Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Italų filologija (anglų k. - Italian Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

italų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-04-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Italistikos studijų programa siekiama rengti aukštos kvalifikacijos italų filologijos specialistus, suteikiant studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus ir išugdant italų kalbos komunikacinius gebėjimus (C1-C2), Italijos kultūros supratimą ir gebėjimą analizuoti bei vertinti italų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste, taip pat išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
Gebės kelti tikslus, laikydamiesi terminų pasirinkti užduočiai atlikti reikalingus išteklius ir metodus.
Gebės integruoti įgytas žinias siekdami konkrečių profesinių tikslų.
Gebės analizuoti reiškinius, įžvelgti sudėtines dalis ir ryšius tarp jų.
Gebės lyginti ir kritiškai vertinti informaciją (reiškinius, dalykus, žmonių poelgius ir kt.), spręsti apie jų privalumus ir trūkumus, dalyvaudami diskusijoje.
Gebės efektyviai dirbti ir mokytis grupėje: pasidalinti užduotimis, atsakyti už darbo rezultatą, motyvuoti grupės narius kartu siekiant bendrų tikslų.
Gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių kultūrų atstovais, suprasdami ir atsižvelgdami į jų tradicijų bei bendravimo konvencijų specifiką.
Gebės generuoti idėjas, ieškoti naujų, originalių problemų sprendimų.
Bus atviri naujovėms ir kaitai, laisvi nuo stereotipų.
Gebės suprasti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų tekstus italų ir kita užsienio kalba, pasirinkdami tinkamas kalbos priemones ir stilių.
Gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti italų (C1/C2) ir kita užsienio kalba (B1/B2) įvairiose situacijose, pasirinkdami kalbos priemones ir stilių priklausomai nuo komunikacinės intencijos ir adresato.
Gebės įžvelgti lingvistinę ar literatūrinę problemą, jai ištirti pasirinkti tinkamą empirinę medžiagą, tyrimo metodus ir bibliografinius šaltinius.
Gebės aprašyti atlikto tyrimo rezultatus moksliniame tekste, viešai juos pristatyti ir apginti savo nuomonę.
Gebės versti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į italų į/iš lietuvių k., pasirinkdami tinkamas vertimo technikas ir strategijas.
Įgis žinių apie italų kalbos dėstymo metodiką ir gebės jas taikyti praktikoje.
Gebės analizuoti Italijos sociokultūrinį kontekstą geografiniu, istoriniu, meno, mentaliteto, savivokos, papročių ir tradicijų aspektais.
Gebės išskirti ryškiausius italų kultūros bruožus, vertinti ją platesniame kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymas(is) orientuotas į studentus, akcentuojantis dėstytojo ir studento interakciją, studento savarankiškas darbas, mokymas ir mokymasis, pagrįstas problemų sprendimu, moksliniais tyrimais, savarankiškai individualiai ir grupėse atliekamomis užduotimis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminuojama raštu ir žodžiu, taikant nuolatinį ir kaupiamąjį vertinimą. Pagrindiniai metodai: testai (uždarojo ir atvirojo tipo klausimai), pranešimai, rašinėliai, referatai, semestriniai rašto darbai, pristatymai, praktikos ataskaita, bakalauro baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Italistikos studijų programoje galima išskirti šiuos blokus:
pagrindines programos kompetencijas ugdančius studijų krypties dalykai (165 kr.), kuriuos sudaro italų kalbotyra, literatūra, kalba, kultūra, mokomoji ir profesinė praktika (pobūdis pasirenkamas – 15 kr.), bakalauro baigiamasis darbas (15 kr.)
bendrosios universitetinės studijos – BUS (15 kr.)
kiti pasirenkamieji dalykai (60 kr.) – galima gilintis į įvairius italistikos ir (ar) kitus Filologijos fakultete siūlomus pasirenkamuosius dalykus bei studijuoti dar vieną užsienio kalbą (anglų/ispanų/latvių lenkų/prancūzų/rusų/vokiečių), arba rinktis gretutines studijas ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį, arba rinktis daugiau BUS ar kitų pasirenkamųjų dalykų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai nuo 2 iki 7 semestro gali laisvai pasirinkti 60 kreditų.
Vadovaudamasis savo polinkiais ir tikslais, 2 kurse studentas nusprendžia kokio išsilavinimo - "į gylį" ar "į plotį" - jis siekia: 1) nori gilinti ir specializuoti savo studijas, t.y. siekti tik italistikos bakalauro laipsnio, gilindamasis į įvairius italų kalbos, kultūros, kalbotyros ir literatūros aspektus, t. p. studijuodamas dar vieną užsienio kalbą ir (ar) kitus Filologijos fakultete siūlomus pasirenkamuosius dalykus; 2) pageidauja platesnio išsilavinimo, t. y. renkasi gretutines studijas ir siekia dvigubo bakalauro laipsnio; 3) nepasirinkus gretutinių studijų taip pat išlieka galimybė rinktis daugiau BUS ar kitų siūlomų pasirenkamųjų dalykų.
Taip pat studentai gali pasirinkti Semestrinio rašto darbo, Praktikos, Bakalauro darbo seminaro ir Bakalauro darbo pobūdį, įvairius kitus studijų krypties dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, italistikos dalykų studijos italų kalba (nuo 3 semestro).