Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Sugebėti suprasti bei valdyti verslo organizacijų veiklos kontekstą ir jį lemiančius procesus; integruoti įvairių mokslo sričių žinias verslo ir organizacijų valdymo problemoms tyrinėti ir spręsti; rengti, komunikuoti ir realizuoti veiklos strateginio vystymo programas, užtikrinti nuolatinį mokymąsi individo ir organizaciniame lygmenyse; plėtoti perkeliamuosius gebėjimus ir taikyti juos priklausomai nuo konteksto.
Studijų rezultatai:
Dalykinės žinios:
A1 vadybos mokslo žinių ir verslo procesų sistemą bei juos lemiančius nacionalinius ir tarptautinius veiksnius;
A2 organizacijų teorijas bei koncepcijas, kuriomis grindžiamas šiuolaikinės verslo organizacijos kūrimas ir funkcionavimas;
A3 pagrindines globalias ekonominės, socialinės, politinės, teisinės, etinės, technologinės verslo aplinkos raidos tendencijas, varomąsias jėgas bei jų poveikį nacionaliniam ir tarptautiniam verslui;
A4 žinių organizacijos kūrimo ir valdymo teorijas, organizacinio mokymosi ir žinojimo koncepcijas;
A5 kokybinius ir kiekybinius socialinius tyrimus bei jų derinimą, suprantant jų realizavimo metodologinį ir etinį specifiškumą.
A6 Socialinių tyrimų metodologija
Pažintiniai gebėjimai:
B1 tirti, analizuoti, kurti bei vertinti įmonės veiklos filosofiją, vystymo tikslus, misiją, viziją;
B2 atlikti strateginę įmonės veiklos analizę, pasirenkant tinkamiausias technikas bei įrankius;
B3 pažinti, analizuoti ir vertinti įmonės veiklos aplinką, taikant verslo įžvalgos technikas; kurti ateities scenarijus;
B4 rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją, įsisavinti jos sisteminimo būdus bei technikas, leidžiančias sukurti patikimą bazę sprendimams priimti, bei plėtoti savo dalykines žinias ir kompetenciją, panaudojant informacines technologijas bei meta mokymosi technikas;
B5 antrepreneriškai vertinti išorinius rinkos pokyčius, identifikuoti naujas veiklas, abstrahuoti naujas žinias ir generuoti idėjas, priimti sprendimus ir spręsti įmonių konkurencingumo didinimo problemas;
B6 asmeninių vertybių bei verslo etikos aspektu refleksuoti įgyjamas žinias bei patirtį.
Praktiniai gebėjimai:
C1 atlikti verslo sistemų ir socialinių reiškinių kiekybinius, kokybinius ir mišrius tyrimus, parengiant ir modifikuojant patikimus bei pamatuojamus tyrimo instrumentus, surenkant, analizuojant ir apibendrinant duomenis bei sugebant tirti įvairius kontekstus ir veikti savarankiškai bei komandose;
C2 tobulinti verslo ir vadybos praktiką atliepiant šiuolaikiniams žinių ekonomikos reikalavimams, globalinėms ir europinėms verslo plėtros tendencijoms ir nacionaliniams poreikiams.
Perkeliamieji gebėjimai:
D1 metamokymosi, sisteminio ir kritinio mąstymo, savęs motyvavimo, kūrybiškumo ir problemų sprendimo;
D2 analitiniai ir tiriamieji, matematiniai (statistiniai);
D3 informacinių komunikacinių technologijų taikymo (darbo su duomenų bazėmis);
D4 komunikacijos ir prezentacijos, bendradarbiavimo (su asmeniu, komandoje, mokymosi partnerystės tinkle);
D5 karjeros planavimo, darbo organizacijoje, integraciniai, lyderystės.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du –tris kartus. Galimos semestro savarankiško darbo užduotys (teigiamas arba neigiamas įvertinimas):
 Testas;
 Individualus darbas;
 Kontrolinis darbas;
 Laboratorinio darbo aprašas (ataskaita);
 Ataskaita;
 Probleminių sprendimų užduotis.
Egzaminas sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę):
 Žodinis iliustruotas pranešimas;
 Egzaminas raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja 15 dalykų: Tarptautinio verslo organizavimą, tarptautinį konkurencingumą, tarptautinio verslo logistiką, socialinių tyrimų metodologiją, tarptautines vertės kūrimo grandines, strateginį valdymą, rinkos strategijas ir kitus dalykus.
Studijų programoje praktika nenumatyta.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Kiekviename semestre (išskyrus baigiamąjį ketvirtą semestrą) studentai pasirenka po kelis alternatyvius modulius:
 Verslo modelių inovacija;
 Modernus organizacijos valdymas;
 Tarptautinės prekybos finansavimas;
 Įmonės finansai;
 Paslaugų vystymas tinklaveikos ekonomikoje;
 Verslo procesų valdymas;
 Kūrybiškas problemų sprendimas;
 Komunikacija ir derybos;
 Verslo įžvalga;
 Intelektinio kapitalo valdymas;
 Tinklų kūrimas ir valdymas;
 Inovacijų vadyba;
 Inovacijų ekonominis vertinimas;
 Strateginis finansų valdymas;
 Darni plėtra;
 Turto ir verslo vertinimas;
 Strateginė valdymo apskaita.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas yra įgijęs išsamių vadybos, ekonomikos ir kitų socialinių mokslų žinių bei gebėjimų jas savarankiškai taikyti netipinėse veiklos situacijose, geba suprasti verslo tarptautinę aplinką, naudoti pažangiausią verslo vadybos tarptautinę patirtį bei šiuolaikines mokslo žinias vadybiniams sprendimams priimti, kurti ir realizuoti veiklos vystymo tarptautinėse rinkose strateginius planus, kurti besiformuojančios žinių ekonomikos iššūkiams adekvačią modernią organizaciją,
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, ekspertinį-konsultacinį bei vadybinio pobūdžio darbą įvairiose tarptautinį verslą vykdančiose pramonės ir paslaugų įmonėse, kurti, organizuoti ir internacionalizuoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.