Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Technikos kalbos vertimas (anglų k. - Translation of Technical Texts)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti vertimo, kalbotyros, technologijų žinių ir gebėjimų įgytas gimtosios ir užsienio kalbų lingvistines ir komunikacines kompetencijas, tiriamojo ir darbo su skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius taikyti profesinėje specialiųjų tekstų vertėjo, kūrėjo ir redaktoriaus veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 geba apibūdinti pagrindines vertimo teorijas ir jų raidą, įvairių vertimo problemų sprendimo galimybes, automatizuoto vertimo galimybes;
A2 geba apibrėžti svarbiausias kalbos mokslo sąvokas, apibūdinti šiuolaikinių kalbotyros krypčių tyrimo objektus, lietuvių ir studijuojamų užsienio kalbų sandarą;
A3 geba apibūdinti diskurso, teksto žanro ir stiliaus ypatybes bei taikyti diskurso ir teksto kūrimo principus;
A4 geba laikytis lietuvių kalbos normų ir reikalavimų terminams versdamas, kurdamas ir redaguodamas tekstą;
A5 geba atpažinti studijuojamo kalbinio arealo politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo realijas, įvardyti svarbiausius istorijos faktus ir kultūros bruožus, geba analizuoti globalių įtakų pasekmes;
A6 geba identifikuoti tiriamą problemą ir parengti jos tyrimo planą, ataskaitą, formuluoti pagrįstas išvadas;
A7 yra susipažinęs su vertėjo darbe aktualiomis naujausiomis informacinėmis technologijomis, verslo pagrindais, moka analizuoti technikos sąvokas ir terminus.
A8 geba susieti filosofijos, komunikacijos, darnios raidos žinias su profesine veikla;
A9 geba paaiškinti vertėjo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingos karjeros aspektus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 geba atlikti leksinę, gramatinę, stilistinę, struktūrinę ir sociokultūrinę vertimo ir originalo kalbos tekstų analizę taikydamas kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus;
B2 geba metodologiškai pagrįstai taikyti vertimo teorinius principus analizuodamas praktinę medžiagą;
B3 geba apibendrinti ir tinkamai pristatyti savarankiško tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai:
C1 geba profesionaliu lygiu vartoti anglų ir antrąją užsienio kalbą, taikyti lotynų kalbos žinias;
C2 geba raštu versti technikos tekstą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, turi vertimo iš lietuvių kalbos į anglų kalbą pagrindus;
C3 geba taisyklingai kurti ir redaguoti specializuotą ar technikos kalbos tekstą;
C4 geba rasti vertėjui reikalingą leksinę, sociokultūrinę ir dalykinę informaciją duomenų bazėse, leksikografiniuose ir terminologiniuose ištekliuose;
C5 geba naudoti informacines ir automatizuoto vertimo technologijas versdamas, analizuodamas, redaguodamas ir formatuodamas technikos tekstą, geba kurti vertimo atmintis, individualias terminų bazes, dirbti su vertimo projektų programine įranga;
C6 geba demonstruoti nuosekliojo ir sinchroninio vertimo įgūdžius.
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba komunikuoti raštu ir žodžiu atsižvelgdamas į socialinį, kultūrinį ir technologinį kontekstą ir perteikdamas studijų ir profesines žinias;
D2 geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, taikyti organizacinius darbo įgūdžius (planuoti laiką, laikytis terminų, pasirinkti efektyvius darbo būdus ir kt.);
D3 geba laikytis profesinės etikos, pilietiškumo ir darnios visuomenės raidos principų.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 geba savarankiškai studijuoti ir planuoti mokymosi procesą;
E2 geba atsakyti už savo studijų ir profesinės veiklos rezultatus;
E3 geba kūrybiškai ir konstruktyviai spręsti problemas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus, konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminams, namų darbų, semestro bei dalykų projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama profesine praktika ir bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į vertimo studijas; Šiuolaikinės kalbotyros kryptys; Vertimo technologijos; Kalbos gramatinė struktūra; Informatika 1; Akademinės ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu); Technikos kalbos vertimas ir analizė 1-4; Tarpkultūriniai dialogai; Kalbos semestro projektas; Nuoseklusis vertimas; Tekstas, diskursas ir stilius; Technologijų ir inovacijų terminija; Logikos pagrindai; Sinchroninis vertimas; Įvadas į tyrimų metodus; Kalbos ekologija; Antrosios užsienio kalbos alternatyvos;
Vertimo praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali pasirinkti antrą užsienio kalbą (ispanų, švedų, italų, vokiečių, rusų, prancūzų) ir ją studijuoti A1-C1 lygiu 5 semestrus iš eilės (30 kreditų).
5 semestre studentas gali rinktis tarpdalykinį ir į komandinį darbą orientuotą Produkto vystymo projektą (12 kreditų) arba studijuoti Technikos kalbos vertimą ir analizę 3 (6 kr.) bei Tarpkultūrinių dialogų (6 kr.) modulius.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi specialiųjų tekstų vertimo, analizės ir redagavimo žinių, išmano lietuvių ir studijuojamų užsienio kalbų sandarą, yra susipažinęs su krašto, kurio kalbą studijuoja, kultūra, šiuolaikinėmis technologijomis ir inovacijomis. Geba analizuoti, versti, kurti ir redaguoti tekstus, komunikuoti dviem užsienio kalbomis, rasti vertėjui reikalingą informaciją leksikografiniuose ir terminologiniuose ištekliuose, taikyti informacines ir kompiuterines vertimo technologijas. Moka dirbti tarpdalykinėje komandoje, geba taikyti organizacinius ir projektinio darbo įgūdžius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti vietinėje ir tarptautinėje vertimo paslaugų rinkoje vertėju ir redaktoriumi, technikos tekstų rašytoju ir analitiku, terminų tvarkytoju, kalbų specialistu.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.