Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos (anglų k. - International Politics and Development Studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

VMU_International Politics and Development Studies_BA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121JX043

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai): rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų bakalauro studijų absolventus, profesionalius analitikus, gebančius kompetentingai (pa)aiškinti, analizuoti, lyginti ir vertinti besivystančio pasaulio valstybių ir regionų politinius, ekonominius ir socialinius procesus, (pa)aiškinti ir vertinti tarptautinės paramos besivystančio pasaulio valstybėms tendencijas ir strategijas, savarankiškai atlikti tyrimus, rengti ir vykdyti praktinius bei taikomuosius projektus.

Studijų rezultatai:
Baigę Tarptautinės politikos ir vystymo studijų bakalauro studijų programą studentai gebės: 1) paaiškinti besivystančių valstybių ir regionų istorinį, tarptautinį kontekstą ir prognozuoti jų raidos perspektyvas; 2) kritiškai įvertinti tarpusavio ryšius tarp politinių veikėjų, ekonominių, verslo struktūrų ir žiniasklaidos besivystančių valstybių politinėse sistemose; 3) palyginti besivystančių valstybių ir regionų sociopolitinius procesus; 4) analizuoti ES bei kitų tarptautinės sistemos veikėjų teisinius ir programinius aspektus, teikiant paramą besivystančio pasaulio valstybėms ir regionams; 5) spręsti praktinius besivystančių regionų ir valstybių politikos uždavinius ir problemas, numatyti jų sprendimo būdus lokaliame bei tarptautiniame kontekste; 6) inicijuoti, rengti ir realizuoti įvairius politinės, socialinės, ekonominės, informacinės veiklos projektus; 7) pritaikyti metodologinius įrankius, teorines prieigas politikos analizėje ir praktinėje veikloje; 8) įvertinti naujai įgytą patirtį, nuolat kaupti informaciją bei ją kritiškai vertinti, vadovautis nuolatinio mokymosi nuostatomis.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo: paskaitos (teorinės bei orientuotos į praktinį pritaikymą) ir seminarai (simuliacijos, atvejų studijos, disputai, prezentacijos, grupės projektai).
Mokymosi: teorinės literatūros įsisavinimas, savarankiški projektiniai darbai, prezentacijų rengimas, esė, recenzijų rašymas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Rašto darbai (esė, recenzijos, atvejo analizė),
Testai,
Namų darbų patikros,
Žiniasklaidos monitoringai,
Egzaminai raštu ir žodžiu.

Specializacijos:
nėra

Studento pasirinkimai:
B ir D grupių dalykai iš kitų mokslų sričių (menų, gamtos mokslų, ekonomikos ir vadybos, humanitarinių mokslų dalykai).
Gretutinės studijos (studentai gali rinktis ir kitos studijų programos studijas, kurių metu papildomai studijuojami specialybiniai kitos studijų programos dalykai).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vykdoma užsienio (anglų) kalba.
Be politikos mokslų dimensijos yra ir vystymo studijų bei regionų studijų dimensijos, su privaloma regionine kalba.