Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos studijos (anglų k. - European studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-52

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-221_VU_Europos studijos idėjos institucijos ir ekonomika_M_2016.pdf

Valstybinis kodas

6211JX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas. Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikti jiems žinių bei suformuoti įgūdžius būtinus vertinant bei analizuojant Europos regiono politinius, socialinius, ekonominius procesus nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu mastu.

Studijų rezultatai. Studentai, baigę dvejus metus trunkančią Europos studijų magistro programą gebės dirbti ir mokytis savarankiškai bei komandoje; rinkti, sisteminti ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją, sieti skirtingas įžvalgas į darnią visumą bei taikyti turimas teorines žinias praktikoje, susidoroti su kompleksinėmis problemomis. Be to, šios programos absolventai įgis gilumines žinias apie Europos regioną ir jame vykstančius ekonominiu, politinius, socialinius procesus vykstančius nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu, gebės rinkti tikslinę informaciją bei analizuoti ją įvairiais pjūviais, pritaikant Europos integracijos teorijas ir tyrimų metodus, supras ir gebės analizuoti bei paaiškinti viešosios valdžios ekonominės politikos ir ES sprendimų priėmimo procesus, identifikuoti skirtingus jo etapus, bei kritiškai vertinti šiems procesams įtaką turinčius veiksnius; taip pat gebės savarankiškai formuluoti tyrimo tikslus, pasirinkti tinkamą tyrimo metodologiją bei savarankiškai ją įgyvendinti.

Mokymo ir mokymosi veiklos. Siekiant užtikrinti dėstytojo laisvę parinkti dalyko tikslams geriausiai tinkančius studijų metodus, auditorinio darbo formos nėra reglamentuojamos: dėstytojas savo nuožiūra sprendžia, kurią kontaktinių valandų dalį skirti paskaitoms, o kurią – seminarams ar praktiniams užsiėmimams. Parengtai programai būdingas į klausytoją orientuotas mokymas. Paskaitų ir seminarų metu studentai mokosi darbo vietoje, nagrinėdami problemas ir galimus jų sprendimus, dirbdami grupėse, rengdami praktines užduotis, analizuodami audio-vizualinę medžiagą bei diskutuodami. Be to, studentai dirba savarankiškai, analizuodami akademinę literatūrą, rengdami tiriamuosius rašto darbus bei baigiamąjį magistro darbą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai. Studentų pasiekimų vertinimui naudojamu egzaminai raštu, atvejų analizė, esė, pranešimai, projektinė veikla, studento pasirengimo ir dalyvavimo užsiėmimuose kokybės vertinimas, tiriamieji darbai ir jų pristatymas žodžiu ir/ar raštu, simuliacijos parengimas ir pristatymas, tiriamojo projekto parengimas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika. Europos studijų magistrantūros studijų programos trukmė – 2 metai, apimtis – 120 kreditų. Teorinėms studijoms skiriama 85 kreditai (79 proc. programos apimties), mokslo tiriamojo darbo rengimui – 35 kreditai (21 proc. programos apimties). Privalomieji dalykai sudaro 83 proc. programos apimties (100 kreditų), pasirenkamieji 17 proc. (20 kreditų). Pirmas studijų semestras yra skirtas suformuoti tvirtą teorinių žinių bei tyrimo metodų taikymo pagrindą, kuris vėliau padėtų studentams gilintis į pasirinktą magistrinio darbo temą bei lanksčiai taikyti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje. Antrame studijų semestre toliau formuojamas teorinių žinių pagrindas, papildant jį gebėjimais analizuoti empirinius duomenis bei pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Studentai gilinasi į ES viešąsias politikas bei idėjinius Europos sąvokos formavimosi pagrindus. Trečiame semestre nagrinėjamos Europos partinės sistemos bei išoriniai ES santykiai, prasideda magistrinio darbo rengimui skirtas koliokviumas. Paskutiniame, ketvirtame studijų semestre daugiausia dėmesio skiriama magistrinio darbo rašymui, todėl studentų kontaktinių valandų skaičius yra nedidelis. Daugiau informacijos: http://www.tspmi.vu.lt/magistranturos-studijos/europos-studijos/

Studento pasirinkimai. Siekiant užtikrinti studentams galimybę gauti labiausiai jų akademinius bei karjeros interesus atitinkančių žinių, jau nuo pirmo studijų semestro dalį dalykų studentai galės rinktis savo nuožiūra iš pateikto pasirenkamųjų dalykų sąrašo:
Konfliktų analizė ir taikos studijos;
Politinė psichologija;
Populizmo iššūkis šiuolaikinėje demokratijoje;
Programų ir projektų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose;
Rusija ir ES: globalios politikos pokyčiai;
Valstybės ir tautos problema Europos intelektualinėje tradicijoje;
Šiaurės ir Baltijos valstybių studijos;
Energetinis saugumas;
Islamas Europoje;
Lošimų teorijos;
Kūniškumo politika.

Studijų programos skiriamieji bruožai. Europos studijų magistro programa skirta visiems, norintiems suvokti Europos idėjos kilmę ir jos raidą, išmanyti Europos Sąjungos (ES) institucinę bei įstatyminę sąrangą bei gebėti analizuoti svarbiausius joje vykstančius politinius ir ekonominius procesus. Tai vienintelė galimybė Lietuvoje studijuoti Europos politiką ir politinę ekonomiją tuo pat metu. Programoje siūlomi tokie kursai kaip „Europos integracija: teorijos, institucijos ir sprendimų priėmimo procesai“, „Europos integracijos politinė ekonomija“, „Tarptautinė politinė ekonomija ir globalizacija“. Nuo 2016 m. visų VU TSPMI magistro programų studentai pasirenkamuosius dalykus renkasi iš bendro sąrašo (beveik 30 dalykų per metus), taigi programos lanksčiai prisitaiko prie studijuojančiųjų interesų, leisdamos pastariesiems gilintis į platesnį dalykų ratą.

Profesinės veiklos galimybės. Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti valdininkais Europos Sąjungos institucijose, Europos Sąjungos ekspertais ir specialistais Lietuvos valstybinėse institucijose, Lietuvos ir užsienio privačiose bei nevyriausybinėse organizacijose.

Tolesnių studijų galimybės. Absolventai galės tęsti studijas politikos mokslų ar jiems artimos socialinių mokslų studijų krypties trečios pakopos (doktorantūros) studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.