Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto verslas (anglų k. - Transport Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Utenos_kolegija_Transporto_verslas_K_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531LX074

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, gebantį profesinėje veikloje taikyti šiuolaikinei ekonomikai būdingus vadybinius, technologinius ir informacinius transporto verslo plėtojimo procesus; turintį bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų; bei išugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1.Apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius bei paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas.
2.Apibūdinti transporto verslo sistemos veikimo mechanizmą.
3.Nustatyti išteklių poreikį transporto įmonės technologinio proceso valdymui.
4.Išmanyti transporto priemonių techninio eksploatavimo ypatumus.
5.Taikyti darbo organizavimo principus ir metodus transporto įmonės veikloje.
6.Taikyti naujausias technologijas ir įmonės valdymo metodus informacijos ir logistikos srautams optimizuoti.
7.Planuoti transporto įmonės veiklą.
8.Taikyti transporto įmonės veiklos kokybę užtikrinančius metodus.
9.Išskirti pagrindinius vieningos transporto politikos elementus, įgalinančius padėti vystytis visoms transporto rūšims.
10.Identifikuoti transporto verslą reglamentuojančius teisės aktus bei taikyti teisės aktus skirtingų transporto rūšių veikloje.
11.Analizuoti transporto ūkio šakos faktinius veiklos rezultatus: analizuoti įvairių transporto rūšių srautus, įvertinant racionalų jų valdymą šalyje ir užsienyje; įvertinti transporto verslo plėtros galimybes tarptautinėse rinkose.
Specializacijų rezultatai:
Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas:
1.Prognozuoti transporto ekspedicinių paslaugų poreikį.
2.Nustatyti optimalius krovinių ir keleivių pervežimo maršrutus, taikant šiuolaikines transporto ekspedicinio aptarnavimo priemones.
Keleivinio transporto logistika ir turizmo verslas:
1.Organizuoti keleivių gabenimą Lietuvoje ir užsienyje.
2.Taikyti transporto rezervavimo sistemos elementus, valdant keleivių ir transporto srautus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas, paskaitos, seminarai, diskusijos, atliekamos individualios ir grupinės praktinės užduotys, paskaitos įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai ( 17 ECTS):
Profesinė užsienio kalba; Žmogaus sauga ir ergonomika; Psichologija; Filosofija arba Sociologija (alternatyviai pasirinktinai).
Studijų krypties dalykai (98 ECTS):
Taikomojo matematika; modulis Tyrimai ir IT; Mikro-makroekonomika; Transporto verslo dokumentų valdymas; Transporto teisė; Vadybos pagrindai; Žmonių išteklių vadyba; Paslaugų marketingas; Verslininkystės pagrindai; Apskaitos pagrindai; Finansai ir kreditas; Verslo komunikacija ir etika; Transporto ekologija; Logistikos pagrindai; Transporto sistema; Transporto priemonės; Transporto technikos pagrindai; Rizikų draudimas; Kokybės vadyba; Transporto mazgai ir terminalai; Transporto įmonių ekonomika.
Pasirenkami studijų krypties moduliai (12 ECTS):
Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas;
Keleivinis transportas ir turizmo verslas.
Praktikos (38 ECTS):
Verslo komunikacijos praktika;
Transporto įmonės veiklos praktika;
Specialybės įgūdžių lavinimo praktika;
Transporto techninės priežiūros pažintinė praktika; Verslo projekto rengimo praktika; Baigiamoji praktika .
Baigiamasis darbas (9 ECTS).
Specializacijos:
1.Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas.
2.Keleivinio transporto logistika ir turizmo verslas.
Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkamiems dalykams skiriamas 21 ECTS:
1.Alternatyviai pasirenkami bendrieji koleginiai dalykai- filosofija ar sociologija (3 ECTS).
2. Studento laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 ECTS) iš kolegijoje esančio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas kolegijos tinklapyje: http://www.ukolegija.lt/index.php?-1575611516
3.Alternatyviai pasirenkama specializacija ir dalykai (12 ECTS) (specializacijų alternatyvos: Transporto ekspedicinio aptarnavimo valdymas; Keleivinis transportas ir turizmo verslas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese įdiegtas probleminis mokymas ir e-mokymosi galimybės. Didelis dėmesys skiriamas praktiniams gebėjimams ugdyti, visus specialybės dalykus dėsto dėstytojai - praktikai.
Pripažįstami neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti: vadybininkais transporto įmonių padaliniuose bei vykdyti šias funkcijas: organizuoti transporto veiklą; įgyvendinti projektus ir transporto verslo inovacijas; valdyti transporto verslo informaciją; priimti sprendimus kokybiškai įmonės veiklai užtikrinti; rengti ir tvarkyti verslui bei verslo ryšiams plėtoti reikalingus dokumentus; organizuoti darbą; bendrauti su įvairiais verslo partneriais, su klientais, užsakovais, tiekėjais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28