Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Režisūra (anglų k. - Directing)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX044

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Režisūros bakalauro studijų programa skirta parengti kvalifikuotus teatro ir renginių režisierius:
žinančius meninius ir kultūrinius šalies poreikius; spektaklio ir renginio kūrimo būdus; turinčius teatro meno žinių sistemą;
mokančius kritiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti meno reiškinius; taikyti įgytas žinias spektaklio ir renginio kūrimo procese, kultūrinėje, projektinėje veikloje;
galinčius savarankiškai ir kvalifikuotai kurti spektaklius ir renginius; kūrybingai ir atsakingai organizuoti savo darbą; bendradarbiauti kūrėjų komandoje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turi teatrinių žinių sistemą, geba jas taikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje
2. Žino kūrinių veiksminės analizės metodą ir jo taikymą spektaklio kūrime
3. Žino teatrinės kūrybos nacionalinį ir tarptautinį kontekstus, išmano meninės veiklos vadybos principus, geba taikyti žinias kuriant profesinės karjeros galimybes.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos vykdymui.
2. Geba analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus, profesinės veiklos tendencijas, kultūros puoselėjimo problemas.
3. Geba įvertinti teatro vartotojų poreikius, sociokultūrinį kontekstą; pasirinkti efektyviausias meninės komunikacijos formas.
Specialieji gebėjimai:
1. Geba profesionaliai kurti spektaklius ir renginius, bendradarbiauti su kitų sričių menininkais.
2. Geba rengti bei realizuoti kultūros ir meno projektus, perteikti savitą meninę koncepciją.
3. Geba naudoti informacines technologijas spektaklių ir renginių kūrimo ir profesinio tobulėjimo procese.
Socialiniai gebėjimai:
1. Geba etiškai, profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti, su specialistais ir visuomene.
2. Geba dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu, atsakingu siekiant bendrų tikslų.
3. Geba vertinti kultūros reiškinius meninių, dorovinių, bendražmogiškų vertybių požiūriu; suprantamai, aiškiai ir paveikiai reikšti mintis, pristatant kuriamo meno projekto idėjas.
Asmeniniai gebėjimai:
1.Geba savarankiškai dirbti, analizuoti, įsisavinti ir kritiškai vertinti informaciją; generuoti ir realizuoti idėjas.
2. Geba objektyviai vertinti savo profesinius gebėjimus, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją.
3. Geba kūrybingai planuoti, atsakingai organizuoti savo ir komandos darbą; prisiimti moralinę atsakomybę už veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus projektas
Grupinis projektas
Diskusija
Pratybos
Seminaras
Literatūros analizė
Dienoraštis
Kūrybinės dirbtuvės
Veiklos refleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Grupinis darbas
Individualus projektas
Konsultacijos
Praktikos ataskaita
Savęs įsivertinimas
Tarpinis egzaminas
Pratybų atsiskaitymas
Kvalifikacinis (baigiamasis) darbas
Portfolio
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Teatro režisūra ir vaidyba
Renginio režisūra
Renginio dramaturgija
Scenos kalba
Dramos istorija
Scenografija
Scenos judesys
Sceninė ritmika
Sceninis šokis
Teatrinis dainavimas
Dailės ir kostiumo istorija
Kultūros organizacijų administravimas ir valdymas
Kultūros projektų valdymas
Viešieji ryšiai/projektų valdymas
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Rinkodaros priemonių organizavimas/projektų valdymas
Kultūros organizacijų įvaizdis ir strateginė plėtra
Kultūros politika/projektų valdymas
Kursinis darbas
Režisūros praktika
6 semestras, 4 kreditai
Specializacijos:
Studento pasirinkimai:
Bendrieji universitetiniai studijų dalykai,
Pasirenkami studijų krypties dalykai,
Laisvai pasirenkami studijų dalykai:
5, 7 semestre – 9 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Režisūros studijų programą absolventai gali inicijuoti ir vykdyti režisieriaus kompetencijų reikalaujančias veiklas teatro, kultūros, švietimo ir jaunimo organizacijose, televizijoje, pramogų ir renginių organizavimo įmonėse, savarankiškai užsiimti individualia menine, projektine veikla, inicijuoti, valdyti ir įgyvendinti kūrybinius projektus, įkurti kultūros ir meno organizaciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Režisūros studijų programą gali tęsti mokslus Teatro ir kino krypties magistrantūroje.