Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronika ir telekomunikacijų technologijos (anglų k. - Electronics and Telecommunication Technologies)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti teorinių ir praktinių žinių, leidžiančių suprasti elektronikos ir telekomunikacijų pagrindus, atlikti elektronikos projektavimą, inžinerinę analizę ir spręsti inžinerinius uždavinius. Paruošti inžinierius darbui elektronikos, telekomunikacijų, aukštųjų technologijų įmonėse.
Studijų rezultatai:
1. Žino svarbiausius fizikos dėsnius ir matematinius metodus, reikalingus elektronikos ir telekomunikacijų fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Žino svarbiausias elektronikoje ir telekomunikacijų technologijose sutinkamas sąvokas ir suvoks teorinius elektronikos ir telekomunikacijų pagrindus.
3. Geba taikyti įgytas žinias praktiškai sprendžiant elektronikos inžinerinius uždavinius, jiems spręsti parinks tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
4. Geba analizuoti elektronines schemas ir telekomunikacijų sistemas bei suprasti ir paaiškinti jų veikimą.
5. Moka pagal apibrėžtus reikalavimus suprojektuoti nesudėtingas elektronines schemas ir patikrinti jų veikimą.
6. Supranta ir moka taikyti projektavimo metodikas.
7. Geba rasti reikiamą informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais, supras mokymosi visą gyvenimą svarbą.
8. Turi darbo su elektroninias prietaisais patirties, geba atlikti eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti išvadas.
9. Geba organizuoti darbą grupėje, prisiimti atsakomybę už patikėtą užduotį ir planuoti savo darbą.
10. Geba pristatyti savo darbą žodžiu ir raštu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai, savarankiškas darbas (literatūros skaitymas ir užduočių atlikimas), straipsnių analizės ir pristatymai, probleminis dėstymas, grupinis darbas, rašto darbų rengimas, diskusijos, mokslinės ir profesinės praktikos, konsultacijos, projektiniai darbai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu ir(ar) žodžiu, testai, rašto darbai, profesinės ir(ar) mokslinės praktikos atskaitų gynimas, baigiamojo darbo gynimas, savirefleksijos, laboratorinių darbų gynimai, pristatymai, savarankiško darbo užduočių vertinimas, kolegų darbų vertinimas/kolegų recenzavimas (peer-review).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Elektronikos ir telekomunikacijų dalykai (90 kreditų); fizikos dalykai (40 kreditų), matematikos dalykai (25 kreditai), pasirenkamieji dalykai (5 kreditai), bendrųjų universitetinių studijų moduliai (15 kreditų), Programavimo įvadas (5 kreditai), Dalykinė anglų kalba (5 kreditai), Teisės pradmenys (5 kreditai), Vadyba (5 kreditai) Specialybės kalba (5 kreditai), Studijų įgūdžiai ir darbo sauga (5 kreditai), Kursinis darbas (5 kreditai), Praktika (15 kreditų), baigiamasis darbas (15 kreditų).
Studento pasirinkimai:
Studentai per studijų laikotarpį 4 semestre renkasi vieną iš dviejų pasirenkamųjų dalykų (5 kreditai): Fotonikos pagrindai arba Maršrutizavimas lokaliuosiuose tinkluose

Per studijų laikotarpį studentai renkasi tris (po 5 kreditus) bendrųjų universitetinių studijų modulius iš įvairių VU dėstomų sričių: Retorika, Verslumas, Psichoaktyviosios medžiagos, Logika, Politinė geografija, Psichologija ir dar daugiau kaip 80 dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa pateikia visus naujausių elektronikos ir telekomunikacijų sistemų bei prietaisų kūrimo aspektus – nuo konstravimo iki inovatyvių programavimo uždavinių. Programoje įgyjamos ne tik elektronikos ir telekomunikacijų, bet ir unikaliūs programavimo įgūdžiai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Elektronikos, aukštųjų technologijų bei telekomunikacijų įmonėse, kuriančiose, naudojančiose ir parduodančiose elektronikos komponentus bei prietaisus, kuriančiose ir diegiančiose naujus technologinius sprendimus, teikiančiose telekomunikacijų paslaugas, dirbančiose informacijos perdavimo srityje, kuriančiose pozicionavimo sistemas.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūra inžinerijos mokslų, fizinių mokslų ar technologijų mokslų studijų kryptyse Lietuvoje ir užsienyje.