Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologija (anglų k. - Odontology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Odontologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras
Gydytojas odontologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011GX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7460911

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-12-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Įdiegti studento mąstyme burnos ligų profilaktikos svarbą kasdieniniame gydytojo darbe; įdiegti sugebėjimus pritaikyti mokslinį požiūrį sprendžiant klinikines situacijas; supažindinti studentą su odontologinių ligų epidemiologija; išmokyti diagnozuoti ir gydyti odontologinius susirgimus įvairaus amžiaus pacientų grupėse; išmokyti studentą sugebėti jausti savo kompetencijos ribas; suteikti pakankamai praktinių įgūdžių leidžiančių baigus studijas dirbti savarankiškai; suteikti pakankamai žinių apie bendrinius pacientų susirgimus, norint užtikrinti saugią pacientų gydymo eigą; stengtis ugdyti kūrybišką asmenybę; lavinti mokslo tiriamuosius įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Odontologijos studijų programą ir turintis gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją, įgijo: pakankamai žinių mokslų, kuriais remiasi odontologija; gerai žino mokslinius metodus; įgijo pakankamai žinių apie odontologinių ligų epidemiologiją, etiopatogenezę, diagnostiką ir gydymo būdus bei turi praktinių įgūdžių, leidžiančių dirbti savarankiškai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradiciniai – paskaitos, seminarai, su savarankiško studento darbo komponentu, užtikrinantys aktyvų studentų dalyvavimą. Inovatyvūs studijų metodai orientuoti į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų ugdymą: probleminio mokymo elementai, „lėto klinikinio atvejo analizė“, „greito klinikinio atvejo analizė“, diskusija grupėje, minčių lietus, savarankiškas rašto darbo, pranešimo, mokslo tiriamojo darbo rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzamino pažymys yra kaupiamasis ir studentai vykdami į egzaminą būna sukaupę nuo 30 iki 50 proc. egzamino vertės. Kaupiamąjį balą sudaro semestro eigoje vertinami praktiniai studentų įgūdžiai bei atliekamos teorinės užduotys (esė rašymas, temos pristatymas grupei ir kt.). Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bazinių biomedicinos mokslų dalykai; Klinikiniai biomedicinos mokslų dalykai; Odontologijos krypties klinikiniai dalykai ir praktika; Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Individualus studentų mokymas, pagrįstas mažomis studentų grupėmis (7-10 asmenų) ir aprūpinimu individualia darbo vieta praktinių pratybų metu.
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai baigę odontologijos studijas ir gavę gydytojo odontologo diplomą gali dirbti savarankiškai ir/arba gali tęsti studijas specialybinėje odontologijos krypties rezidentūroje.
Tolesnių studijų galimybės:
Studentai baigę studijas ir įgiję gydytojo odontologo diplomą gali dirbti savarankiškai ir/arba tęsti studijas specialybinėje rezidentūroje.