Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informatika (anglų k. - Informatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio informatikos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius ir gebančius ne tik projektuoti, kurti, valdyti, vertinti ir prižiūrėti programinę įrangą, bet ir turinčius žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas internete.
Studijų rezultatai:
1.1 Gebės atpažinti, pasirinkti ir pritaikyti teorinį modelį praktikoje.
1.2 Gebės naudotis abstrakčiomis modeliavimo koncepcijomis siekiant numatyto rezultato.
2.1 Gebės skaidyti sudėtingas problemas į dalis; susieti
iš įvairių šaltinių gautą informaciją pagal pasirinktus požymius į visumą.
3.1 Gebės normalizuoti ir specifikuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti
informatikos metodus.
3.2 Gebės įvertinti informatikos problemų kompleksiškumą bei jų sprendimų būdų įgyvendinamumą.
4.1 Gebės planuoti ilgalaikes veiklas, susidedančias iš įvairių tarpusavyje susijusių uždavinių, koreguoti
planą, atsižvelgiant į situacijos pokytį.
5.1 Gebės bendrauti ir bendradarbiauti valstybine ir užsienio kalbomis.
6.1 Gebės apibūdinti tautinį bei europinį identitetą ir daugiakultūrinės pasaulinės minties raidos tendencijas, dirbti tarpkultūriniame kontekste.
7.1 Gebės pateikti įvairiais būdais (pseudokodu, schema) suformuluoto uždavinio ar programos algoritmą ir realizuoti kitų pateiktus algoritmus.
7.2 Gebės parinkti efektyvų algoritmą užduočiai spręsti.
8.1 Gebės rašyti programinės įrangos specifikaciją, vartotojo instrukcijas.
8.2 Gebės dalyvauti projekto realizacijos procese, vertinti specifikacijų atitiktį.
9.1 Gebės rašyti programas kelių (imperatyviosios, objektinės, funkcinės, loginės) paradigmų programavimo kalbomis spręsdamas duotąsias problemas.
9.2 Gebės nustatyti ir suderinti ryšius tarp atskirų programos modulių.
9.3 Gebės atpažinti programavimo kalbą iš pateikto programos kodo, suprasti programos veikimą,
struktūrą; mokės programą paleisti ar keisti programos žingsnius, mokės išskirti skirtingų paradigmų principus.
10.1 Gebės įvertinti organizacijos poreikius kompiuterinei technikai ir programinei įrangai.
11.1 Gebės identifikuoti programinės įrangos pasikeitimus, pasikeitimų įtaką programoms naudotojoms ir siūlyti sprendimus.
11.2 Gebės kurti testavimo sekas, iš dalies automatizuoti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės paskaitos derinamos su praktiniais darbais kompiuterių klasėse, vyksta seminarai, diskusijos,
pristatymai, projektavimo ir programavimo darbai, savarankiška atvejų ir mokslinių šaltinių analizė,
pranešimų ir ataskaitų rengimas bei jų analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma 10 balų vertinimo sistema.
Programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino
rezultatus. Semestro eigoje vertinama aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai,
pristatymai, laboratoriniai darbai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys.
Mokslo tiriamieji/projektiniai darbai ir profesinės praktikos rezultatai ginami komisijoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmų teorija, Informacinės technologijos, Matematinė analizė I, Programavimo pagrindai, Studijų įvadas, Kombinatorika, Matematinė analizė II, Operacinės sistemos, Profesinė užsienio kalba (anglų/
prancūzų/vokiečių), Struktūrinis programavimas (C), Dalykinė kalba, Duomenų bazių valdymo sistemos, Duomenų struktūros ir algoritmai, Kompiuterių architektūra, Tikimybių teorija ir matematinė statistika, Filosofija, Kursinis darbas, Objektinis programavimas C++, Skaičiavimo metodai, Interneto technologijos, Mokslinių tyrimų metodologijos
pagrindai, Objektinis programavimas Java, Programavimo kalbos, Žiniatinklio paslaugos, Dirbtinis intelektas, Naudotojo sąsajos kūrimas, Programinės įrangos ir informacinių
sistemų testavimas, Projektų valdymo metodologijos, Kriptografija ir informacijos sauga, Lygiagretūs skaičiavimai, Matematinis modeliavimas, Optimizavimo metodai, Bakalauro baigiamasis darbas, Profesinė praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti;
Rinktis studijų dalykus: Mobiliųjų programų kūrimas arba Skriptų kalbos; Kompiuterinė grafika arba Kompiuterinių žaidimų projektavimas ir kūrimas; Informacijos saugos teisinė aplinka arba Kibernetinio saugumo rizikų valdymas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos kursai yra originalūs,
autoriniai ir parengti atsižvelgiant į
nūdienos ir ateities informatikos
specialistų ruošimo reikmes. Dalykų
sandara, programos turinys ir dėstymo
metodika atitinka aukštojo mokslo
vystymo reikalavimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti informatikos ir inžinerijos srityse programuotojais, IT specialistais, IT produktų vadybininkais, IT paslaugų administratoriais, IT projektų vadovais, konsultantais, sistemų analitikais, informacinių sistemų projektuotojais, inžinieriais, testuotojais, duomenų bazių architektais, IT padalinio ar įstaigos vadovais.
Mokydamiesi studentai įgyja kompiuterinio bei informacinių sistemų projektavimo įgūdžių, todėl šie specialistai pageidaujami ne tik kompiuterių firmose, bet ir visose organizacijose, kuriose dirbama su kompiuteriais.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos gali būti tęsiamos informatikos, informatikos inžinerijos krypties magistrantūros studijose.