Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechatronika (anglų k. - Mechatronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Gamybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Mechatronika

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Mechatronikos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6281EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470714

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1. Suteikti naujausias mechatronikos mokslo srities žinias bei sampratą apie jų ryšį ir sąveiką su kitų mokslo sričių žiniomis, supažindinti su naujausiomis šio mokslo teorijomis, tyrimo metodais ir technologijomis.
2. Išugdyti gebėjimus įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius tyrimo metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
3. Išugdyti poreikį įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje tarptautinėje aplinkoje bei skirtingų mokslo sričių kontekste.
4. Išugdyti poreikį ir gebėjimus nuolat savarankiškai mokantis visą gyvenimą pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, taikant inovacijas ir diegiant aukštąsias technologijas mechatroninių sistemų ir įrengimų gamybos bei eksploatavimo srityse.
5. Išugdyti gebėjimus pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo auditorijai, kūrybiškai spręsti technines, administracines ir teisines problemas, susijusius su profesine veikla, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus.
Žinos ir gebės taikyti specialiųjų mokslų – mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo – reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
Žinos apie tiesinius ir netiesinius sistemų virpesius, mechatroninių ir robotinių sistemų mechaniką, mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius.
Žinos ir gebės taikyti eksperimentinį mechatroninių sistemų tyrimą, mikroprocesorinį valdymą, diagnostiką mechatronikoje, įrangą, fizinius, cheminius reiškinius ir vykstančius procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, įrangą ir rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas.
Žinos ir gebės taikyti mechatronines valdymo sistemas.
Gebėjimai tirti (GT):
Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
Supras sandarą ir gebės kurti naujas bei rasti gedimus egzistuojančiose mechatroninėse sistemose.
Inžinerinė analizė:
Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje.
Gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas.
Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Gebės suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
Inžinerinis projektavimas (IP):
Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, mechatroninių sistemų sintezės principus, identifikuojant technologinių objektų savybes, jų veiklos parametrus bei ypatybes.
Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti analoginių bei skaitmeninių duomenų apykaitą bei juos naudojančių įrenginių parinkimą.
Gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines mechatronikos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujoms mechatroninėms sistemoms kurti.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus eksperimentinių ir technologinių tyrimų metu, išskirti informacijos svarbą bei gebėti sukurti duomenų hierarchiją.
Gebės įvertinti mechatroninės sistemos veikimo kokybę, diagnozuoti gedimus ir numatyti jų šalinimą.
Gebės kurti naujas ir modernizuoti esančias mechatronines sistemas pagal iškeltus reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais bei organizuoti savo darbą.
Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų inovatyvius sprendimus, suvokiant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais.
Gebės pristatyti savo dalykines žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokdami moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kontekstinės pratybos, laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, kursiniai projektai, savarankiškas darbas, individualios konsultacijos, baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, įskaita, individualūs ir grupiniai pristatymai, tarpiniai atsiskaitymai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai programoje sudaro 84 kreditus iš visos 120 kreditų studijų programos apimties.
Pirmaisiais studijų metais šios programos studentai studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete tokius privalomuosius dalykus: Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai, Mechatroninių ir robotinių sistemų mechaniką, Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas, Eksperimentinė praktika, Mechatroninių sistemų valdymas, Diagnostika mechatronikoje, Mechatroninių sistemų modeliavimas, gilindamiesi į aukščiausio lygio šių dalykų teorinį ir praktinį suvokimą.
Antraisiais studijų metais studijos vykdomos Vokietijoje, Braunšveigo technikos universitete studijuoja šiuos privalomus dalykus: Pramoniniai robotai, Mikrosistemų technologijos su mikromechatronikos laboratoriniais darbais, Kompleksinių sistemų modeliavimas, Neelektrinių dydžių matavimo sistemos.
Jungtinėje programoje „Mechatronika“ privalomiesiems studijų dalykams skirta 84 kreditai, pasirenkamiesiems – 6 kreditai, savarankiškam darbui – 30 kreditai.
Magistro darbas pradedamas ruošti ketvirtame semestre. Magistro baigiamajam darbo parengimui ir gynimui skiriama 6 mėnesiai. Parengtas baigiamasis darbas ginamas Braunšveigo technikos universitete. Magistro baigiamajam darbui skiriama 30 kreditų.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pirmame studijų semestre numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne daugiau kaip 6 kreditų), antrame semestre numatytas vienas pasirinkimas iš dviejų (bet ne daugiau kaip 6 kreditų), trečiame semestre numatytas vienas laisvas pasirinkimas (bet ne daugiau 4 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra aukšto lygio universitetinės antrosios pakopos studijos, suteikiančios galimybę įsitraukti į veržlią gamybos plėtros ir aukštųjų technologijų diegimo rinką. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (intensyvios programos, projektinė veikla) leidžia įgytas žinias pritaikyti tarptautinėje darbo rinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.