Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dizaino vadyba (anglų k. - Management of Design)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX093

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-01-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Dizaino vadybos magistrantūra – plečiamoji meno (dizaino) bei socialinių mokslų (vadybos) tarpkryptinė studijų programa, kurios paskirtis yra išplėsti universitetines dizaino ir kitų taikomosios dailės specializacijų (tekstilės, keramikos, kostiumo dizaino) studijas baigusių bakalaurų kompetencijas vadybos ir antreprenerystės kryptimis.
Dizaino vadybos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos dizaino vadybininkus, užtikrinant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vienovę, vykdant mokslinius tiriamuosius darbus, empirinius tyrimus, praktiškai įgyvendinant mokslines koncepcijas ir teorijas.
Dizaino žinių ir praktikos derinimas su vadybos žiniomis leis kūrybingai išnaudoti dviejų disciplinų teikiamas galimybes, išmokti racionaliai organizuoti produkto gamybos ir verslo procesus.
Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios aukštojo universitetinio mokslo studijų pakopos menų krypties programas, sėkmingai išlaikę stojamuosius egzaminus. Stojamąjį balą sudaro stojamojo pokalbio pažymys, užsienio kalbos stojamojo egzamino pažymys, bakalauro studijų programos 4 studijų metų svertinis pažymių vidurkis (be baigiamojo darbo), bakalauro studijų baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino (-ų)) pažymys.
Sėkmingai baigusiems studijų programą suteikiamas vadybos magistro laipsnis.