Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geografija (anglų k. - Geography)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Visuomeninė geografija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Sociologija ir kultūros studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-4

Akreditavimo vertinimo išvados

Visuomeninė geografija_2023_KU.pdf
Visuomeninė geografija_2023_KU_išrašas ir vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121JX066

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450314

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):

Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos bakalauro studijų tikslas-ruošti visuomenės geografijos specialistus, mokančius tirti, analizuoti, valdyti, modeliuoti visuomenės ir ūkio socialines ekonomines problemas, nustatyti problemų erdvines priežastis, jų sprendimuose taikyti darnios plėtros principus. Ruošti regionų plėtros specialistus.

Studijų rezultatai:

1. Supras ir įvertins klasikines koncepcijas bei šiuolaikinius metodus, taikomus socialinių mokslų ir ypač visuomenės geografijos tyrimuose bei gautų rezultatų analizėje, palyginime, praktiniame pritaikyme, sprendimų priėmime.
2. Žinos ir įvertins gyventojų geodemografinę ir valstybių geopolitinę situaciją atspindinčius rodiklius, veiksnius, įtakojančius visuomenės geodemografinę struktūrą Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse ir regionuose.
3. Analizuos ekonomines gyventojų veiklas, jų įvairovę ir klasifikacijas, geografinio pasiskirstymo dėsningumus ir šį pasiskirstymą lemiančius veiksnius bei jų sąveikas su kitais socialiniais-demografiniais-kultūriniais visuomenės rodikliais siekiant darnios plėtros uždavinių.
4. Supras gamtinių geosistemų sandarą ir komponentus, žinos kraštovaizdžio elementus ir įvairias sąveikas, gamtinius išteklius, įskaitant atsinaujinančius ir neatsinaujinančius bei jų racionalaus naudojimo būdus ir poveikį aplinkai bei visuomenei.
5. Supras ir žinos kiekybinių ir kokybinių visuomenės tyrimų metodologiją, nustatys geografinių tyrimų metodų seką visuomenės tyrimams atlikti, nustatys visuomenės ir gamtinės aplinkos procesų intensyvumą, priežastis, pasekmes, sąsajas, mokės atlikti gyventojų sociologines apklausas, įvairius teritorinius kompleksinius tyrimus.
6. Nustatys ir analizuos Lietuvos žmoniškųjų išteklių, ūkio šakų, žemėnaudos, miesto ir kaimo, kraštovaizdžio, turizmo, visuomenės kultūros, paslaugų, ekonomines, socialines, teritorijų administravimo problemas, įvertins ir sukurs visuomenės, ūkio ir sąveikoje su gamtine ir socialine aplinka geografinių problemų sprendimo eigą, analizuos ir supras šių problemų kiekybinius ir kokybinius atributus, ryšius, tipologijas, klasifikacijas, hierarchijas, priežastis ir pasekmes.
7. Mokės naudotis informacinėmis technologijomis, supras skaitinius kompiuterinius metodus, mokės dirbti su Geografinės informacijos sistemomis (GIS), Statistikos paketu socialiniams mokslams (SPSS), sukurs geoduomenų bazes tyrimų atlikimui, supras kartografavimo metodų taikymą, įvertins ir nustatys modeliuojamų procesų reikšmes visuomenės erdvinių procesų analizėje.
8. Nustatys visuomenės raidos erdvinius procesus, prieštaringas ir sutampančias situacijas, analizuos sąveiką tarp visuomenės ir aplinkos, ekonomikos, politikos, supras darnumo principų svarbą ir jų taikymą sprendimų priėmime, alternatyvų sudarymui, pagrindimui, praktiniam taikymui.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, projektų rengimas, praktikos, pažintiniai vizitai, lauko tyrimai išvykose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įskaita, egzaminas, bakalauro baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Geografinių atradimų ir idėjų raida, Bendroji kartografija ir topografija, GIS pagrindai, GIS studijos, Socialinės ekonominės geografijos įvadas, Socialinės ekonominės geografijos teorija ir tyrimų metodai, Regionistika ir regioninių tyrimų metodai, Lietuvos socialinė ekonominė geografija, Pasaulio socialinė ekonominė geografija, Ekonominė geografija (Ūkio šakos), Demografija ir gyventojų geografija, Politinė geografija ir geopolitika, Regionų darnios plėtros pagrindai ir modeliai, Geosferos ir gamtiniai procesai, Lietuvos gamtinė geografija, Transporto ir komunikacijų geografija, Kultūrų geografija, Turizmo ir poilsio geografija, Kaimo geografija, Paveldo geografija, Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka, Teritorijų planavimas. Mokomoji praktika (Lietuvoje), Tolimoji praktika (užsienyje, KU lėšomis), Specialioji praktika (Lietuvoje arba užsienyje), Kursinis darbas 1, Kursinis darbas 2, Bakalauro baigiamasis darbas.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai,
Pasirenkami studijų krypties dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelės visuomeninės geografijos krypties studijos Lietuvoje, su socialinės, ekonominės ir regioninės geografijos ir GIS specializacija.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigus studijas gali dirbti savivaldos institucijose (savivaldybėse, seniūnijose), regioninės plėtros projektų rengėjais, regionų plėtros agentūrose, specialistais nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, darbo biržose, socialinės rūpybos skyriuose, gyventojų socialinių apklausų statistikais, aplinkosaugos institucijose. Taip pat gali dirbti mokymo ir švietimo srityse (geografijos mokytojais). Privačiame sektoriuje gali dirbti kelionių agentūrose, pardavimų vadybininkais, rinkos analitikais, finansų sektoriuje, transportavimo, logistikos, prekybos srityse, gali dirbti konsultantais privačiose įmonėse, kurios ruošia, administruoja nacionalinius bei tarptautinius regionų plėtros/investicinius projektus, regioninės plėtros projektų ruošimo konsultantais (ekspertais), socialinių apklausų specialistais, verslo, teritorinio planavimo ir GIS specialistais (analitikais).
Tolesnių studijų galimybės:
Gali studijuoti antrosios pakopos studijose (magistrantūroje).