Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas (anglų k. - Marine Power Plant Operation)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Laivų mechanikas, inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujantį specialistą laivų mechaniką, inžinierių, kuris taikydamas jūrų inžinerijos ir gamtos bei kitų mokslų sričių žinias gebėtų saugiai eksploatuoti neriboto galingumo laivų jėgaines ir pagalbinius mechanizmus, laivų elektros, elektronikos, šaldymo įrangas, vadovauti laivo mašinų skyriui, remiantis Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, saugios laivybos, laivų ir įrangos klasifikacinių bendrovių bei kokybės standartų reikalavimais.
Studijų rezultatai:
1 Žinoti bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus laivų mechanizmų ir prietaisų veikimo pagrindams suprasti
2.Turėti pagrindinių laivų energetinių įrenginių eksploatavimo žinių, svarbių dirbant praktiškai.
Specializacija: Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas
2a. Turėti laivų ir laivų energetinių įrenginių remontui reikalingų žinių, svarbių dirbant praktiškai
3. Žinoti jūrų laivavedybos ir jūrų krovinių logistikos problemas ir jų inžinerinių sprendimų kontekstą.
4. Taikyti savo žinias ir supratimą laivų energetinių įrenginių problemoms išspręsti parinkdamas tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą
5. Suprasti projektavimo metodikas ir taikyti jas atliekant laivo mechanizmų projektavimo darbus.
6. Rasti reikiamą profesinę informaciją inžineriniams uždaviniams spręsti bei atlikti eksperimentus su įranga, naudojama jūrų inžinerijoje, apdoroti rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
7. Derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas laivų energetinių įrenginių eksploatavimo metu atsirandančias problemas ir parinkti tinkamus inžinerinius sprendimus ir priemones
8. Suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos organizavimo principus ir taikyti profesinėje veikloje pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
9. Spręsti laivo mechaninės tarnybos uždavinius savarankiškai ir komandoje, mokėti bendrauti gimtąja ir anglų kalba su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, suprasti laivo mechaninės tarnybos veiklos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
10. Laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejų analizė, problemų sprendimas, modeliavimas, kompiuterizuotas mokymas, individualūs arba komandiniai projektai, laboratoriniai darbai, praktikumai mechaninėse dirbtuvėse, savarankiškas darbas, realių darbo jūroje ir laivo mašinų skyriuje situacijų imitavimas treniruokliuose ir praktinių įgūdžių demonstravimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, egzaminas raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slenkstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studijos baigiamos kvalifikaciniu egzaminu ir viešu baigiamojo darbo gynimu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai/moduliai:
• Profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas;
• Jūrinė anglų kalba.
Studijų krypties dalykai/moduliai:
• Inžinerinė ir kompiuterinė grafika,
• Transporto informacinės technologijos,
• Taikomoji fizika,
• Taikomoji matematika,
• Matematiniai inžinerijos pagrindai
• Taikomoji chemija,
• Chemotologija,
• Darbo, civilinė ir aplinkos sauga,
• Jūrų teisė,
• Termodinamika,
• Laivų ir laivų jėgainių įranga,
• Elektrotechnika ir elektriniai matavimai,
• Mechanika ir hidraulika,
• Mašinų detalės,
• Laivo pagalbiniai mechanizmai ir sistemos,
• Laivo teorija,
• Laivų šaldymo įranga,
• Laivo vidaus degimo variklių konstrukcija,
• Laivų vidaus degimo variklių teorija,
• Laivų energetinių įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas,
• Laivų energetinių įrenginių elektroninis treniruoklis;
• Laivo jėgainės aptarnavimas,
• Laivų elektros mašinos,
• Laivų elektronika ir automatika,
• Laivų elektros įranga ir jos eksploatavimas,
• Laivų garo ir dujų turbininiai įrenginiai,
• Laivų jėgainių automatinės sistemos,
• Mokomoji šaltkalvystės ir remonto praktika,
• Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė (JRAB, A-VI/1), laivo saugumo užtikrinimas (JRAB A-VI/6-2),
• Specialusis gaisrų gesinimas (JRAB A-VI/3) ir pirmoji medicininė pagalba (JRAB A-VI/4),
• Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) (JRAB A-VI/2-1)
• Laivo mechanizmų techninės priežiūros ir remonto profesinės veiklos praktika laivų statybos, remonto įmonėse, laivuose
Studento pasirinkimai:
• Filosofija ir etika
• Sociologija
• Politikos mokslų pagrindai
• Europos kultūra
• Valdymo psichologija
• Tarpkultūrinė komunikacija
• Jūrų uostų ir laivybos raida.
• Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika
• Baigiamoji profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika Karinių jūrų pajėgų laivuose;
• Baigiamoji profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika;
Specializacijos:
Laivų ir laivų energetinių įrenginių remontas
Studijų krypties dalykai:
• Laivo korpuso surinkimo ir suvirinimo inžinerija,
• Laivų propulsinių įrenginių remonto technologijos,
• Laivų korpuso 3D modeliavimas,
• Komunikavimo radijo ryšiu procedūros uosto akvatorijoje.
Studento pasirinkimai:
• Baigiamoji laivo korpuso/ laivo mechanizmų remonto profesinės veiklos praktika laivų statybos ir remonto įmonėse/ laivuose
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai tarptautinius standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų inžinerijos studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir jūrinė kvalifikacija, suteikianti teisę siekti aukščiausios jūrinės kvalifikacijos, vyriausiojo laivų mechaniko, ir vadovauti laivo mašinų skyriui.
Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sukaupus 12 mėnesių bendro praktinio stažo, iš kurių 6 mėnesius sudaro darbo jūroje stažas, ir pateikus galiojančius specialiuosius liudijimus apie baigtas mokymo programas: Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios elementariosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės, Specialaus gaisrų gesinimo; Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais, Pirmosios medicinos pagalbos teikimo, Mašinų skyriaus resursų valdymo.
Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti laivų motoristo kvalifikaciją.
Studentai, sėkmingai baigę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursus, įgyja atsargos karininko laipsnį su kovinės dalies vado kvalifikaciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta inžinieriaus kvalifikacija suteikia galimybę eiti budinčiojo mechaniko pareigas, o turint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą darbo jūroje stažą, laive užimti antrojo mechaniko, o vėliau ir vyriausiojo mechaniko pareigas neriboto eigos variklių galingumo įvairios paskirties laivuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę studijuoti antrosios pakopos studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.