Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Italistika ir romanų kalbos (anglų k. - Italian Studies and Romance Languages)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

italų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

 Studijų programos tikslas(-ai): rengti kvalifikuotus, plataus profilio italų filologijos bakalaurus, turinčius pagrindinius italistikos ir romanų kalbų mokslinio-tiriamojo bei profesinio darbo įgūdžius, suformuotus remiantis naujausiais humanitarinių mokslų rezultatais, gebančius savarankiškai gilintis į Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūras ir kalbas, literatūrą, istoriją, lyginti, vertinti ir praktiškai taikyti lingvistikos, vertimo teorijų ir literatūrologijos mokslų pasiekimus, mokančius interpretuoti Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūros reiškinius Europos ir pasaulio kontekste.
Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
1. kalbėti ir rašyti taisyklinga bendrine italų kalba bei tam tikrose veiklos srityse (darbo, akademinėje ir kt.) vartoti ispanų ir prancūzų kalbas;
2. rengti ir versti literatūrinius bei dalykinius tekstus iš italų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į italų kalbą, taikydami svarbiausias vertimo teorijas ir metodus;
3. redaguoti įvairaus pobūdžio iš romanų kalbų verstus tekstus: grožinę literatūrą, dokumentus, mokslinius darbus, žiniasklaidos darbuotojų parengtus straipsnius ir kt.
4. pritaikyti naujausius italų kaip užsienio kalbos mokymo(si) metodus;
5. apibūdinti ir įvertinti pagrindinius lingvistikos, literatūrologijos ir vertimo teorijų teiginius, atskirų teorinių krypčių ypatumus bei metodologinius skirtumus, juos palyginti ir pritaikyti praktikoje;
6. apibrėžti ir kritiškai išanalizuoti skirtingų laikotarpių Vakarų Europos literatūros srovių bruožus ir italų literatūros tendencijas bei atskirų autorių kūrybos ypatumus;
7. apibūdinti ir išanalizuoti įvairius Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūros, meno, visuomenės reiškinius ir istorijos bruožus, juos palyginti su atitinkamais lietuvių kultūros reiškiniais;
8. nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti ir efektyviai mokytis;
9. pritaikyti įgytus mokslinio tiriamojo darbo įgūdžius ir savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
 Paskaitos, seminarai, darbas grupėse, atvejų analizė, mokymasis e-aplinkoje, individualus darbas, savarankiškas darbas, projektinis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
 Kiekvieno programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino būdu. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
 Vytauto Didžiojo universitete studijos organizuojamos laikantis liberalių (Artes Liberales) studijų principų, kurie leidžia studentams patiems susidaryti savo studijų planus. Studentai taip pat gali rinktis pageidaujamas gretutinių studijų programas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Nagrinėjamasis regionas. Studijų programa unikali tuo, kad siūlo išsamias italistikos studijas, bet kartu kompleksiškai apima Ispanijos ir Prancūzijos kultūros aspektus.
2. Studijų šaka. Studijuojama italų filologija ir trys giminingos romanų kalbos – romanų filologija.
3. Studijuojamų kalbų apimtis. Siūlomos trijų giminingų romanų kalbų studijos.
4. Tarptautiškumas. Dauguma kalbų dėstytojų gimtakalbiai, dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja Erasmus dėstytojų ir studentų mainų programose, esant galimybėms studentams siūloma praktiką atlikti užsienyje.