Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social Work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

UK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti socialinius darbuotojus, gebančius inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje, įgalinti žmones ir didinti jų ir visuomenės institucijų socialinę atsakomybę, tokiu būdu padėti visuomenei siekti užsibrėžtų tikslų, tokių kaip: pilietinis dalyvavimas, gerovės kūrimas ir žmogaus teisių užtikrinimas.
Studijų rezultatai:
1. Naudoja žinias apie socialinio darbo teoriją ir metodus, teorijas apie žmogaus elgesį socialinėje aplinkoje, socialines problemas ir jų raišką, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose.
2. Atlieka į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, gebėti taikyti tyrimo rezultatus, spręsdamas konkrečias socialines problemas, plėtodamas profesinę veiklą, diegdamas socialinio darbo inovacijas.
3. Atpažįsta ir įvertina asmens, grupės, bendruomenės poreikius ir stiprybes, planuoja, vykdo ir vertina socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus.
4. Rengia ir įgyvendina pagalbos klientui planus, projektus, vertina socialinių paslaugų kokybę.
5. Bendradarbiauja su įvairių institucijų atstovais, teikdamas socialinio darbo paslaugas ir siekdamas įgalinti asmenis, šeimas, bendruomenes.
6. Analizuoja ir paaiškina socialinės politikos įtaką žmogaus teisių įtvirtinimui, socialinės atskirties mažinimui.
7. Vadovaujasi praktinėje veikloje socialinio teisingumo principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika.
8. Bendrauja ir bendradarbiauja, kurdamas visavertį bendravimo ryšį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, ir dirba komandoje, prisiimdamas socialinę atsakomybę.
9. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalba.
10. Diskutuoja aktualiais profesiniais klausimais, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
11. Kritiškai vertina ir reflektuoja savo profesinę veiklą, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
12.Veikia apibrėžtoje situacijoje, savarankiškai priima sprendimus, pasinaudodamas profesinėmis žiniomis.
13. Renka ir sistemina informaciją, naudojasi informacinėmis technologijomis, tinkamai elgiasi su konfidencialia informacija.
14. Kuria socialinio darbuotojo profesijos įvaizdį, rūpinasi profesijos statusu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų.
Studijų rezultatų pasiekimo vertinimas susideda iš tokių elementų: žinių, supratimo ir gebėjimų vertinimo. Vertinimas grindžiamas patikimumo, aiškumo, naudingumo ir nešališkumo principais.
Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos sudedamosios (užduoties, darbo) dalies įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: filosofija, užsienio kalbos, studijų įvadas, specialybės kalbos kultūra, informacinės technologijos ir duomenų apdorojimas, socialinių sistemų vadyba, bendroji psichologija, teisės pagrindai, žmogaus sauga.
Studijų krypties dalykai:
socialinio darbuotojo saviugda, socialinis darbas su individu ir šeima, socialinis darbas su grupe, socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas gerontologijoje, socialinio darbo teorija ir metodika, socialinis vaikų ir jaunuolių ugdymas, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinis darbas sveikatos apsaugos sistemoje, socialinė politika ir ekonomika, socialinių paslaugų teikimo organizavimas, socialinės programos ir projektai, andragogika, organizacinė psichologija, socialinio darbuotojo profesinė veikla, šeimos ir vaiko teisė, socialinė ir žmogaus teisė, socialinė ekologija, socialinių tyrimų metodai.
Profesinės veiklos praktikos vyksta etapais. Praktikoms skiriamas 31 kreditas (mokomoji profesinės veiklos praktika – 10 kreditų, baigiamoji profesinės veiklos praktika – 21 kreditas). Praktikų metu susipažįstama su socialinių paslaugų įstaigų veikla, teikiamomis socialinėmis paslaugomis, įtvirtinami ir tobulinami praktiniai įgūdžiai įgyti studijų ir praktinių užsiėmimų metu. Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu (9 kreditai) ir viešu jo gynimu kvalifikavimo komisijos posėdyje.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 10 kreditų studijų programos apimties. Dalykus galima rinktis iš bendro kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo www.utenos-kolegija.lt
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa grįsta module sąranga, taikomas probleminis mokymas, vykdomos nuotolinės studijos bei pritaikyta studijuoti užsieniečiams, ugdant tarpkultūriškumo kompetenciją.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti:
Socialinės apsaugos sistemos institucijose: savivaldybių socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuose; socialinių paslaugų tarnybose; socialinės globos namuose; dienos centruose; reabilitacijos centruose; nakvynės namuose, vaiko teisių apsaugos skyriuose ir kt.;
Sveikatos apsaugos sistemos institucijose: įvairių tipų ligoninėse; narkologiniuose centruose; psichikos sveikatos centruose; slaugos namuose; pirminės sveikatos priežiūros įstaigose; reabilitacijos centruose ir kt.;
Švietimo sistemos institucijose: bendrojo ir specialiojo ugdymo mokyklose ir kt.;
Teisėtvarkos institucijose: nepilnamečių reikalų tarnybose; resocializacijos centruose; įkalinimo įstaigose ir kt.;
Viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus papildomąsias studijas arba įvykdžius kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018 02 20