Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse, taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.
Studijų rezultatai:
1.1. Žino nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
1.2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas slaugos praktikoje, teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
1.3. Siekdamas sistemiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą, taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias slaugos praktikoje.
1.4. Kritiškai sistemina ir integruoja aktualias žinias priimant sprendimus slaugos praktikoje.
2.1. Geba taikyti tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti.
2.2. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
3.1. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius ir planuoti slaugą.
3.2. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
3.3. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
3.4. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
3.5. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, konsultuoti, atsižvelgdamas į sveikatos mokymosi poreikius.
3.6. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
4.1. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, spręsdamas asmens sveikatos problemas.
4.2. Geba dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
4.3. Geba sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių ir užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
5.1. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą.
5.2. Geba savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
5.3. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
5.4. Geba taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metu numatyti į studentus orientuoti įvairūs interaktyvūs mokymo metodai (refleksija, stebėjimas, pažangios patirties analizė, prielaidų kėlimas ir pagrindimas). Studijų procese taikomas simuliacinis mokymas įkurtame Slaugos simuliacinio mokymo centre pagal realias klinikines situacijas, arba standartizuotus procedūrų protokolus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Studijos vykdomos ir studentų žinios bei gebėjimai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Bendrųjų dalykų egzamino forma kompleksinė (apklausa raštu, žodžiu, testai ir pan.), o specialybinių dalykų, ugdančių specialiąsias dalykines kompetencijas, egzaminavimo forma – objektyvi struktūrizuota klinikinė situacija, pasitelkiant simuliuotus ir/ar muliažuotus pacientus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 15 ECTS): profesinė aplinka, profesinė kalba ir žmogaus sauga.
Studijų krypties dalykai (iš viso 156 ECTS): anatomija, fiziologija ir patologija; mikrobiologija ir infekcijos kontrolė; bendravimo ir medicinos psichologija; bendroji ir klinikinė farmakologija; bendroji slauga; gerontologija; slaugos mokymo pagrindai; biochemijos, biofizikos, radiologijos ir genetikos pagrindai; terapinė, geriatrinė slauga ir dietetikos principai; akušerinė/ginekologinė slauga ir šeimos sveikata; slaugos taikomieji tyrimai; vaikų priežiūra ir slauga; bendroji ir specialioji chirurginė slauga; būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; fizinė medicina ir reabilitacija; bendruomenės slauga; psichikos sveikatos slauga; slaugos taikomojo tyrimo metodikos ir statistikos pagrindai (75 ECTS). Praktikos vyksta penkiais etapais (50 savaičių): 2 semestre – bendrosios slaugos (12 ECTS); 3 semestre - terapinės slaugos (9 ECTS), geriatrinės slaugos (9 ECTS); 4 semestre – akušerinės ir ginekologinės slaugos (6 ECTS) vaikų priežiūros ir slaugos (6 ECTS); 5 semestre – būtinosios medicinos pagalbos ir intensyvios slaugos (9 ECTS), chirurginės slaugos (9 ECTS); 6 semestre – bendruomenės slaugos (9 ECTS), psichikos sveikatos slaugos (6 ECTS). Studijos baigiamos profesinio bakalauro baigiamuoju darbu ir kvalifikaciniu egzaminu (9 ECTS). Gilinamieji dalykai toje pačioje kryptyje (21 ECTS): odos ir infekcinėmis ligomis sergančiųjų slauga; slaugos administravimas; paliatyvi ir onkologinė slauga, baigiamoji praktika ir supervizija (12 ECTS – 8 savaitės).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Kolegijos nustatyti ir studento alternatyviai pasirenkami dalykai (iš viso 6 ECTS): medicinos filosofija, moralės filosofija, tarpkultūrinė komunikacija, tarpkultūrinė slauga. Laisvai pasirenkamiesiems dalykams studijuoti skiriama 9 kreditai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra vienintelė Slaugos ir akušerijos krypties studijų programa Utenos kolegijoje. Programos studijos paremtos simuliacinio mokymo koncepcija. Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų ir rusų kalbomis).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventai galės verstis savarankiška praktika arba dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bendrosios praktikos slaugytojais bei vykdyti šias, jiems priskirtas funkcijas: organizuoti ir įgyvendinti pacientų slaugą bei mokymą, vertinti slaugymo veiksmingumą, tausoti pacientų sveikatą ir rūpintis ja, bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, dirbti asmens sveikatos priežiūros komandoje, atlikti slaugos intervencijas ir plėtoti slaugos praktiką.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Bendrosios praktikos slaugos koleginių studijų programą, studijas galima tęsti pagal universitetines biomedicinos mokslų studijų srities, slaugos studijų krypties programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018 02 08