Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tvarių procesų ir technologijų vadyba (anglų k. - Sustainable Process and Technology Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

Nėra duomenų

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas - ugdyti kritiškai mąstančias ir socialiai atsakingas asmenybes, turinčias reikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų ekonomiškai pagrįstiems ir tvariems sprendimams priimti planuojant, organizuojant, įgyvendinant ir tobulinant įmonės gamybos ir paslaugų procesus trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, gebančias prognozuoti priimamų sprendimų įtaką vidaus ir išorinės įmonės ar organizacijos aplinkai, galinčias bendrauti ir bendradarbiauti įvairių disciplinų, kultūrų bei institucijų kontekste bei išsiugdžiusias kompetenciją mokytis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Baigę šią programą, studentai gebės:
Apibrėžti ir išanalizuoti vidinių ir išorinių veiksnių įtaką industrinei organizacijai;
Pademonstruoti matematikos, gamtos ir inžinerijos mokslų žinias, susijusias su industrinės organizacijos pagrindinių ir palaikomųjų procesų valdymu;
Integruoti įgytas procesų valdymo žinias tobulinant ir diegiant naujoves industrinės organizacijos procesuose;
Teoriškai pagrįsti techninių ar vadybinių problemų sprendimus;
Suprojektuoti, pratestuoti ir išanalizuoti sistemą ar procesą industrinės organizacijos tikslams pasiekti;
Pasirinkti ir naudotis kompiuterinėmis programomis, skirtomis įsivertintiems poreikiams patenkinti;
Taikyti etikos principus akademinėje ir profesinėje veikloje;
Bendrauti ir efektyviai dirbti tarpkultūrinėse ir tarpdisciplininėse komandose;
Taikyti sisteminį, kritinį ir konstruktyvų mąstymą sprendžiant problemas;
Naudoti asmeninius ir tarpasmeninius įgūdžius efektyviai komunikacijai su verslo profesionalais ir kitomis auditorijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, praktika įmonėje ar organizacijoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai: egzaminas (įskaita), tarpinis egzaminas, projektas, projekto pristatymas auditorijoje, žinių ir įgūdžių testavimas, atvejo analizė, baigiamasis darbas ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai, Mikroekonomika, Makroekonomika, Įmonių valdysena ir verslo teisė, Strateginis valdymas, Finansų įvadas, Finansų apskaita, Rinkodaros principai, Globalios tiekimo grandinės valdymas, E-komercija, Organizacijų elgsena, Verslo etika ir tvarumas, Tarptautinė ekonomika ir prekyba, Verslininkystė, Valdymo apskaita
Gamybos procesų valdymas, Projektų valdymas, Inovacijų vadyba Visuotinės kokybės vadyba, Gamybos technologijų pagrindai, Technologinis projektas, Techninė grafika, Fizika, Matematinė analizė, Statistinė duomenų analizė, Kiekybinių sprendimų metodai, Akademinių darbų rašymas ir pristatymas, Programavimas, Duomenų valdymas, Praktika, Baigiamasis darbas, Laisvai pasirenkamas dalykas.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Per studijų laikotarpį studentas laisvai gali pasirinkti vieną dalyką iš finansų, ekonomikos, vadybos, rinkodaros, komunikacijos, verslo, psichologijos studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Programa dėstoma anglų kalba
2. Programa apjungia vadybos, technologijų vadybos, gamtos bei socialinių mokslų disciplinas į darnią visumą.
3. Programa siūlo dvigubo laipsnio galimybę su Ilinojaus technologijos institutu (JAV).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji programą galės dirbti vadovaujančiose pozicijose įvairaus profilio įmonėse – paslaugų, gamybos, nevyriausybinių organizacijų. Dažniausios pozicijos: gamybos vadovas, produkto vadovas, projektų vadovas, operacijų vadovas, technologijų vadovas.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė tęsti studijas magistrantūroje.