Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Augalų biologija ir selekcija (anglų k. - Plant biology and breeding)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450511

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: parengti išsilavinusius, inovacijoms imlius, plataus profilio biologijos bakalaurus, turinčius fundamentalias žinias bei specialiuosius, organizacinio, kūrybinio, mokslinio darbo bazinius gebėjimus, kurie realizuojami žemės ūkio augalų biologijos, selekcijos, biotechnologijos, ir kitose gretutinėse srityse.
Pirmasis dalinis tikslas - ugdyti kritiškai ir kūrybiškai mąstančius, pilietiškai aktyvius, suvokiančius savo pareigas ir teises, puoselėjančius humanizmo idėjas, gebančius laisvai bendrauti absolventus.
Antrasis dalinis tikslas - parengti specialistus, turinčius fundamentines augalų biologijos, selekcijos bei su šiais mokslais susijusias žinias ir specialiuosius gebėjimus, reikalingus augalų biotechnologijos taikymo plėtros problemų sprendimui, naujovių diegimui agrariniame sektoriuje bei pasirengimui antrosios pakopos studijoms.
Trečiasis dalinis tikslas - išugdyti papildomas kompetencijas, reikalingas augalų selekcijos vykdymui organizmo, audinio, ląstelių lygmenyse ir praplečiančias absolventų įsidarbinimo ir studijų galimybes.
Studijų rezultatai ( specialieji gebėjimai, žinios ir supratimas):
- supras mokslinės literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis sisteminimo, teisės aktų taikymo, tyrimų rezultatų analizės ir išvadų pateikimo principus; gebės rasti informaciją, ją interpretuoti ir pristatyti auditorijai;
- mokės aptarti fizikos, chemijos, biologijos dėsningumus bei medžiagų ir energijos kaitą biologinėse sistemose; matematinių metodų ir informacinių sistemų panaudojimą įvairiose šiuolaikinės biologijos srityse;
- mokės atpažinti ir apibrėžti biologinių objektų bei struktūrų sudėtį, sandarą, veiklos principus, molekulinio lygio medžiagų ir energijos apykaitos dėsningumus ir gyvųjų organizmų dauginimosi, vystimosi ypatumus, fiziologinius ir genetinius procesus, biologines funkcijas, rūšinius požymius, sistematinę įvairovę, kaitą bei ryšį su aplinkos komponentais;
- mokės apibūdinti šiuolaikinės biologijos problemas augalų genetikos, biotechnologijos srityse, žemės ūkio augalų gerinimo ir išsaugojimo galimybes; biologinių išteklių darnaus valdymo, gamybos, panaudojimo aspektus;
- gebės atlikti ir apibendrinti biologinius tyrimus, pasitelkiant klasikines tyrimų metodikas, mokslinę literatūrą, informacines technologijas bei matematinius statistinius skaičiavimo metodus; kūrybingai taikyti duomenų analizės rezultatus baigiamojo darbo, žodinio pranešimo rengimui;
- gebės pritaikyti fundamentinius fizikos, chemijos, matematikos biologijos, biochemijos, genetikos dėsnius ir metodus biologinėms sistemoms, objektams atpažinti bei palyginti;
- palyginti objektų morfofiziologinę struktūrą, sandarą, dauginimosi, vystimosi ypatumus; suformuluoti biologinių objektų, struktūrų funkcionavimo ir tarpusavio bei sąveikos su supančia aplinka dėsningumus; įvertinę biologinių objektų įvairovę, gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaką;
- gebės nustatyti pagrindines biotechnologijų vystymo kryptis žemės ūkyje, pritaikomumą ekonominiams tikslams; išanalizavę iškylančių problemų priežastingumą gyvų organizmų kokybės tobulinime, biologinių išteklių saugojime ir naudojime bei įsisavinę genetinės įvairovės kūrimo, vertinimo, atrankos metodologiją ir biotechnologijos komercializacijos principus, gebės subalansuotai ir saugiai taikyti augalų biotechnologinius metodus, nesukeliant pavojaus aplinkai;
- gebės panaudoti geros laboratorinės praktikos principus, ruošiant tyrimo medžiagą laboratorijoje bei lauko sąlygomis bei taikant biologinių tyrimų metodus;
- mokės paaiškinti organizmų genetinius mechanizmus molekuliniame, ląsteliniame, organizmo ir populiacijų lygmenyse, genų identifikacijos, modifikavimo ir genetinės analizės būdus, genotipų sąveikos su aplinka dėsningumus;
- suvoks biologinius ląstelių ir audinių auginimo bei genetinės manipuliacijos principus ir ypatumus, aptars augalų bei jų dalių kultivavimo, selekcijos in vitro, biotransformacijos galimybes ir metodus, biotechnologijų ekologinius padarinius;
- gebės interpretuoti genetinius duomenis juos aiškinančios teorijos požiūriu ir nustatyti naujausių genetikos pasiekimų praktinio taikymo galimybes, tinkamai parinkus įvairias genetinių tyrimų metodikas;
- įsisavinti augalų ląstelių bei audinių kultūrų, in vitro technologijų bei biotransformacijos, modifikacijos metodus ir įvertinti jų panaudojimo galimybes biotechnologiniuose tyrimuose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo (paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, mokomosios praktikos, profesinės veiklos praktikos) mokymosi (komandinis ir individualus darbas, pasirengimas laboratoriniams darbams/ pratyboms, seminarams, praktikoms, egzaminui) veiklose
panaudojami įvairūs inovatyvūs mokymo (-si) metodai ir interaktyvios studijų priemonės, vaizdinė medžiaga - paskaitose: informacijos teikimas, demonstruojamos prezentacijos, kurios vėliau siunčiamos studentams, problemos atvejo analizė (problemų sprendimu grįsta studija), "minčių žemėlapis", ekspertų metodas, diskusija, refleksija ir kt.; laboratoriniuose darbuose/pratybose/ seminaruose/mokomosiose praktikose, profesinės veiklos praktikoje: minčių/sąvokų žemėlapis, darbas grupelėmis, užduočių atlikimas (komandinis ir individualus), diskusija, savirefleksijos metodai ir kiti, atitinkantys kiekvieno dalyko specifiką. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
atsakinėjimas žodžiu ir raštu, testavimas, individualaus pranešimo pristatymas, komandos parengto pranešimo pateikimas, mokomosios praktikos rezultatų pateikimas, profesinės veiklos praktikos ataskaitos pateikimas ir kt.
Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas ( kontroliniai darbai, praktiniai darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma - egzaminas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Specializacijos -
Kitos studijų (krypties) šakos Augalų biotechnologija Universiteto nustatyti, studento pasirenkami dalykai (27 kr.):
Genų inžinerijos pagrindai, Ląstelinės technologijos augalų selekcijoje, Mikroorganizmų genetika ir biotechnologija, Augalų transformacija genetikoje ir selekcijoje, Sodo ir dekoratyvių augalų selekcija in vitro, Genetinės analizės, Genetinių išteklių saugojimas in vitro, GMO ir biosauga
Laisvai pasirenkami dalykai (bendrajam universitetiniam išsilavinimui) - 12 kr.
Studijų programos skiriamieji bruožai: -