Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatos informatika (anglų k. - Health informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115
Bakalauro diplomas, 6125
Jungtinis bakalauro diplomas, 6115J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-09-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6181BX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistus, turinčius visuomenės sveikatos ir informatikos žinias, gebančius projektuoti, kurti, diegti ir prižiūrėti programinę ir techninę įrangą, skirtą sveikatinimo uždaviniams spręsti.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
A1 Pagrindinių informacinių sistemų krypties koncepcijų ir sąvokų supratimas
A2 Fundamentinių informacinių sistemų kryptį grindžiančių ir jos visaverčiam suvokimui būtinų dalykų supratimas
A3 Biomedicinos, bioinžinerijos, elektronikos ir taikomosios matematikos pagrindų ir kitų mokslų teorijų supratimas
Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
B1 Gebėjimai formalizuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus
B2 Žinios ir gebėjimai modeliuoti įmonių veiklą, atlikti detalią veiklos analizę
B3 Žinios ir gebėjimai atlikti organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę, specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms kurti ir modernizuoti
B4 Žinios ir gebėjimai projektuoti informacines sistemas ir duomenų bazes pagal nurodytus reikalavimus bei parengti projektinę dokumentaciją, bazinės programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų žinios
B5 Žinios ir gebėjimai programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti informacinę sistemą realizuojančius vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus
B6 Žinios ir gebėjimai kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas, analizuoti jose sukauptą informaciją
B7 Žinios ir gebėjimai planuoti ir valdyti IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektus
B8 Žinios ir gebėjimai audituoti ir vertinti IS projektus ir veikiančias informacines sistemas
B9 Gebėjimai visoms išvardytoms užduotims taikyti informacines technologijas (CASE įrankius duomenų bazių valdymo sistemas prototipų kūrimo ir sistemų programavimo aplinkas veiklos modeliavimo ir verslo valdymo paketus ir kt.)
B10 Gebėjimai analizuoti ir vertinti kompiuterinių sistemų kūrimo ir informacinių technologijų taikymo problemas, žinios apie naujas ir reikšmingas informatikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas bei gebėjimai parinkti ir įgyvendinti tinkamus sprendimus, naudojant holistinį požiūrį
B11 Žinios ir gebėjimai parinkti ir panaudoti tinkamus procesų modelius ir programavimo aplinkas tradicinių ir naujų informatikos taikymų projektuose
B12 Gebėjimai taikyti savo žinias ir supratimą biomedicininės elektronikos ir elektronikos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti, taikant turimus metodus
Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
C1 Gebėjimai derinti teoriją su praktika, parinkti tinkamus metodus ir priemones informacinių sistemų kūrimo ir eksploatavimo metu kylančių uždavinių sprendimui
C2 Žinios ir gebėjimai planuoti ir atlikti praktinius tyrimus, interpretuoti eksperimentinius duomenis
C3 Naujų, perspektyvių techninių ir programinių kompiuterinių sprendimų ir įrankių teorinis supratimas ir gebėjimai juos eksploatuoti ar naudoti
C4 Gebėjimai analizuoti specialybinę literatūrą ir mokymosi visą gyvenimą būtinybės suvokimas
Profesinis kompetentingumas:
D1 Gebėjimai efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais informacinių sistemų užsakovais, naudotojais bei plačiąja visuomene įvairiais informacinių sistemų klausimais
D2 Gebėjimai sistemiškai įvertinti įvairias užduotis ir situacijas, nustatyti jų parametrus, skaidyti į smulkesnius uždavinius bei formuluoti efektyvius jų sprendimo variantus
D3 Gebėjimai įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, teisiniu ir saugos požiūriu
D4 Gebėjimai efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, paskirstyti darbus ir atsakomybes, valdyti projektus ir jų vykdymo komandas
D5 Gebėjimai suprasti gyventojų sveikatos dėsningumus, sveikatai įtakos turinčius veiksnius, vertinti sveikatos netolygumus ir jiems reikšmingus socialinius ir ekonominius veiksnius, nustatyti prioritetines visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatos problemas
D6 Gebėjimai suprasti ir apibrėžti šiuolaikinius pasaulio, šalies bei vietinės sveikatos politikos principus, politinių sprendimų poveikį populiacijos gyvensenai ir sveikatai
D7 Gebėjimas dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, debatus, refleksijas, atvejų analizes, klaidų analizes, pristatymus, demonstracijas ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas). Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos, susidedančios iš KTU ir LSMU narių, posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykams skirta 18 kreditų, studijų krypties dalykams skirti 192 kreditai, praktikai skirta 18 kreditų, baigiamajam darbui skirta 12 kreditų. Iš 240 studijų programos kreditų 66 kreditus (27,5 procentų) apima LSMU dėstomi moduliai ir 174 kreditų (72,5 procentų) apima KTU dėstomi moduliai.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: matematiką, informacines technologijas, fiziką, objektinio programavimo pagrindus, skaitmeninės logikos pradmenis, sveikatos etiką, tikimybių teoriją ir statistiką, duomenų struktūrų pagrindus, duomenų bazes, fundamentinę epidemiologiją, algoritmų sudarymą ir analizę, programavimo inžineriją, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, medicininės informatikos sistemų pagrindus, sveikatos priežiūros ekonomikos pagrindus, duomenų saugyklų ir verslo duomenų analizę, sveikatos ugdymą, bendrosios ir sveikatos teisės pagrindus, socialinės medicinos ir visuomenės sveikatos istoriją, sveikatos priežiūros valdymą ir kokybę, duomenų analizę ir kitus dalykus.
Programoje yra numatyta baigiamoji profesinės veiklos praktika (18 kreditų).
Specializacijos:
Biomedicininė informatika;
E-sveikatos technologijos.
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi vieną iš dviejų specializacijų, kurias sudaro 30 kreditų vertės dalykų rinkinys iš KTU specializacijų alternatyvų.
Be to, studentai gali rinktis:
• studijų krypties dalyką (3 kreditai) iš LSMU studijų modulių alternatyvų;
• bendrojo lavinimo dalykus (6 kreditai) iš KTU bendrųjų universitetinių studijų modulių alternatyvų;
• laisvai pasirenkamą dalyką (3 kreditai) iš bet kurios studijų krypties studijų modulių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė studijų programa.
Absolventas turi kompiuterių mokslo, programavimo, informacinių sistemų, bendrosios programinės įrangos kūrimo, medicinos informatikos sistemų, statistinio modeliavimo ir statistinės duomenų analizės, visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros stebėsenos bei vertinimo, sveikatos priežiūros ekonomikos ir valdymo, sveikatos politikos ir programų planavimo žinių, geba analizuoti, projektuoti, kurti, diegti ir prižiūrėti sveikatos informatikos kompiuterinių sistemų programinę ir techninę įrangą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti sistemų analitiko, modeliavimo ir duomenų analizės specialisto, programinės ir techninės įrangos kūrimo ir aptarnavimo specialisto darbą sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos įstaigose bei elektroninės sveikatos sprendimus kuriančiuose ar tiekiančiuose informacinių technologijų verslo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.