Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto ir logistikos verslas (anglų k. - Transport and Logistics Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Utenos_kolegija_Transporto_verslas_K_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531LX074

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti specialistą, gebantį profesinėje veikloje taikyti šiuolaikiniam verslui būdingus vadybinius, technologinius ir informacinius transporto ir logistikos verslo plėtojimo procesus, turintį bendruosius gebėjimus, leidžiančius prisitaikyti prie besikeičiančių transporto ir logistikos verslo aplinkos sąlygų ir darbo rinkos reikalavimų bei išugdyti platų kūrybinį ir kritinį mąstymą, teigiamą nuostatą profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1.1. Geba apibūdinti ekonominius socialinius reiškinius, paaiškinti pagrindines vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas bei analizuoti transporto ir logistikos verslo sistemos veikimo mechanizmą.
1.2. Išmano informacijos ir šiuolaikinių technologijų svarbą transporto ir logistikos versle bei globalios rinkos pokyčius, užtikrinančius ilgą įmonės gyvavimo periodą.
2.1. Taiko inovatyvius duomenų ir informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo metodus, analizuojant šalies ir tarptautinio verslo aplinką, sprendžiant kompleksines transporto ir logistinės veiklos problemas.
3.1. Analizuoja transporto ir logistikos tarptautinę rinką, prognozuoja transporto ekspedicinių paslaugų poreikį ir sudaro planus efektyviai, vertę kuriančiai įmonės veiklai.
3.2. Identifikuoja transporto ir logistikos verslą reglamentuojančius teisės aktus bei juos taikyti įmonių veikloje.
3.3. Nustato išteklių poreikį transporto ir logistikos įmonės technologinio proceso valdymui
3.4. Organizuoja transporto ir logistikos procesus, taikant naujausius technologinius, vadybinius ir rinkodaros sprendimus ir įmonės veiklos kokybę užtikrinančius metodus.
3.5. Sudaro optimalius krovinių ir keleivių pervežimo maršrutus, taikant šiuolaikines transporto ekspedicinio aptarnavimo priemones.
3.6 Įvertina transporto verslo ir logistikos plėtros galimybes tarptautinėse rinkose.
4.1. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis lietuvių ir užsienio kalbomis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.
4.2. Geba bendrauti ir bendradarbiauti, keistis informacija bei ją teikti įvairių sričių specialistams ir visuomenės grupių atstovams.
5.1. Geba derinti įmonės ir asmeninius interesus, būti kūrybingu ir atsakingu priimant sprendimus, savarankiškai ir nuolat mokytis.
5.2. Geba būti lyderiu, kuriančiu reikšmingus teigiamus pokyčius, motyvuojančiu komandą siekti bendrų tikslų įmonės vertės didinimui.
5.3. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs, aktyvūs mokymo ir mokymosi metodai, į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas praktinėmis užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, literatūros ir įvairių šaltinių analizę, projektų rengimą, darbas su įmonės atstovu/mentoriumi ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017)
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (iš viso 17 kreditų): Profesinė užsienio kalba; Psichologija; Filosofija/ Sociologija
Studijų krypties dalykai (iš viso 112 kreditų):
Taikomoji matematika; Mikro-makroekonomika; Transporto technikos pagrindai; Socialiniai tyrimai;
Transporto sistema; Transporto teisė; Transporto verslo dokumentų valdymas; Verslo procesai; Vadybos pagrindai
Statistinė duomenų analizė ir programinės priemonės; Verslininkystės pagrindai; Projektų valdymas; Transporto ekologija; Apskaita ir finansai; Logistika; Žmonių išteklių vadyba; Paslaugų marketingas; Transporto įmonių ekonomika; Transporto priemonės; Krovinių ir keleivių vežimo organizavimas; Rizikų draudimas; Tiekimo grandinės valdymas; Transporto mazgai ir terminalai; Informacinės sistemos transporte; Kokybės vadyba transporto ir logistikos įmonėse; Elektroninis verslas;
Tarptautinis verslas; Transporto ekspedicinės veiklos vadyba
Laisvai pasirenkami dalykai (6 kreditai)
Praktikos (iš viso 36 kreditų)
1. Verslo komunikacijos praktika,
2. Specialybės įgūdžių lavinimo praktika įmonėje,
3. Verslumo ugdymo praktika,
4. Transporto valdymo sistemų praktika
5. Baigiamoji praktika

Baigiamasis darbas (9 kreditai)
Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkamiems dalykams skiriama 22 kreditai:
1. Alternatyviai pasirenkami bendrieji koleginiai dalykai- Filosofija ar Sociologija (3 kreditai);
2. Alternatyviai pasirenkami studijų krypties dalykai: Verslo procesai/ Vadybos pagrindai (5 kreditai);
Verslininkystės pagrindai/ Projektų valdymas (4 kreditai);
Elektroninis verslas/ Tarptautinis verslas (4 kreditai).
3. Studento laisvai pasirenkami 2 dalykai (6 kreditai) iš kolegijoje esančio laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa realizuojama ne tik taikant inovatyvius
mokymo/mokymosi metodus, bet kartu greitai reaguojant į pokyčius vietinėje bei tarptautinėse
transporto ir logistikos rinkose. Naujų informacinių transporto valdymo technologijų taikymas leidžia
studentus orientuoti į savarankišką darbą, pagrįstas praktikoje pritaikytomis užduotimis, kurioms
atlikti labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas. Dalį gebėjimų studentai įgis dirbant su įmonės atstovu/mentoriumi.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Transporto ir logistikos verslo studijų programos absolventai:
-Gali dirbti vadybininkais transporto ir logistikos įmonėse ir jų padaliniuose, taip pat kaip transporto paslaugų pardavimų specialistai;
-Gali kurti ir valdyti savo transporto, logistikos arba ekspedijavimo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.