Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Programuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus: kuriančius, vystančius ir integruojančius saugią programinę įrangą, naudojant rinkos poreikius atitinkančias programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas; taikančius šiuolaikines analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikas, ieškant naujų sistemų panaudojimo būdų bei efektyvių duomenų ir informacijos apdorojimo sprendimų, skirtų įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti; savarankiškai besimokančius, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo, savarankiškai dirbančius komandose, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti pagrindinius informatikos faktus, sąvokas, teorijas ir matematinius metodus, susijusius su kompiuterių veikimu, kompiuterių technine ir programine įranga, jos savybėmis ir praktinio panaudojimo galimybėmis, kompiuterių komunikacija ir taikomaisiais sprendimais, kurie yra susiję su svarbiais istoriniais, dabartiniais ir galimais informatikos mokslų srities pokyčiais bei tendencijomis ateityje.
2. Paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas, žmogaus ir kompiuterio sąveikos principus, tipinius programinės įrangos gyvavimo ciklo etapus ir programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus informatikos kontekste.
3. Paaiškinti, kaip verslo, pramoninis, ekonominis ir socialinis kontekstas veikia profesinės veiklos praktiką, apibrėžiamą etikos normomis ir reglamentuojamą teisiniais reikalavimais, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, sutartis, gaminių saugos, atsakomybės ir kitus su informatika susijusius klausimus.
4. Taikyti informatikos studijų žinias, kuriant saugius ir kitus aktualius kriterijus atitinkančius taikomuosius sprendimus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
5. Paaiškinti visaapimančius skaitmenizavimo ir kompiuterinių skaičiavimų procesus ir informatikos srities raidą, susiejant su konkrečios specialybės sritimi.
6. Paaiškinti duomenų apdorojimo ir analizės, sistemų modeliavimo ir optimizavimo bei dirbtinio intelekto sąvokas ir metodus.
7. Apibūdinti informatikos profesinės veiklos problemą.
8. Paruošti informatikos konkrečiai profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis ir informaciją iš įvairių šaltinių.
9. Išanalizuoti informatikos konkrečiai profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir sprendimus pagal konkrečius kriterijus.
10. Įvertinti informatikos profesinės veiklos problemai spręsti reikalingus duomenis, informaciją ir pagrįsti sprendimus argumentuotomis išvadomis.
11. Taikyti programinės įrangos gyvavimo ciklo modelius, kūrimo ir priežiūros metodus, kūrimo aplinkas ir priemones tipinių taikomųjų programų kūrimo projektuose.
12. Modeliuoti realaus pasaulio problemas, kurioms spręsti pritaikomi informatikos metodai, įvertinant problemos sudėtingumą.
13. Parinkti tinkamus modelius, algoritmus, duomenų struktūras, duomenų valdymo, programinės įrangos kūrimo ir priežiūros metodus informatikos taikymų projektuose ir tipiniuose gyvavimo ciklo etapuose.
14. Parengti specifikaciją, projektą ar kitą dokumentaciją, reikalingą informatikos srities produktui arba paslaugai sukurti.
15. Įgyvendinti informatikos srities produktą arba paslaugą konkrečiai profesinės veiklos problemai spręsti, atsižvelgiant į keliamus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus.
16. Profesionaliai komunikuoti valstybine ir bent viena užsienio kalba su specialistų auditorijomis.
17. Dirbti komandose, laikantis profesinio, etinio elgesio ir socialinės atsakomybės principų ir taisyklių.
18. Savarankiškai mokytis, siekiant nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
19. Savarankiškai ir atsakingai dirbti, imantis iniciatyvos ir prisiimant asmeninę atsakomybę.
20. Demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, kursiniai darbai, praktiniai seminarai, savarankiški darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, individualios konsultacijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai bei jų pristatymas, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Programinės įrangos architektūra, Programinės įrangos kūrimas, Kompiuterių techninių sistemų įranga, Profesinė komunikacija, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Psichologija, Profesinė užsienio kalba, Matematika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Skaitiniai metodai, Fizika, Kompiuterių architektūra, Operacinės sistemos, Kompiuterių tinklai, Logika, Įvadas į programavimą, Duomenų bazių pagrindai, Programavimas Java kalba, Kompiuterinė grafika, Saityno technologijos, Grafinės sąsajos programavimas, Programų sistemų inžinerija, Lankstusis programų sistemų kūrimas, Išskirstytas programavimas, Informacinės sistemos, Papildyta realybė, Informacijos sauga, Pažangios duomenų bazės (A1) / Intelektualios sistemos (A2) / Duomenų struktūros (A3).
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Profesinės veiklos praktikos (36 kreditai): Programavimo praktika, IT sistemų praktika, Sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa ugdo profesines kompetencijas, susijusias su programinės įrangos kūrimu, vystymu ir integravimu, naudojant rinkos poreikius atitinkančias programavimo paradigmas, kalbas ir technologijas. Skiriamas dėmesys šiuolaikinės analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikoms, ieškant naujų sistemų panaudojimo būdų bei efektyvių duomenų ir informacijos apdorojimo sprendimų, skirtų įvairių sričių aktualioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti programuotojais, testuotojais, administratoriais, architektais, analitikais, kokybės užtikrinimo specialistais, informacinių technologijų konsultantais, informacinių technologijų produkto, paslaugos ar projekto vadovais ir kitais su IT sritimi susijusios profesijos darbuotojais tiek individualiai, tiek komandoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-11