Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mobiliosios technologijos ir saugumas (anglų k. - Mobile technologies and Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ruošti specialistus, kurie išmanytų mobiliųjų technologijų taikymą, kompiuterinių ir saityno informacinių sistemų saugos principus, gebėtų kurti programas mobiliesiems išmaniesiems įrenginiams, projektuoti ir programuoti kompiuterines ir saityno informacines sistemas. Toks specialistas gali dirbti programuotoju bet kurioje įmonėje, kuri kuria ir (arba) naudoja išmaniąsias technologijas bei rūpinasi kompiuterinių sistemų sauga, savarankiškai arba įkūręs savo įmonę, o taip pat IT komandos nariu bet kurioje informacines technologijas naudojančioje įmonėje.
Studijų rezultatai:
MTS studijų programą baigę specialistai bus įgiję problemų sprendimo, išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo gebėjimus, išmanys kibernetinio saugumo, IT verslo procesus ir jų valdymą, projektų valdymą, dalykinę komunikaciją ir savo praktinėje veikloje gebės:
• taikyti informacines technologijas praktinės veiklos uždaviniams spręsti;
• eksploatuoti IT techninę įrangą, diegti ir konfigūruoti operacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, konsultuoti vartotojus;
• projektuoti, diegti ir eksploatuoti vietinį kompiuterių tinklą, naudotis globalių tinklų paslaugomis, taikant laidines ir bevieles tinklo technologijas;
• analizuoti ir kurti informacijos apdorojimo algoritmus, naujas duomenų struktūras;
• kurti, testuoti ir derinti programas naudojant struktūrinio ir objektinio programavimo principus;
• projektuoti ir kurti informacines sistemas, naudojant šiuolaikines programavimo priemones ir technologijas;
• projektuoti ir kurti išmaniųjų įrenginių programas, naudojant išmaniųjų įrenginių programinės įrangos kūrimo priemones;
• derinti, testuoti ir tobulinti informacines sistemas ir išmaniųjų įrenginių programas;
• taikyti geriausias (organizacines, technines ir programines) saugumą užtikrinančias praktikas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai.
Praktikos – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų. Studentams siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šios studijų programos absolventai gebės kurti programinę įrangą išmaniesiems įrenginiams ir užtikrinti kibernetinį saugumą bet kokios įmonės veikloje. Kibernetinio saugumo dalykai studijų programoje leidžia suvokti ir nagrinėti kompiuterinių sistemų saugumą tiek techniniu, tiek programiniu aspektais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pirmoji praktika, mokomoji programavimo praktika, bus atliekama kolegijoje, naudojant įvairius programuojamus valdiklius. Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas informatikos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2012-03-29, 2018-02-12