Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programų sistemos (anglų k. - Software Engineering)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠVK_Programų sistemos_2019.pdf

Valstybinis kodas

6531BX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai)
Programų sistemos tikslas – Parengti kvalifikuotą specialistą gebantį identifikuoti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas
1. Žino ir geba taikyti matematikos, humanitarinių, socialinių ir kitų programų sistemų kryptį grindžiančių mokslų žinias tarpdalykinėse studijose ir profesinėje veikloje
2. Žino ir supranta programavimo bei duomenų bazių klasifikavimo ir valdymo principus
3. Žino ir supranta kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus
Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. Geba atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti šiuolaikines technologijas
5. Geba rinkti, analizuoti duomenis ir interpretuoti gautus rezultatus
Specialieji gebėjimai
6. Geba parengti dokumentaciją programų sistemos projektavimui, kūrimui ir diegimui
7. Geba parengti problemos sprendimo algoritmą ir jį įgyvendinti pasirinktomis programavimo bei duomenų bazių valdymo priemonėmis
8. Geba realizuoti programų sistemas, vykdyti jų priežiūrą ir administravimą remiantis galiojančiais standartais
9. Geba taikyti sistemos testavimo metodus ir įvertinti produkto kokybę, integraciją ir sistemos detalumą
10. Geba išanalizuoti, įvertinti ir pritaikyti duomenų saugos sprendimus kuriamai sistemai
11. Geba panaudoti programavimo karkasus kuriamoms programų sistemoms
12. Geba taikyti interaktyvių sistemų, išmaniųjų įrenginių ir tinklinio programavimo technologijas
Socialiniai gebėjimai
13. Geba dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje
Asmeniniai gebėjimai
14. Išmano pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, praktiniai darbai, praktiniai seminarai, laboratoriniai darbai, individualūs darbai, darbas grupėse ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamais vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimas ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio darbo, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 138 kreditų (su praktikomis). Pagrindiniai dalykai: Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos, Duomenų bazių valdymo sistemos, Naudotojo sąsajos projektavimas, Programų sistemų projektų valdymas, SQL programavimas, Objektinis programavimas, Programų sistemų projektavimas, Programų sistemų kūrimas, Programų sistemų testavimas ir sauga, Taikomieji tyrimai ir kt.
Praktikų trukmė – 20 savaičių: SQL programavimas (2 sav.), Programavimo praktika (6 sav.), Programų sistemų kūrimo praktika (6 sav.), Baigiamoji praktika (6 sav.)
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo(si) studijų dalykai (21 kreditas): Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba; Technikos filosofija / Sociologija; Profesinė etika / Bendravimo psichologija, Informacijos sauga ir teisė; Informacinės technologijos, Specialybės kalba.
Gilinimasis kryptyje (21 kreditas): Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba; PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai; Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai gali gilintis vienoje iš trijų gilinimuisi kryptyje pateiktų alternatyvų:
1) Internetinės programų sistemos
2) Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle
3) Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti programų sistemų specialistu, atliksiančiu sistemų projektavimo, programavimo, testavimo, diegimo ir priežiūros bei saugumo užtikrinimo funkcijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal informatikos mokslų krypties antrosios pakopos studijų programas.