Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo ekonomika (anglų k. - Business Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Ekonomistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti aukštos kvalifikacijos ekonomikos profesinius bakalaurus, gebančius apdoroti ir vertinti ekonominę informaciją, identifikuoti ūkio subjekto ekonomines problemas ir pagrįsti jų sprendimus bei teikti pasiūlymus veiklai tobulinti globalios ir nuolat besikeičiančios verslo aplinkos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Priimti sprendimus, įvertinant jų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai
2. Kritiškai vertinti ir reflektuoti savo veiklą, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
3. Komunikuoti raštu ir žodžiu, perteikiant profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
4. Bendradarbiauti, dirbti komandoje, prisiimant atsakomybę už savo ir kolegų veiklą.
5. Žinoti ekonominės analizės ir tyrimų metodus bei prognozavimo modelius.
6. Rinkti, sisteminti ir vertinti ekonominę informaciją, taikant įvairius analizės metodus, laikantis konfidencialumo principo.
7. Žinoti pagrindines ekonomikos sąvokas, principus, teorijas ir juos taikyti praktikoje.
8. Atlikti į ūkio subjekto veiklą orientuotus empirinius tyrimus, naudojant modernias informacines technologijas ir ekonominės informacijos sistemas.
9. Analizuoti ir vertinti ūkio subjekto vidaus ir išorės aplinkos ekonominius procesus bei reiškinius
10. Formuluoti ekonominės analizės išvadas, rasti ir pagrįsti ūkio subjekto problemų sprendimus.
11. Planuoti, organizuoti ir vykdyti ūkio subjekto ar jo padalinio ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą.
12. Vertinti ūkio subjekto ūkinę, finansinę, investicinę veiklą.
13. Teikti siūlymus ekonominės veiklos tobulinimo bei inovacijų ekonominio pagrindimo klausimais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaita, diskusija, probleminis dėstymas, derybos, euristinis pokalbis, minčių žemėlapis, aplanko metodas, darbas grupėse, minčių lietus, individualus darbas, komandinis darbas, uždavinių sprendimas ir analizė, situacijų modeliavimas, projektinis darbas, atvejo analizė, vaidmenų žaidimai, refleksija, seminaras, Venno diagrama, M schema, mokomoji ir profesinė praktika, verslo simuliacija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas vyksta visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatų vertinimo būdai: kontrolinis darbas, testas, savarankiškas darbas, situacijos analizės vertinimas, grupinio darbo vertinimas, mokymosi pasiekimų aplankas, projektas, egzaminas, verslo planas, praktikos ataskaita, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (16 kreditų):
verslo užsienio kalba, darbo ir civilinė sauga, tiriamojo darbo organizavimas.
Studijų krypties dalykai (118 kreditų):
verslo etika ir socialinė atsakomybė, kompiuterinis informacijos valdymas, dokumentų valdymas, taikomoji matematika, mikroekonomika, makroekonomika, verslo teisė, verslo psichologija, ekonominė statistika, įmonės ekonomika, vadyba, buhalterinė apskaita, finansų valdymas, verslo sprendimų matematiniai modeliai, rinkodara, verslo mokesčiai, finansų rinkos, valdymo apskaita, tarptautinė ekonomika, projektų valdymas, ekonometrija, verslo planavimas, investicijų ir inovacijų ekonomika, įmonės veiklos analizė.
Praktikos (36 kreditai):
mokomoji praktika verslo projektai, profesinės veiklos praktika įmonės veiklos modeliavimas ir baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (10 kreditų):
antroji užsienio kalba, skandinavų kalbos, verslo organizavimas imitacinėje įmonėje, globalizacijos procesų raida, verslininkystė, verslo informatika, žmogiškųjų išteklių vadyba, asmeninių finansų valdymas, Europos sąjungos teisė, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai, tarptautinė lyginamoji apskaita, viešieji pirkimai.
Taip pat galima rinktis iš visų Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į ūkio subjekto ar jo padalinio ūkinės, finansinės ir investicinės veiklos problemų ekonominę analizę ir pagrindimą. Tai aktualu kiekvieno ūkio subjekto, mažo ar stambaus, valdymo sprendimų priėmimui. Programa integruoja ekonomikos ir vadybos mokslų žinias. Būsimi ekonomistai ugdo praktinius ekonominės informacijos apdorojimo, empirinio tyrimo, ūkio subjekto ūkinės, finansinės, investicinės veiklos ekonominės analizės ir vertinimo gebėjimus, taip pat ūkio subjekto planavimo, organizavimo ir valdymo (vadybines) kompetencijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti ekonomistu, analitiku, projektų vadovu ar kitose ekonomisto kompetencijų reikalaujančiose pareigose verslo įmonėse, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose ar kurti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos, finansų, ekonomikos, apskaitos studijų krypčių programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-15