rinkti, kaupti ir pateikti.
Gebės analizuoti ir sisteminti finansų informaciją, ją klasifikuoti ir palyginti.
Gebės generuoti idėjas, siūlyti originalius, atitinkančius kintančią aplinką, problemų sprendimus.
Gebės vadovauti, motyvuoti komandą.
Gebės konstruktyviai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais, dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą.
Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programoje bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos paskaitų, seminarų, referatų, tiriamojo darbo atlikimo ir pristatymo, praktikos, baigiamojo darbo rengimo metu. Skatinamas ne tik savarankiškas darbas, mokymasis nuotoliniu būdu, savarankiškai atliekant tyrimą pasirinkta tema, bet ir darbas grupėse, diskusijos, vadovavimas komandai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Taikomi vertinimo metodai: koliokviumas, individualių užduočių vertinimas, laboratoriniai darbai, laboratorinių darbų gynimai, savarankiška sistemų analizė, testai, atvejų analizė, pranešimai, komandiniai darbai ir jų pristatymai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programa (240 kreditų) parengta tokiu principu – kiekvieną semestrą studentai studijuoja finansų, apskaitos, informatikos, užsienio kalbų bei bendrus dalykus. Nuo trečiojo kurso studentams numatyta galimybė rinktis specializacijos kryptį – 5–7 semestruose jie galės pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką. Paskutiniame semestre numatyta atlikti profesinę praktiką bei rašyti baigiamąjį darbą.
Praktika yra atliekama studentų pasirinktose arba rekomenduojamose įmonėse.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis bendrauniversitečius dalykus iš BUS sąrašo (2, 3, 4 semestruose).
5–7 semestruose galės pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos išsiskiria keliais aspektais:
• programoje bus gilesnės finansų srities studijos;
• programa rengiami specialistai galės iš karto be papildomo mokymo dirbti finansininkais, apskaitininkais;
• programa išsiskiria stipriomis informatikos kompetencijomis ir skandinavų kalbos integravimu.