Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Chemijos inžinerija (aplinka ir energija) (anglų k. - Chemical engineering (environment and energy))

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Chemijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450711

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Chemijos inžinerijos programos tikslas yra paruošti bakalaurus, turinčius tarpdisciplininį akademinį išsilavinimą, kurio pagrindu jie gali plėtoti intelektinius gebėjimus bei mokslinį požiūrį sprendžiant sudėtingas problemas, iškylančias šiuolaikinėje chemijos ar su ja susijusiose inžinerijos srityse.
Studijų rezultatai:
Žinios
Žino ir supranta chemijos, gamtos mokslų bei matematikos pagrindus, reikalingus chemijos inžinerijos pagrindams suprasti, žino cheminius procesus, kurie vyksta gaminant įvairius produktus, žino inžinierinių pagrindų dalykus, tokius kaip inžinierinė grafika, teorinė mechanika, medžiagų inžinerija, konstrukcinės medžiagos ir kt., žino ir supranta šiuolaikinius informacijos apdorojimo metodus, žino pagrindinius aplinkos inžinerijos principus.
Žino fundamentinius chemijos procesų principus ir sąvokas, masės mainų, atskirimo procesų, skysčių ir dujų transportavimo, cheminės termodinamikos, cheminių reakcijų kinetikos, cheminės technologijos pagrindus ir sąvokas, supranta technologinius procesus ir jų metu vykstančius cheminius virsmus.
Žino ir moka susieti chemines reakcijas, biocheminius procesus su gamybos technologijomis, žino pagrindinius produktus, naudojamas technologijas ir įrangą, žino naudojamas įrangai konstrukcines medžiagas, žino procesų kontrolės metodus, laboratorinius tyrimo metodus ir įrangą, moka naudotis modeliavimo ir programavimo paketais, simuliuojant ir vertinant technologinių procesų visumą.
Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba pritaikyti mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, informatikos inžinerijos, ekonomikos, projektų valdymo ir kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.
Inžinierinė analizė
Geba taikyti savo žinias ir supratimą atpažįstant, formuluojant ir analizuojant iškilusias problemas chemijos ir kitų pramonės įmonių veikloje bei planuojant jų galimas sprendimo strategijas.
Geba panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams chemijos inžinerijos uždaviniams spręsti pritaikydamas ir parinkdamas tyrimo metodus, reikalingą eksperimentinę ar pramoninę įrangą.
Geba parinkti metodus ir modeliuoti, kontroliuoti ir analizuoti, pramonės įmonėse vykstančius technologinius procesus, technologinių procesų parametrus, įrangą, siekiant, energijos ir žaliavų panaudojimo efektyvumo bei saugos;
Projektavimo įgūdžiai
Geba taikyti savo įgytas chemijos inžinerijos žinias ir supratimą sprendžiant chemijos ir kitų pramonės įmonių veiklos problemas, kuriant ir įgyvendinant tarpdisciplininius projektus orientuotus į naujų produktų, technologijų plėtrą, bei atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, projektuojant sistemas, procesus, technologinius įrenginius ir jų elementus chemijos inžinerijos srityje;
Gebėjimas atlikti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus
Geba apibrėžti, suprasti ir gauti chemijos inžinerijos problemų sprendimui reikiamus duomenis, naudotis įvairiais duomenų šaltiniais, technologijų aprašais, įrangos specifikacijomis, kinetiniais, termodinaminiais duomenimis, fizinių medžiagų savybių aprašais ir pan.
Geba planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius produktų kūrimo, transportavimo, technologinių procesų eksperimentus, apdoroti ir vertinti gautus duomenis bei pateikti išvadas.
Turi darbo su įranga, naudojama chemijos ir procesų inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams pramonės įmonėse įgyvendinti, užtikrinant ir atliekant technologinių procesų, įrangos efektyvią ir patikimą eksploataciją, įdiegiant energijos panaudojimo efektyvumą didinančias bei aplinkosaugines technologijas.
Geba sujungti į visumą skirtingų mokslo sričių teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant įvairias, chemijos inžinerijoje, kylančias problemas.
Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
Praktinio darbo gebėjimai
Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą inžineriniams sprendimams pramonės įmonėse įgyvendinti, užtikrinant ir atliekant technologinių procesų, įrangos efektyvią ir patikimą eksploataciją, įdiegiant energijos panaudojimo efektyvumą didinančias bei aplinkosaugines technologijas.
Geba sujungti į visumą skirtingų mokslo sričių teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant įvairias, chemijos inžinerijoje, kylančias problemas.
Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes;
Supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Geba dirbti įvairių pramonės įmonių sprendimus kuriančioje ir diegiančioje komandoje, organizuoti asmeninę bei grupinę veiklą, atsakyti už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
Veiksmingai dirba ir bendrauja su inžinieriais, kitų organizacijų atstovais, plačiąja visuomene nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Išmano chemijos inžinerijos projektų kūrimo ir valdymo aspektus, supranta sėkmingus technologinių sprendimų principus, grindžiamus ekonominiu tikslingumu.
Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos
Pratybos
Laboratoriniai darbai
Seminarai
Individualios konsultacijos
Atvejo analizė
Praktika

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino. Studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo darbo (projekto) gynimu

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Gamtos mokslų ir matematikos dalykai (aukštoji matematika, informacinės technologijos, fizika, neorganinė, organinė, fizikinė ir analizinė chemijos, biochemija).
Socialinių mokslų dalykai (ekonomika, inžinerinių ir verslo projektų valdymas).
Inžineriniai dalykai (teorinė mechanika, medžiagų atsparumas, medžiagotyra, medžiagų inžinerija, elektrotechnika ir elektronika)
Specialybės dalykai (procesų inžinerija, hidromechanika, cheminių reakcijų kinetika ir katalizė, cheminė termodinamika, biochemijos pagrindai, bendroji cheminė technologija, naftos ir dujų chemija ir kt.)
Inžinerinio projektavimo dalykai (Informacinės technologijos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Procesų ir įrangos modeliavimas ir projektavimas).
Praktinius darbo ir tyrimų įgūdžius ugdantys dalykai (fizikiniai cheminiai tyrimo metodai, naftos ir jos produktų tyrimo metodai, praktika, baigiamasis bakalauro darbas, procesų ir įrangos modeliavimas ir projektavimas).
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Koloidų chemija
Biochemijos pagrindai
Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas
Organinės sintezės technologija
Skysčių ir dujų transportavimo technologija

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Paruošti specialistai gali analizuoti ir vystyti cheminius ir technologinius procesus, kurti naujus produktus parinkti įrangą, kompleksiškai, atsižvelgiant tiek į technologinius, tiek į socialinius, ekonominius, ir aplinkosauginius veiksnius. Specialistai bus lankstūs, mokės prisitaikyti sparčiai besikeičiančioje chemijos pramonėje, sugebės vertinti ir parinkti sprendimus, remiantis savo teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais, mokės organizuoti tiek tradicinius technologinius procesus, tiek mokės priimti sprendimus, kurie reikalaus naujų žinių. Bus motyvuoti pastoviai atnaujinti savo žinias ir praktinius įgūdžius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais įvairiose šiuolaikinėse pramonės bei uosto įmonėse, naftos verslovėse, naftos perdirbimo įmonėse, tyrimo ir projektavimo institutuose, įmonių laboratorijose, konsultacinėse firmose, biotechnologijos kompanijose; įgiję vadybinio ir praktinio patyrimo gali dirbti įmonių arba jų padalinių vadovais, projektų vadovais įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.