Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physical Therapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

AK Kineziterapija KVSP BA 2019.pdf

Valstybinis kodas

6531GX047

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus – kineziterapeutus, gebančius teikti šiuolaikiniais moksliniais tyrimais grįstas kineziterapijos paslaugas, apimančias paciento klinikinės būklės ištyrimą ir vertinimą, kineziterapijos poreikio ir kineziterapinės diagnozės nustatymą, procedūrų planavimą, vykdymą ir efektyvumo vertinimą, sveikos gyvensenos propagavimą ir mokymą, suvokiančiais mokymosi visą gyvenimą svarbą, dirbant savarankiškai ir reabilitacijos specialistų komandoje.
Studijų rezultatai:
1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės ir administravimo aktų bei profesinės etikos nuostatas kineziterapijos praktikoje, konsultuoja profesinės kompetencijos ribose.
3. Išmano ir taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens augimo ir vystymosi, amžiaus ir lyties kineziterapijos poveikio žmogaus organizmui bei fizinių veiksnių ir ergonomikos ypatumus.
4. Vadovaujasi asmens ir aplinkos higienos reikalavimais, analizuoja ir taiko darbų saugos principus.
5. Vadovaujantis tyrimų etikos principais, geba atlikti mokslo taikomuosius kineziterapijos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti kineziterapijos problemoms (klausimams) spręsti.
6. Geba vertinti asmens būklę, jo suvokimą ir bendravimą, kompetencinių, ortopedinių, techninės pagalbos priemonių poreikį.
7. Geba vertinti ir matuoti asmens fizinius ir fiziologinius duomenis, jo motyvaciją, savarankiškumą ir ištvermę bei naujagimių ir kūdikių psichomotorinę ir vaikų motorinę raidą.
8. Geba taikyti gydymą padėtimi ir fizinius veiksmus ir atlikti gydomuosius pratimus, masažą, kompresinę ir hidro terapiją, naudojant gravitacinius, kompresinius prietaisus.
9. Geba parinkti ir taikyti judėjimo techninės pagalbos ir ortopedijos technines priemones.
10. Vadovaudamasis informacija apie asmens sveikatos būklę, nustatyti kineziterapinę diagnozę ir prognozę, sudaryti kineziterapijos planą, vertinti kineziterapijos efektyvumą.
11. Geba ugdyti asmens sveikos gyvensenos principus ir įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.
12. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su asmenimis ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais.
13. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
14. Geba kritiškai vertinti kineziterapijos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį kineziterapijos praktikinėse situ-acijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotos studijos, studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybingumą ir inovatyvumą.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio pobūdžio.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu.
Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (apklausa (žodžiu, raštu), koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, testai ir kt. Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.
Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše nurodytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis.
Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki 10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Informacinės technologijos, Profesinė užsienio kalba, Bioetika, Sveikatos psichologija ir sociologija.
Studijų krypties dalykai:
Anatomija, fiziologija, patologija, Bendroji kineziterapija, Pirmoji medicinos pagalba, Reabilitacija ir visuomenės sveikata, Biomechanika ir kineziologija, Kineziterapijos metodikos, Farmakologija, Funkcinė diagnostika
kineziterapijoje, Ergonomikos pagrindai, Fizioterapija, Minkštųjų audinių ir sąnarių mobilizacijos, Terapinių ligonių kineziterapija, Chirurginių, ortopedinių ir traumatologinių ligonių kineziterapija, Masažas, Hidroterapija, Neurologinių ligonių kineziterapija, Nėščiųjų ir sergančių ginekologinėmis ligomis kineziterapija, Sergančių vaikų kineziterapija, Pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų kineziterapija, Sveikatos priežiūros teisė ir administravimas, Mokslinių tyrimų metodologija.
Praktikos: Pažintinė praktika, Bendrosios kineziterapijos praktika, Klinikinė praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Numatyta du laisvai pasirenkami ir du pasirenkami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties kineziterapeutui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti kineziterapeutu visuose sveikatos priežiūros lygmenyse, asmens sveikatos priežiūros įstaigose: ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo įstaigose, sveikatingumo centruose, sveikatos kabinetuose, privačiose klinikose, palaikomojo gydymo ir slaugos institucijose, sporto klubuose.
Kineziterapeutas administruoja, rengia ir vykdo
įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas. Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.