Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto sauga ir kokybė (anglų k. - Food safety and quality)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550721

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti maisto saugos ir kokybės specialistą, priimantį sprendimus, užtikrinančius produktų maisto saugą ir kokybę visoje maisto gamybos grandinėje, įvertinantį žaliavų, medžiagų ir maisto produktų kokybę, išanalizuojantį maisto saugos rizikos veiksnius, jų valdymui pritaikantį prevencines priemones, užtikrinantį technologinių procesų vykdymą pagal teisės norminių aktų reikalavimus.

Studijų rezultatai:
1. Panaudos gamtos, fizinių, socialinių mokslų bei inžinerijos žinias, identifikuojant rizikos veiksnius visoje maisto gamybos grandinėje ir organizuojant maisto įmonės darbą.
2. Pritaikys maisto žaliavoms, medžiagoms, produktams, technologiniams procesams ir infrastruktūrai keliamus maisto saugos ir kokybės reikalavimus.
3. Rinks ir analizuos informaciją apie maisto saugos ir kokybės tendencijas gamybos procesuose.
4. Atliks žaliavų, medžiagų, maisto produktų, gamybos procesų saugos ir kokybės tyrimus, suprojektuos maisto įmonėje vykstančius procesus, užtikrinančius kokybės ir maisto saugos vadybą visoje maisto saugos gamybos grandinėje, įvertins rezultatus ir pateiks išvadas/rekomendacijas.
5. Pritaikys maisto saugos ir kokybės teisės norminius aktus, sumodeliuojant kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą maisto gamybos įmonėje ir / ar laboratorijoje.
6. Numatys kokybės ir maisto saugos vadybos sistemos organizavimo principus ir juos valdys, vadovaudamasis rizikomis ir galimybėmis, maisto saugos ir kokybės, žmogaus saugos, komerciniais, etiniais ir aplinkosaugos reikalavimais.
7. Spręs maisto saugą ir kokybę užtikrinančius klausimus savarankiškai ir komandoje, įvertins vadybos sistemų vidaus ir išorės veiksnius, vadovaudamasis profesine etika.
8. Bendraus ir bendradarbiaus su maisto pramonės specialistais ir kitais suinteresuotais asmenimis, priimant technologinius sprendimus, užtikrinančius maisto saugą ir kokybę.
9. Susies profesinį ir asmeninį tobulėjimą su mokymosi visą gyvenimą svarba.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, pratybos, praktiniai ir laboratoriniai darbai, konsultacijos, savarankiškas darbas, mokslo ir mokomosios literatūros skaitymas, informacinių šaltinių apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, diskusijos, individualus ir grupinis darbas, atvejo analizė, projektų rengimas, uždavinių sprendimas, praktika, dalykinės ekskursijos, baigiamojo darbo projektas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Baigiamasis studijų dalyko vertinimas gali būti egzaminas arba projekto gynimas. Galutinį dalyko vertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų, savarankiškų darbų ir egzamino/projekto įvertinimų, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): profesinė komunikacija, kokybės vadyba, užsienio kalba, žmogaus sauga.
Studijų krypties dalykai (114 kreditai): matematika ir statistika, informacinės technologijos, neorganinė chemija, maisto chemija, biologinė maisto sauga, analizinės metodų pagrindai, dispersinės sistemos, instrumentinė analizė, eksperimentinė fizika, maisto kokybės ir saugos pagrindai, maisto biochemija, maisto teisės pagrindai, maisto technologijos, maisto produktų juslinė analizė, saugaus proceso inžinerija, marketingas, maisto toksikologija, augalinio maisto technologija, inžinerinė grafika, ekonomika, gyvūninio maisto technologija, maisto kokybės ir saugos valdymas, maisto įmonių projektavimo pagrindai, vidaus audito pagrindai, aplinkosaugos valdymas maisto įmonėse.
Profesinės veiklos praktikos (30 kreditų): laboratorinė praktika, profesinės veiklos praktika, technologinė praktika, mikrobiologinių tyrimų praktika, maisto saugos vadybos praktika, baigiamoji praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 12 kreditų.

Studento pasirinkimai:
Alternatyvos – 6 kreditai. Alternatyva 1: mityba, tvari maisto gamyba. Alternatyva 2: vadybos psichologija, verslo anglų kalba. Laisvai pasirenkami dalykai – 3 kreditai. Studentai gali rinktis dalykus iš Kauno kolegijos laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo, pateikiamo Studijų valdymo sistemoje. Studijų programa siūlo šiuos laisvai pasirenkamuosius dalykus: alternatyvios maisto technologijos, elgesio kultūra ir profesinė etika.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Maisto saugos ir kokybės koleginės studijos technologijos mokslų srityje organizuojamos tik Kauno kolegijoje. Studijų sąlygos leidžia sekti ir analizuoti naujoves maisto saugos ir kokybės srityje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas galės dirbti vadovybės atstovu maisto kokybei ir saugai, kokybės kontrolės specialistu, kokybės užtikrinimo specialistu, kokybės vadybininku, kokybės ir saugos laboratorijos darbuotoju-analitiku maisto pramonės įmonėse; technologu, meistru/pamainos vadovu maisto pramonės įmonėse, galės kurti savo verslą maisto pramonės sektoriuje.

Tolesnių studijų galimybės: Kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas. Į antrosios pakopos studijų programas absolventai priimami universitetų nustatyta tvarka. Maisto studijų profesinio bakalauro laipsnį įgiję kolegijos absolventai studijas gali tęsti Lietuvoje: Kauno technologijos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete bei užsienio aukštosiose mokyklose.