Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (anglų k. - Business administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX055

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos socialiai atsakingus verslo administravimo specialistus, atitinkančius šiuolaikinės visuomenės poreikius, turinčius tvirtus verslo administravimo mokslo pagrindus, gebančius suprasti, analizuoti ir vertinti verslo procesus, tinkamai reaguojant į besikeičiančias verslo sąlygas, bei priimti tinkamiausius verslo administravimo sprendimus, atsižvelgiant į esamus ar numatomus verslo aplinkos poreikius.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas mąstyti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai; gebėjimas valdyti informaciją (gebėjimas rasti informaciją įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti ir apibendrinti); gebėjimas komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba profesinėse bendruomenėse; gebėjimas planuoti ir organizuoti; gebėjimas spręsti problemas; gebėjimas dirbti grupėje/komandoje; gebėjimas taikyti žinias praktikoje; mokslinio tyrimo gebėjimai; gebėjimas savivaldžiai mokytis; iniciatyvumas, gebėjimas prisiimti atsakomybę ir veikti savarankiškai.
Dalykinės kompetencijos:
Vadybos ir administravimo, ekonomikos mokslo žinios ir gebėjimas jas taikyti, atliekant konkrečias verslo veiklas ir analizuojant verslo aplinkas. Verslo administravimo principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti, įvertinant verslo sektoriaus sąlygotus skirtumus ir konkurencines sąlygas. Gebėjimas analizuoti verslo aplinkos informaciją ir ja remtis priimant verslo administravimo sprendimus. Verslą reglamentuojančių teisės aktų žinojimas ir supratimas, gebėjimas etiškai ir socialiai atsakingai veikti profesinėje aplinkoje. Bendrų verslo planui keliamų reikalavimų išmanymas ir gebėjimas parengti ir pagrįsti verslo planą. Verslo sąnaudų apskaitos ir planavimo procesų išmanymas ir gebėjimas administruoti finansinius išteklius. Žmogiškųjų išteklių teorijų žinojimas ir gebėjimas vykdyti administruoti personalo administravimo veiksmus. Marketingo teorijų supratimas ir gebėjimas vartotojų poreikių ir įmonės bei visuomenės interesų pagrindu analizuoti, planuoti ir įgyvendinti marketingo veiklas. Sisteminis logistikos valdymo principų ir metodų supratimas, gebėjimas priimti ir įgyvendinti logistikos valdymo sprendimus. Tarptautinio verslo organizavimo išmanymas, gebėjimas analizuoti tarptautinę verslo aplinką ir numatyti verslo organizavimo galimybes, kryptis.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventai pasiekia šiuos studijų rezultatus: supranta verslumo ir socialinės atsakomybės svarbą bei geba priimti verslo administravimo sprendimus; geba kurti bei administruoti verslo plėtros projektus; supranta pagrindines ekonomikos ir vadybos mokslų teorijas, geba vertinti verslo aplinką ir priimti išteklių valdymo sprendimus; geba etiškai administruoti darbuotojų veiklą, tolerantiškai sąveikauti bei komunikuoti profesinėje ir neprofesinėje aplinkoje; geba teikti argumentuotus marketingo / logistikos pasiūlymus verslo problemoms spręsti; moka analizuoti ir vertinti asmeninius gebėjimus, savarankiškai mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos yra organizuojamos taikant šias studijų formas: paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus, individualias ir grupines konsultacijas. Studijų metu yra orientuojamasi į studentų aktyvaus mokymosi palaikymą. Programoje be tradicinių metodų taikomos kognityvinius, profesinius ir perkeliamuosius gebėjimus holistiškai ugdančios mokymosi strategijos: mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, probleminis mokymasis. Šių strategijų taikymas plečia studentų gebėjimus pažinti veiklos pasaulį ir būsimą profesinį lauką, įgalina bendrauti ir bendradarbiauti su būsimais darbdaviais studijų metu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, išskyrus bakalauro baigiamąjį darbą. Studijų rezultatų vertinimo formos: egzaminas žodžiu ar raštu, esė, rašto darbas, pateiktis, testas, koncepcijos žemėlapis, savęs ir kolegų vertinimas, mokymosi pasiekimų aplankas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Verslo administravimo studijų įvadas (su informacijos valdymu), Spec. užsienio kalba (I kalba), Specialybės lietuvių kalba, Psichologija, Vadyba, Taikomoji matematika, Informacinės technologijos ekonomikoje ir vadyboje, Teisė, Spec. užsienio kalba (II kalba), Mikroekonomika, Antreprenerystė, Filosofija, Makroekonomika, Marketingas, Socialinių tyrimų metodologijos pagrindai, Logistika, Finansinė apskaita, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Kompiuterizuota apskaita, Vartotojų elgsena, Visuotinė kokybės vadyba, Verslo įmonių finansinė analizė, Įmonės socialinė atsakomybė, Projektų valdymas, Tarptautinis verslas, Inovacijų vadyba. Praktika, Bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Baigę Logistikos valdymo specializaciją studentai išmano logistikos esmę, geba priimti logistikos valdymo sprendimus. Baigę Marketingo valdymo specializaciją studentai geba analizuoti, vertinti skirtingas marketingo veiklas, priimti vertę ir ilgalaikius santykius su klientais kuriančius marketingo sprendimus.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Į studijų dalykus integruotas probleminio mokymosi metodas arba jo elementai. Programoje įdiegtas praktikos modelis pagal WIL metodiką (Work integrated learning). Praktikos organizavimui naudojama virtuali aplinka ir instrumentų paketai (studento profesinio tobulėjimo planas, jo įgyvendinimo refleksija). Visi dalykai parengti studijuoti nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali steigti savo verslą ar dirbti privačiose organizacijose, veikiančiose įvairiuose ūkio sektoriuose; gali dirbti produkto/paslaugos vystymo vadybininkais, rinkų paieškos, plėtros galimybių įvertinimo specialistais, pirkimų, pardavimų, importo/eksporto, marketingo, logistikos, tiekimo, kokybės vadybos projektų ir kt. administratoriais/vadybininkais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Vadybos, Viešojo valdymo, Finansų ir investicijų ekonomikos, Ekonomikos magistrantūros studijų programose.