Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto ir logistikos inžinerija (anglų k. - Transport and Logistics Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti sausumos transporto inžinerijos bakalaurą, gebantį taikyti teoriniu supratimu ir kritiniu mastymu pagrįstas žinias ir gebėjimus, savarankiškai spręsti problemas ir vykdyti veiklas automobilių transporto, žemės ūkio transporto ir transporto technologinių įrenginių specializuotose darbo bei studijų srityse, skleisti minėtai veiklai būdingas žinias.


Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Atlikti fizikinių dydžių matavimus, analizuoti matavimų duomenis, atlikti informacijos šaltinių analizę, naudotis duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais, atlikti ir apibendrinti inžinerinius tyrimus, naudojant standartinius tyrimo metodus ir matematinius statistinius skaičiavimo metodus.
2. Teorines inžinerinių mokslų žinias ir supratimą taikyti inžinerinėms automobilių, žemės ūkio transporto ir technologinių įrenginių problemoms identifikuoti, formuluoti ir spręsti, transporto sistemų inžineriniams produktams, procesams ir metodams analizuoti; pasirinkti ir taikyti atitinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
3. Taikyti ir tarpusavyje derinti skirtingų sričių žinias, siekiant racionalaus aplinkos, žmogaus, technikos bei technologinių veiksnių derinio.
4. Skaičiavimo, projektavimo žinias ir metodus pritaikyti inžineriniams klausimams spręsti - projektuoti transporto priemonių ir technologinių įrenginių elementus bei technologijas, parinkti jų gamybos technologijas.
6. Atlikti transporto priemonių ir jų agregatų bandymus, parinkti reikalingą įrangą ir metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
7. Nustatyti ir analizuoti transporto priemonių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas, gebėti parinkti transporto technologijas ir priemones, tinkamai jas eksploatuoti.
8. Nustatyti ir analizuoti kelių statybos bei priežiūros, krovos ir transportavimo darbų, logistikos centrų mašinų ir įrenginių technines savybes, parinkti technologijas ir priemones, tinkamai jas eksploatuoti.
9. Bendrauti su inžinerine bendruomene ir visuomene, suprasti inžinerinės veiklos atsakomybę socialiniu ir aplinkosauginiu aspektu, suprasti skirtingus požiūrius bei argumentai pagrįsti savo požiūrį, sprendžiant specializuotas profesinės veiklos problemas; imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.
10. Veikti savarankiškai, mokytis visą gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, diskusijos, praktika, savarankiškas darbas: mokomosios literatūros studijos, pasiruošimas laboratoriniams darbams, individualių užduočių sprendimas, kursinių darbų ir baigiamojo darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema. Studijų programos ir dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai, individualių užduočių sprendimas ir pristatymas, kursiniai darbai, kontroliniai darbai, koliokviumai ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Galutinį vertinimą sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatyta dalyko apraše.


Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias studijų kryptyje, pasirenkant keturis studijų dalykus iš šių pasirenkamųjų dalykų grupių:
1. Automobilių teorija, automobilių diagnostika, automobilių projektavimas, hibridiniai ir elektriniai automobiliai.
2. Krovos ir transportavimo inžinerija, kelių statybos inžinerija, kelių priežiūros technologijos ir mašinos, logistikos centrų inžinerinės sistemos.
Taip pat galima laisvai pasirinkti keturis dalykus iš patvirtinto bendro visoms ASU studijų programoms dalykų sąrašo arba iš kitų universitetų analogiškų sąrašų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-