Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinės sistemos (anglų k. - Information Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informacijos sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-168 KTU Informacin s sistemos 612I20001.pdf

Valstybinis kodas

6121BX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, turinčius matematikos, programavimo, vadybos, teisės, projektų valdymo ir specifinių informacinių sistemų inžinerijos žinių, gebančius analizuoti, projektuoti, diegti, tobulinti informacines sistemas, atlikti įmonių informacinių poreikių analizę, planuoti, kurti ir modernizuoti kompiuterizuotas informacines sistemas, atitinkančias naujausius informacinių technologijų pasiekimus.
Studijų rezultatai:
Informatikos konceptualių pagrindų supratimas:
A1 pagrindinių informacinių sistemų krypties koncepcijų ir sąvokų supratimas;
A2 fundamentinių informacinių sistemų kryptį grindžiančių ir jos visaverčiam suvokimui būtinų dalykų supratimas;
Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas:
B1 gebėjimai formalizuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus;
B2 žinios ir gebėjimai modeliuoti įmonių veiklą, atlikti detalią veiklos analizę;
B3 žinios ir gebėjimai atlikti organizacijų kompiuterizavimo tikslų ir poreikių analizę, specifikuoti reikalavimus informacinėms sistemoms kurti ir modernizuoti;
B4 žinios ir gebėjimai projektuoti informacines sistemas ir duomenų bazes pagal nurodytus reikalavimus bei parengti projektinę dokumentaciją;
B5 žinios ir gebėjimai programuoti, testuoti, integruoti, administruoti ir diegti informacinę sistemą realizuojančius vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus;
B6 žinios ir gebėjimai kurti veiklos analizei skirtas daugiamates duomenų saugyklas, analizuoti jose sukauptą informaciją;
B7 žinios ir gebėjimai planuoti ir valdyti IS kūrimo, diegimo ar plėtros projektus;
B8 žinios ir gebėjimai audituoti ir vertinti IS projektus ir veikiančias informacines sistemas;
B9 gebėjimai visoms išvardytoms užduotims taikyti informacines technologijas (CASE įrankius; duomenų bazių valdymo sistemas; prototipų kūrimo ir sistemų programavimo aplinkas; veiklos modeliavimo ir verslo valdymo paketus ir kt.);
Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas:
C1 gebėjimai derinti teoriją su praktika, parinkti tinkamus metodus ir priemones informacinių sistemų kūrimo ir eksploatavimo metu kylančių uždavinių sprendimui;
C2 žinios ir gebėjimai planuoti ir atlikti praktinius tyrimus, interpretuoti eksperimentinius duomenis;
C3 naujų, perspektyvių techninių ir programinių kompiuterinių sprendimų ir įrankių teorinis supratimas ir gebėjimai juos eksploatuoti ar naudoti;
C4 gebėjimai analizuoti specialybinę literatūrą ir mokymosi visą gyvenimą būtinybės suvokimas;
Profesinis kompetentingumas:
D1 gebėjimai efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais informacinių sistemų užsakovais, naudotojais bei plačiąja visuomene įvairiais informacinių sistemų klausimais;
D2 gebėjimai sistemiškai įvertinti įvairias užduotis ir situacijas, nustatyti jų parametrus, skaidyti į smulkesnius uždavinius bei formuluoti efektyvius jų sprendimo variantus;
D3 gebėjimai įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu, teisiniu ir saugos požiūriu;
D4 gebėjimai efektyviai dirbti individualiai ir komandoje, paskirstyti darbus ir atsakomybes, valdyti projektus ir jų vykdymo komandas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Daugelyje studijų dalykų skaitomos paskaitos, vedamos pratybos arba laboratoriniai darbai. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse. Vienuose dalykuose akcentuojamas projektinis darbas, kituose individualus.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant programos dalykus įvertinami kai atsiskaitoma už semestro praktinius darbus ir/arba laikant egzaminą.
Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- Bendrieji universitetinių studijų dalykai: Užsienio kalbos, Medijų filosofija ir kt.
- Studijų krypties pagrindų dalykai: Objektinis programavimas, Algoritmų sudarymas ir analizė, Duomenų bazės, Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė, Informacinių sistemų grafinė vartotojo sąsaja, Informacinių sistemų projektavimas ir CASE technologijos, Kompiuterinė grafika, Kompiuterių architektūra, Operacinės sistemos ir kt.
- Socialinių mokslų dalykai: Darni socialinė raida, Inžinerinė ekonomika ir kt.
- Studijų krypties gilinimosi (specializacijų) dalykai: Duomenų bazių programavimas ir administravimas, Įmonių veiklos procesų valdymas ir modernizavimas, Informacinių sistemų kūrimas karkasais, Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės sistemos, Interneto informacinės sistemos, Verslo valdymo sistemos, Veiklos procesų skaitmeninimas ir kt.
- Baigiamoji praktika (ketvirtasis semestras).
Specializacijos:
Informacinių sistemų analizė ir projektavimas,
Duomenų bazių valdymas ir programavimas
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamų dalykų apimtis kreditais: 18 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi informatikos teorijos žinių, išmano kompiuterių techninę architektūrą, informacinių sistemų programinės įrangos kūrimo principus, metodus, modelius ir įrankius, geba analizuoti įmonės veiklos procesus ir informacinius poreikius, projektuoti, programiškai realizuoti, diegti, prižiūrėti ir plėtoti informacines sistemas, išmano informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo ir perdavimo principus, duomenų valdymo technologijas, informacinių sistemų projektų vadybos modelius, metodus ir įrankius. Taip pat geba taikyti informacines sistemas realizuojančių programų sistemų kūrimo metodus, įrankius, architektūrą, technologijas, pagrįstai įvertinti kuriamų ar plėtojamų sistemų funkcionavimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti informacinių sistemų analitiku ar architektu, programuotoju, duomenų bazių administratoriumi, informacinių sistemų projektų vadovu, vykdyti sistemų projektavimo, diegimo, eksploatavimo ir tiriamąjį darbą įvairiose įmonėse bei organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antros pakopos studijas.