Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos pedagogika (anglų k. - Music Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX041

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos muzikos pedagogus, turinčius profesinių (muzikinių, edukologinių) ir tarpdisciplininių žinių sistemą, suvokiančius šiuolaikinio švietimo kaitos procesus, gebančius veiksmingai organizuoti, koordinuoti ir tobulinti muzikinio ugdymo procesus įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse ir sektoriuose, efektyviai plėtoti ugdytinių meninę saviraišką, dalyvauti įgyvendinant šalies švietimo ir kultūros politiką.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai mąstyti, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti. Gebėjimas komunikuoti taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba, naudotis informacinėmis technologijomis ir vykdyti mokslinius tyrimus.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas kryptingai planuoti ir organizuoti muzikinio ugdymo/si procesą: atpažinti, įvertinti individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus ir pažangą. Modeliuoti į besimokantįjį orientuotą ugdymo turinį, parinkti tinkamą medžiagą, metodus, naudoti naujausias muzikines technologijas.
Numatomi studijų rezultatai:
Baigęs programą absolventas geba efektyviai modeliuoti ir vykdyti muzikinio ugdymo procesą, kryptingai formuoti bei lavinti moksleivių meninę muzikinę kultūrą, identifikuoti ir spręsti profesinės veiklos problemas, vykdyti mokslinius tyrimus, inicijuoti socialinį bendravimą ir bendradarbiavimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu siekiama individualizuoti, reflektuoti studijų procesą. Teorinių dalykų studijose taikomi aiškinamasis, pokalbio, demonstravimo metodai, akcentuojant į studentus orientuotą, problemų sprendimu pagrįstą mokymą; laboratorinių darbų metu taikomi kūrybiniai diskusijų, eksperimentinio tyrimo ir probleminio mokymo metodai; pratybose lavinami praktiniai įgūdžiai, taikomi praktinių užduočių, pratybų metodai, atliekama atvejų analizė, taikant individualias ir grupines tyrimo užduotis, akcentuojant studento savarankišką darbą; taikomas projektų rengimo metodas; individualios ir grupinės konsultacijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais (kolokviumai, rašto darbai). Semestro savarankiško darbo užduotys, kurių vertinimo kriterijai pateikiami pirmojo susitikimo su studentais metu, vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant. Visos užduotys turi būti įvertintos teigiamu balu (5 ir daugiau). Siekiant dalyke ne žemesnio kaip tipinio pasiekimų lygmens (7-8), studentams sudaroma galimybė, savarankiškai studijuojant literatūrą, pasikonsultavus su dėstytoju, pagerinti egzamino įvertinimą, atsiskaitant nustatytu laiku. Egzaminai raštu ir žodžiu, atvejų analizė, meniniai ir moksliniai projektai, ataskaitos, tiriamasis darbas, savęs ir kolegų darbų vertinimas. Baigiamųjų rašto darbų gynime taikoma dešimtbalė kriterinė skalė.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis – 240 kreditų. 15 kreditų skirta bendrauniversitetinėms studijoms. Pedagogines pagrindinės krypties studijas sudaro pedagoginės studijos ir mokomojo dalyko (muzikos) modulis. Pedagoginės studijos apima 60 kreditų: 30 kreditų skirta teoriniams dalykams (edukologijos pagrindai; raidos ir pedagoginė psichologija; specialioji pedagogika ir psichologija; muzikos didaktika; ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių, vidurinių, vyresnių klasių ir neformalaus muzikinio ugdymo metodikos; meninio ugdymo sistemos; švietimo institucijų vadyba; pedagoginių studijų baigiamasis darbas ir kt.) ir 30 kreditų skirta pedagoginei praktikai (ji organizuojama trimis etapais – stebimoji praktika, pažintinė-ištisinė praktika, mokomoji-tęstinė praktika – ir vyksta visų lygių ugdymo įstaigose). Mokomojo dalyko (muzikos) modulį sudaro 90 kreditų: muzikos kalba, muzikos istorija, liaudies dainos, muzikavimas liaudies instrumentais, individualios muzikos (fortepijono, dirigavimo, akordeono) bei meno kolektyvų studijos ir vokalinis ugdymas, muzikinės kompiuterio programos, informacijos valdymas ir kt. Likę studijų programos kreditai tolygiai paskirstomi studentų pasirenkamiems dalykams bei pasirinktoms specializacijoms įgyti.
Specializacijos:
Absolventai, baigę specializacijos Garso režisavimas programą, turės kompetencijos dirbti garso režisieriaus darbą. Studijų metais įgis praktinių įgūdžių dirbti garso įrašų studijoje, išmoks valdyti garso įrašymo įrangą, mokės kurti fonogramas, įsisavins elektroninės muzikos kūrybos principus, mokės naudotis naujausiomis garso įrašymo technologijomis. Absolventai, baigę specializacijos Renginių vadyba programą, galės dirbti neformaliojo ugdymo organizatoriais bei vadybininkais, viešųjų renginių ir laisvalaikio organizatoriais, kultūros ir švietimo projektų vadovais.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Muzikos pedagogikos studijų programa Šiaurės Lietuvos regione yra vienintelė ir labai svarbi tenkinant muzikinio (formalaus ir neformalaus) ugdymos/si poreikius. Programos papildymas specializacijomis Garso režisavimas ir Renginių vadyba yra esminis programos skiriamasis bruožas. Įgytos specializacijos padės būsimiesiems muzikos pedagogams sėkmingiau integruotis į darbo rinką, kūrybiškai pritaikyti įgytus gebėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti muzikos pedagogais įvairaus tipo formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose, muzikinių kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose, organizuoti popamokinę muzikinę veiklą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Muzikos pedagogikos studijų programą, studijas galima tęsti muzikos, edukologijos, menotyros krypčių magistrantūros programose.