Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto mokslas ir technologija (anglų k. - Food Science and Technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121FX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450721

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti maisto technologijų specialistus, kurie gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, turėtų žinių ir gebėjimų reikalingų maisto produktų technologui, mokėtų savo žinias ir įgūdžius taikyti inžinerinėje veikloje bei praktinių maisto technologijos ir inžinerijos uždavinių sprendimui, gebėtų išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, gebėtų integruoti specialybines žinias su verslo ir vadybos pagrindais.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Turi nuosekliai susietų teorinių chemijos, biologijos, matematikos ir inžinerijos žinių, būtinų maisto mokslui ir technologijoms suprasti, įskaitant biochemiją, maisto chemiją, maisto mikrobiologiją, maisto inžineriją, toksikologiją, mitybą, maisto kokybę ir saugą
A2 Žino ir sistemiškai supranta maisto ir maitinimo produktų technologijų procesų fizikinius cheminius ir biocheminius principus, įrengimų veikimo ir eksploatavimo aspektus
A3 Žino ir supranta apie visoje maisto grandinėje naudojamas žaliavas ir medžiagas, jų šaltinius bei charakteristikas ir kitimus gaminant ir laikant maisto ir maitinimo produktus
Technologinė analizė:
B1 Geba kūrybiškai ir novatoriškai taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias su maisto ir maitinimo produktų gamyba, paskirstymu ir vartojimu susijusioje veikloje, sprendžiant praktinius maisto technologijos ir inžinerijos uždavinius
B2 Geba taikyti žinias maisto technologijų fizikinių, cheminių, biocheminių procesų bei metodų analizei, renkantis žaliavas, techniką bei modernius prietaisus ir panaudoti juos analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir diegiant maisto ir maitinimo produktų technologijas
B3 Geba sekti ir analizuoti naujoves maisto mokslo ir technologijų srityje
Technologijų projektavimas:
C1 Supranta ir geba pritaikyti maisto bei maitinimo produktų gamybos technologijų projektavimo metodikas bei organizuoti jų gamybą
C2 Geba taikyti maisto mokslo ir technologijų žinias ir projektavimo įgūdžius, vystant ir įgyvendinant maisto technologijų projektus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus bei vartotojų poreikius ir lūkesčius
Tyrimai:
D1 Turi laboratorinio darbo įgūdžių atliekant fizikinę cheminę ir mikrobiologinę maisto analizę, parenkant metodikas ir instrumentinės analizės techniką
D2 Geba nustatyti maisto ir maitinimo produktų sudėties, kokybės bei saugos rodiklius, taikyti matematikos žinias apdorojant rezultatus ir pateikti pagrįstas išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybę bei saugą
D3 Geba atlikti reikiamos profesinės ir mokslinės informacijos paiešką duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti gautus duomenis bei pateikti išvadas
D4 Turi laboratorinio darbo įgūdžių dirbti su maisto ir maitinimo produktų technologine įranga
Praktinė veikla:
E1 Geba pasirinkti tinkamą žaliavą, techniką bei modernius prietaisus bei metodus ir naudoti juos analizuojant, modeliuojant, projektuojant, kuriant ir diegiant maisto ir maitinimo produktų technologijas
E2 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias organizuojant, vykdant ir valdant maisto ir maitinimo produktų gamybos procesus, užtikrinant jų saugą ir kokybę bei sprendžiant technologines problemas
E3 Supranta maisto ir maitinimo produktų gamybos organizavimo principus bei etinius, darbo saugos, aplinkosaugos ir komercinius šių veiklų aspektus
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba pristatyti savo darbo rezultatus žodžiu ir raštu įvairioms klausytojų auditorijoms: maisto technologijų ir inžinerijos, mitybos ir maisto saugos specialistams bei plačiąjai visuomenei
F2 Geba nepriklausomai mokytis visą gyvenimą
F3 Geba laikytis aukščiausių geros laboratorinės praktikos, profesinio sąžiningumo ir etikos normų, suvokia technologinių ir inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei bei aplinkai
F4 Geba efektyviai dirbti individualiai ir komandoje

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Bakalauro baigiamasis projektas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (18 kr): Filosofijos alternatyvos, Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos, Užsienio kalbų alternatyvos.
Inžinerijos pagrindų dalykai (27 kr.): Informacinės technologijos 1, Informacinės technologijos 2, Kompiuterinė braižyba, Inžinerinės medžiagos maisto pramonėje, Procesų inžinerija 1, Žmogaus sauga ir toksikologija, Procesų inžinerija 2.
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (42 kr.): Matematika 1, Matematika 2, Neorganinė chemija, Fizika 1, Tikimybių teorija ir statistika, Organinė chemija 1, Organinė chemija 2;
Socialinių mokslų dalykai (15 kr.): Asmenybės ugdymo alternatyvos, Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos, Verslumo ugdymo alternatyvos.
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (81 kr.): Įvadas į maisto technologijas, Ląstelės biologija, Mikrobiologija, Fizikinė ir koloidų chemija, Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir anatomija, Cheminė analizė, Maisto mikrobiologija, Higiena ir sanitarija, Biochemijos pagrindai, Fizikocheminė analizė, Maisto chemija ir analizė 1, Maisto chemija ir analizė 2, Mityba ir maisto toksikologija, Semestro projektas, Biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo pagrindai, Maisto biochemija, Maisto saugos ir kokybės valdymas.
Studijų krypties gilinimosi (specializacijų) dalykai (33 kr.): Juslinis gaminių vertinimas, Alternatyvos 1, Alternatyvos 2;
Praktikos (15 kr.): Mokslinio tyrimo praktika, Technologinė praktika.
Baigiamasis projektas (12 kr.): Bakalauro baigiamasis projektas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Filosofijos alternatyvos: Filosofija, Medijų filosofija.
Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos: Asmens sveikatos ugdymas, Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas.
Užsienio kalbų alternatyvos: Anglų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu).
Asmenybės ugdymo alternatyvos: Karjeros kūrimas, Komunikavimo pagrindai, Taikomoji psichologija.
Verslumo ugdymo alternatyvos: Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai, Įmonių valdymo pagrindai, Marketingas, Technologijų antreprenerystė;
Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos: Darni socialinė raida, Inžinerinė ekonomika.
Alternatyvos 1: Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 1, Maisto technologijos 1, Maisto produktų savybės, Dietologija.
Alternatyvos 2: Kaštų valdymas, Maitinimo produktų technologija ir inžinerija 2, Maisto technologijos 2, Gamybos organizavimas maitinimo įmonėse.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentinių maisto mokslo, technologijos ir maisto cheminės bei mikrobiologinės analizės žinių, geba panaudoti šilumos ir masės mainų, hidromechaninių, membraninių procesų principus maisto produktų gamyboje, projektuoti naujus maisto produktus, kurti ir diegti jų gamybos technologijas, valdyti gamybos procesus, analizuoti ir vertinti maisto žaliavų ir produktų kokybę bei saugą, atlikti gamybos kontrolę. Turi specifinių augalinio, gyvūninio maisto technologijų arba viešojo maitinimo technologijų organizavimo žinių ir gebėjimų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti maisto pramonės įmonėse (pieno, mėsos, vaisių ir daržovių perdirbimo įmonėse, duonos kepyklose, alaus daryklose, konditerijos, cukraus fabrikuose), viešojo maitinimo (kavinėse, restoranuose, viešbučiuose), prekybos įmonėse, maistą kontroliuojančiose institucijose, vykdyti ekspertinę konsultacinę veiklą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.