Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikologija (anglų k. - Musicology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Menotyra

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Muzikologijos bakalauro studijų tikslas – rengti muzikologus praktikus, muzikos meno žinovus, dalyvaujančius šalies kultūriniame gyvenime, gebančius nagrinėti ir vertinti muziką bei jos reiškinius istoriniais, teoriniais, kultūriniais, visuomeniniais požiūriais, pristatyti muzikinio gyvenimo aktualijas kintančių komunikacijos priemonių ir sociokultūrinės aplinkos kontekste.
Studijų rezultatai: gebėjimas analitiškai ir kritiškai mąstyti; gebėjimas dirbti ir mokytis savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius muzikos kūryboje, moksle ir kultūriniame gyvenime; gebėjimas ieškoti informacijos įvairiuose šaltiniuose, ją apdoroti, analizuoti, sisteminti ir originaliai interpretuoti; gebėjimas sklandžiai ir argumentuotai reikšti savo mintis, pristatyti jas viešai; gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiančias muzikos raidos dėsningumus ir stilistinę įvairovę; gebėjimas atlikti profesionalų muzikos kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausia formą šio tyrimo rezultatams pristatyti; muzikologijos veiklos formų išmanymas ir gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje; gebėjimas aktyviai dalyvauti muzikiniame gyvenime, populiarinti muzikinę kultūrą visuomenėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: grupinės paskaitos, grupinis darbas, praktikumai, pratybos, praktika, seminarai, diskusijos, atvejo studijos, stebėjimas, rašto darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta. Dalykų studijų rezultatams vertinti taikoma kaupiamoji vertinimo schema. Vertinimo metodai: įskaita; testas; rašto darbai; egzaminas žodžiu; egzaminas raštu, gynimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai; bendrieji universitetiniai dalykai; pasirenkamieji dalykai; praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai: programa pasižymi didelėmis galimybėmis studentui formuoti unikalų studijų turinį ir modeliuoti savo karjerą, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus bei jų alternatyvas. Suteiktos pasirinkimo galimybės sudaro sąlygas ateityje rinktis muzikos kritiko, muzikinio gyvenimo apžvalgininko ir analitiko, renginių organizatoriaus, lektoriaus, muzikinių laidų redaktoriaus ir pan. veiklas ar tęsti studijas magistrantūroje, gilinti muzikologui mokslininkui būtinas kompetencijas.
Profesinės veiklos galimybės: Muzikologijos humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros įstaigose, žurnalų ir laikraščių redakcijose, radijuje, televizijoje; koncertinėse institucijose (t. y. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir pan.).
Tolesnių studijų galimybės: Muzikologijos programos bakalaurai gali tęsti studijas humanitarinių studijų srities menotyros krypties magistrantūroje.