Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dalykinė (teisės) kalba (anglų k. - Language for specific (legal) purposes)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, vokiečių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Dalykine teises kalba_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211NX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos filologus, turinčius teisės, kalbotyros ir dalykinės kalbos teorijos žinių ir gebėjimų, puikiai mokančius dalykinę lietuvių ir pasirinktą užsienio (EN/DE) kalbą, gebančius savarankiškai ir atsakingai dirbti su įvairių žanrų dalykiniais (teisiniais) tekstais lietuvių ir užsienio (EN/DE) kalbomis, kritiškai mąstyti, spręsti teorines ir praktines problemas bei atlikti mokslinius tyrimus tiek savo profesinės veiklos, tiek tarpdisciplininėje srityje. Tai pat siekiama, kad absolventai savo veiklą grįstų humanizmo ir demokratijos vertybėmis.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės
• spręsti teorines ir praktines problemas pasitelkiant kritinį ir loginį mąstymą,
• dirbti savarankiškai ir komandoje,
• naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis,
• lyginti ir vertinti skirtingų valstybių visuomeninių santykių reguliavimą, politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą oficialiose ir neoficialiose komunikacinėse situacijose,
• suprasti, analizuoti, referuoti, kurti ir redaguoti įvairių rūšių ir stilių teisinius tekstus užsienio ir lietuvių kalbomis,
• argumentuotai raštu ir žodžiu išdėstyti savo idėjas referatuose, pranešimuose, diskusijose, versti raštu ir žodžiu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Kontaktinis darbas sudaro apie 30 proc. viso studento darbo krūvio. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, konsultacijos su dėstytojais, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai – apie 10 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams rengti, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis tyrimas, pagrįstas mokslinės literatūros studijomis, studentų savarankišku darbu, empirinių duomenų vertinimu ir problemų sprendimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Studentų pasiekimai vertinami ir taikant kaupiamąjį vertinimą; tokiu atveju egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų – kontrolinių darbų (testų, atvirojo bei uždarojo tipo užduočių), pranešimų, tiriamųjų projektų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Magistro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas. Studentų pasiekimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro:
1) privalomieji dalykai suteikia teisės kalbos specialistui būtinų žinių ir gebėjimų (65 kr.) ir apima kalbotyros (dalykinės kalbos teorijos, terminologijos, lietuvių kalbos, gretinamosios gramatikos) bei įvairių teisės sričių (baudžiamosios, civilinės, civilinio proceso, darbo ir socialinės apsaugos, konstitucinės ir administracinės, tarptautinės ir ES teisės kalbos) studijas;
2) moksliniams tyrimams skirti mokslo tiriamasis ir magistro baigiamasis darbas (30 kr.);
3) pasirenkamieji dalykai (teisinis argumentavimas, leksikografija, lingvistinė pragmatika, IT taikymas verčiant, tekstynų lingvistika, Lietuvos teisinė sistema, šeimos teisės kalba ir kt.) leidžia individualizuoti studijas, įgyti papildomų teisės ir kalbotyros žinių bei gebėjimų (25 kr.).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Renkantis pasirenkamuosius dalykus galima gilinti kalbotyros ir/arba teisės žinias.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalykinės (teisės) kalbos studijų programa yra tarpdisciplininė magistrantūros studijų programa, integruojanti kalbotyros, dalykinės kalbos ir teisės studijas. Siūlomos vokiečių ir anglų kalbos specializacijos, pagrindiniai dalykai dėstomi vokiečių arba anglų kalba. Programa turi dalykinių panašumų su kalbotyros ir vertimo studijomis, tačiau skiriasi nuo jų savo konkretesniu objektu ir iš dalies tarpdisciplinine specializacija (orientacija į dalykinės (teisės) kalbos studijas).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius, gebantys dirbti vertėjais, konsultantais, pareigūnų padėjėjais ES ir tarptautinių organizacijų institucijose, nacionalinėse valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose, advokatų ir notarų biuruose, teismuose, vertimų biuruose ar savarankiškai.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas filologijos krypties doktorantūroje.