Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Programuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, kuriančius, vystančius ir integruojančius programų sistemas Java bei kitomis serverinės ir klientinės dalies programavimo kalbomis, taikant šiuolaikines analizės, projektavimo, programavimo, testavimo ir palaikymo metodikas, IT projektų valdymo praktikas.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Charakterizuoja pagrindines informatikos krypties sąvokas ir jai būtinas koncepcijas.
2. Apibrėžia teorinius principus, kuriais pagrįstos naujai atsirandančios technologijos.
3. Supranta informatikos taikymo sritis, problemų kompleksiškumą, pasirenka jų sprendimų būdus.
4. Renka, apdoroja, analizuoja duomenis bei interpretuoja gautus rezultatus, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
5. Planuoja ir atlieka taikomuosius tyrimus, eksperimentinę plėtrą taikydami pažangių technologijų žinias.
6. Lavina loginį mąstymą, formalizuoja uždavinius ir jų sprendimus, aprašo juos abstrakčiame ir taikomąjame lygmenyse.
7. Sudaro sprendimo algoritmą ir realizuoja jį nurodytoje programavimo kalboje ar paradigmoje.
8. Taiko programinės įrangos gyvavimo ciklo etapų bei lanksčiojo programavimo metodikas, kurdami, vystydami ar integruodami programų sistemas.
9. Naudoja informacijos perdavimo modelius, protokolus ir standartus, duomenų apsaugos priemones, atsižvelgdami į techninės, programinės įrangos ir kompiuterių tinklų veikimo principus.
10. Sprendžia taikomųjų sričių uždavinius, įvertindami technologinį, ekonominį, socialinį ir teisinį kontekstą.
11. Taiko IT projektų valdymo praktikas, dirbdami individualiai ir komandoje, komunikuodami su kolegomis ir kitais suinteresuotaisiais.
12. Naudoja savarankiško studijavimo įgūdžius, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, kursiniai darbai, praktiniai seminarai, savarankiški darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, individualios konsultacijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai bei jų pristatymas, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Programinės įrangos architektūra, Programinės įrangos kūrimas, Kompiuterių techninių sistemų įranga, Profesinė komunikacija, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Psichologija, Profesinė užsienio kalba, Matematika, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Skaitiniai metodai, Fizika, Kompiuterių architektūra, Operacinės sistemos, Kompiuterių tinklai, Logika, Įvadas į programavimą, Duomenų bazių pagrindai, Programavimas Java kalba, Kompiuterinė grafika, Saityno technologijos, Grafinės sąsajos programavimas, Taikomieji Java sprendimai, Programų sistemų inžinerija, Lankstusis programų sistemų kūrimas, Išskirstytas programavimas, Informacinės sistemos, Papildyta realybė, Informacijos sauga, Pažangios duomenų bazės / Intelektualios sistemos / Duomenų struktūros.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Profesinės veiklos praktikos (36 kreditai): Programavimo praktika, IT sistemų praktika, Sistemų projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa ugdo profesines kompetencijas, susijusias su programavimu. Itin didelis dėmesys skiriamas Java programavimo kalbos – kaip vienos perspektyviausių ir dažniausiai naudojamų kalbų - įsisavinimui.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėse, kultūros, švietimo, valstybės valdymo ir gynybos struktūrose, specializuotis kurti kompiuterių programas ir / ar prižiūrėti vietinius kompiuterių tinklus bei techninę ir programinę įrangą. Taip pat galės dirbti didelių įmonių IT padalinių vadovais bei darbuotojais, vidutinių įmonių kompiuterinių sistemų priežiūros atsakingais darbuotojais, be didelių investicijų sukurti nuosavą verslą.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.