Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geografijos ir istorijos pedagogika (anglų k. - Pedagogy of geography and history)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116
Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos, nuolat besimokantį, kūrybingą ir iniciatyvų geografijos ir istorijos dalykų pedagogą, turintį geografijos, istorijos, psichologijos, edukologijos ir sveikatos mokslų fundamentalių žinių ir gebantį sėkmingai dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose.
Studijų rezultatai:
Įvykdę studijų programą Geografijos ir istorijos pedagogika absolventai:
1. Parodys fundamentalias žinias ir supratimą apie pasaulio geografinės erdvės dėsningumus, istorijos politinius, socialinius, ekonominius bei kultūrinius procesus, gamtos ir visuomenės pokyčius, sąveiką erdvėje ir laike bei gebės juos taikyti praktikoje.
2. Išmanys Lietuvos geografijos ir istorijos politinius, socialinius, ekonominius, kultūrinius, gamtinius procesus ir gebės perteikti bei integruoti žinias pasaulio istorijos ir geografijos kontekste.
3. Gebės kūrybiškai taikyti teorines psichologijos, edukologijos, sveikatos ugdymo, geografijos ir istorijos didaktikos žinias ir supratimą dalyko pedagogo darbe.
4. Gebės vertinti bei kūrybiškai taikyti geografinėje ir edukacinėje aplinkoje vykstančius gamtinius, ekonominius, sociokultūrinius procesus ir reiškinius išryškinat jų ypatumus bei tendencijas.
5. Gebės rinkti, kaupti ir tvarkyti dokumentinę ir kitą (audiovizualinę, skaitmeninę, etc.) medžiagą, ją tirti ir interpretuoti naudodamiesi pagrindiniais istorijos, geografijos metodologiniais principais studijų metu bei toliau mokydamiesi visą gyvenimą.
6. Gebės kurti struktūruotą tekstą lietuvių kalba Lietuvos ir pasaulio geografijos ir istorijos temomis.
7. Taikant naujausius mokslinių tyrimų pasiekimus gebės rinkti, analizuoti, sisteminti bei vertinti duomenis, kelti tikslus bei uždavinius atliekant geografinius ir edukacinius tyrimus.
8. Pedagoginių praktikų metu bus įgijęs mokytojo profesijos kompetencijos apraše išvardytas bendrakultūrines, bendrąsias, profesines bei specialiąsias kompetencijas bei gebės projektuoti savo profesinę karjerą.
9. Gebės atliktus Lietuvos ir pasaulio geografijos ir istorijos tyrimus pateikti tikslinėms visuomenės grupėms.
10. Bus įvaldę naujausius geografinius tyrimų metodus analizuojant geosferose ar antroposferoje vykstančius procesus lokaliniame, regioniniame ir globaliniame lygmenyse, naudojant šiuolaikinius informacijos šaltinius, technologijas ir aplinkas.
11. Gebės kurti ir ugdyti bendruomenės istorinę kultūrą, joje tinkamai sureikšminti istoriją ir paversti ją kultūrinės atminties dalimi.
12. Bus įgijęs tarpkultūrinio diskurso plėtojimo įgūdžių, gebės vykdyti tarpkultūrinę komunikaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotas mokymas, pagristas pagrindiniais studijų metodais: paskaitos (tradicinės, probleminės, diskusinės), akcentuojantys dėstytojo darbą; pratybos ir seminarai, pagrįstos užduotimis; diskusijos problemai spręsti sudarytoje grupėje, pagrįstas problemų sprendimu; individualių ir grupėse pranešimų rengimas, pagrįstas grupiniu darbu; savarankiškas darbas; dalykų ir pedagoginės praktikos, informacinių technologijų taikymas; kursiniai ir baigiamieji darbai (studijų baigiamasis darbas ir pedagoginių studijų baigiamasis darbas) .
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visi studijų programos dalykai vertinami pažymiais (10 balų skalė). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Egzamino balą sudaro 50% semestro metu įgyto įvertinimo už darbą seminarų, koliokviumų metu, rašto bei kitas savarankiškas užduotis, o kitą 50% – už egzamino metu parodytas žinias bei gebėjimus. Savarankiškai atlikto darbo įvertinimas rašomas už praktikų metu atliktas užduotis, parengtą bei apgintą ataskaitą. Baigiamieji darbai (pedagoginių studijų ir bakalauro) vertinami kolegialiai (dekano teikimu rektoriaus įsakymu suformuojama Baigiamųjų darbų gynimo komisija).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
90 ECTS pagrindinių studijų krypties dalykai
90 ECTS gretutinių studijų dalykai
30 ECTS pedagoginių studijų dalykai ir 30 ECTS pedagoginė praktika
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Surinkus 240 ECTS kreditų suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis: įgyjamas dalyko pedagogikos, gamtinės, visuomeninės geografijos ir istorijos bakalauras, pedagogo kvalifikacija.