Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Slauga (anglų k. - Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450913

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti slaugytojus, gebančius vykdyti funkcijas, reikalaujančias slaugos mokslo ir praktikos žinių bei universalaus teorinio pasirengimo, mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos, demonstruojančius kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas geba:
1. taikyti naujausias slaugos ir kitų mokslų žinias vykdant pažangia slaugos praktika grįstą asmenų, šeimų ir bendruomenės slaugą;
2. efektyviai dirbti tarpdalykinėje komandoje, planuojant ir vykdant slaugą, kvalifikuotai perteikiant profesinės veiklos žinias ir praktinę patirtį;
3. taikyti holistinį požiūrį mokant asmenis, šeimas ir grupes sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos;
4. teikti pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą savo kompetencijos ribose, gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais, naudojantis naujausiomis medicinos technologijomis;
5. nepriklausomai organizuoti ir vykdyti pagalbą asmenims, kuriems reikalinga priežiūra, ir juos prižiūrintiems asmenims;
6. užtikrinti slaugos kokybę ir ją vertinti, demonstruojant savarankiškumą, profesinę ir asmeninę atsakomybę;
7. visapusiškai bendrauti ir bendradarbiauti profesiniais klausimais su kitais sveikatos priežiūros specialistais, taikant vadovavimo ir lyderiavimo įgūdžius;
8. taikyti mokymosi visą gyvenimą strategiją, pagrįstą asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu, slaugos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi įvairūs studijų metodai: tradiciniai – tradicinės ir interaktyvios paskaitos, seminarai, ir šiuolaikiniai-inovatyvūs problemų sprendimu grįsti mokymo metodai: vaidybiniai žaidimai, atvejo analizė, minčių/ sąvokų žemėlapis, ekspertų metodas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus tobulinami individualių konsultacijų su darbo vadovu metu, vykdant analizės ir sintezės užduotis.
Klinikinių dalykų studijos vykdomos mažomis grupėmis simuliacinėse intervencinėse laboratorijose; naudojant muliažus, medicinines ir slaugos priemones, įrangą, atliekant manipuliacijas ir įvairias procedūras; analizuojant klinikinius atvejus, vykdant realių slaugos problemų sprendimus.
Praktika vyksta realiose darbo vietose: įvairių profilių ligoninėse, sveikatos priežiūros centruose. Praktikų metu slaugomi pacientai, analizuojama jų slauga, sudaromi pacientų slaugos planai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. Baigiamojo egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų galutinio pažymio.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Bendrieji universitetinių studijų dalykai – 21 kreditai. Studijų krypties dalykų grupė (219 kreditai): Slaugos studijų įvadas ir profesinė etika, Anatomija ir fiziologija, Patologinė anatomija ir fiziologija, Biofizika ir radiologija, Mikrobiologija, Biochemija, Farmakologija, Dietetika, Sveikatos ugdymas, Sveikatos priežiūros vadyba ir administravimas, Intervencinė slauga, Pažangios slaugos mokymas imitacinėse situacijose, Pacientų sauga ir slaugos kokybė, Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija, Kursinis darbas I/II, Bendruomenės slauga, Akušerinės-ginekologinės ligos ir ligonių slauga, Vaikų sveikatos priežiūra, ligos ir ligonių slauga, Gerontologija ir paliatyvioji slauga, Psichikos ligos ir ligonių slauga, Chirurginės ligos ir ligonių slauga, Terapinės ligos ir ligonių slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; praktikos – 86 kreditai. 27 kreditų – kosmetologijos arba radiologijos studijų krypties dalykai.
Studijų programa baigiama kvalifikaciniu egzaminu ir baigiamojo darbo rengimu, jo gynimu ir įvertinimu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
15 kreditų studentas gali rinktis iš pasirenkamų, programoje siūlomų studijų dalykų (specialybės).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa pasižymi tarptautiškumu, glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su užsienio partneriais. Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje (iki 1 semestro) pagal mainų programas. 240-ies kreditų programoje - 86 kreditai skiriama praktikai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventui, baigusiam studijų programą, suteikiama bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801) ir Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis, išduoda Bendrosios slaugos praktikos licenciją, kuri patvirtina suteiktą teisę verstis slaugos praktika.
Tolesnių studijų galimybės:
6 lygio kvalifikacija suteikia galimybę tęsti 7 lygio (magistrantūra) studijas Lietuvoje ir užsienyje. Įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo/ specializacijos programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: